Internationalisation Update

September 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"A moonshot is to plan or aim to do something that might seem almost impossible. But in the great mind of Hans Rosling this was not an impossible task at all and by addressing health inequities we can not only prevent pandemics but achieve sustainable health for all people and the planet. The KI President blogging about the coming Rosling Seminar 6 October

LOKALA NYHETER

 
 

KI-studenter vinner internationell uppsatstävling

Två studenter vid Karolinska Institutet (KI) tog nyligen hem vinsten i The Global Undergraduate Awards 2021, en prestigefull tävling där några av världens främsta studenter deltar. Delia-Denisa Dunca och Jenny Gehlen, båda från kandidatprogrammet i biomedicin vid KI vann första pris inom sina respektive kategorier, medicin och biovetenskap, i tävlingen The Global Undergraduate Awards. Läs mer om tävlingen, vinnarna och deras bidrag på nyheter.ki.se

 

Internationaliseringsforum 21 oktober om nya Erasmus+ och inkluderande internationalisering

Arbetsgruppen för internationalisering KU och Jonas Sundbäck hälsa alla som är involverade i internationalisering inom utbildning välkomna till höstens forum. Programmet kommer att okusera på nyheter i den nya Erasmus+ perioden 2022-2027 och framför allt inkludering. Vi har bjudit in Kristin Lohse, Inclusion Officer från Universitets- och högskolerådet (UHR) för att berätta mer. Mer information om programmet och anmälan finns i kalendern om du inte redan har en möteskallelse i din Outlook. Välkommen!

 

SiiUSS – Sustainability, inclusiveness, integration for University support services skickar ut enkät till adminstrativ KI-personal

Hållbarhet, inkludering och integration för adminstrativa personal inom högre utbildning är i fokus för ett STINT-finansierat projekt som är ett samarbete mellan KI och University of the Philippines Diliman (UPD). Genom en enkät, som kommer skickas ut inom kort, vill ansvariga i projektet samla idéer och inventera vilket stöd som finns. Inventeringen och förslagen ska utgöra grund för den onlineutbildning som projektet ska ta fram. Bidra gärna och svara på enkäten - håll utkik i Inkorgen!

 

Vad är minioritetsstress?

Välkommen på öppen föreläsning med Hanna Wallensteen om minioritetsstress och hur det påverkar förutsättningarna för vårdpersonal och patienter. Föreläsningen riktar sig till KI:s medarbetare och studenter. Föreläsningen hålls 12 oktober kl 17.00 -18.30, på campus Solna och live via vimeo, på svenska. Läs mer och anmäl dig.

 

En serie samtal om hållbar hälsa

Inom ramen för Centre of Excellence of Sustainable Health (CESH) där Karolinska Institutet ingår lanseras nu en serie samtal om hållbar hälsa. Det första mötet hålls den 25 oktober kl. 12.30 - 13.15 och blir ett samtal mellan Gabriel Wikström, Sveriges Agenda 2030-koordinator, och Professor Nelson Sewankambo, Professor Emeritus i medicin,Makerere University Uganda. Mer information och anmälan på CESH:s eventsida.

 

Ny utlänningslag försvårar för internationella forskare och doktorander

KI:s rektor Ole Petter Ottersen har uttalat sig i flera foum om den nya utlänningslagen som gör det betydligt svårare att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. KI:s rektor menar att Sverige kommer tappa kompetens och talanger. Läs rektors blogginlägg, Dagens samhälle och ta del av inslag från Sveriges radio och TT. Lagen har också uppmärksammats i University World News.

 

Få massor av inspiration på ErasmusDays

Under 14 - 16 oktober kraftsamlar hela Europa i en gemensam manifestation; ErasmusDays. Tanken är att alla som har erfarenheter av Erasmus+ på olika sätt visar upp sina Erasmus+ mobiliteter och projektsamarbeten under dessa tre dagar. Förra året organiserades drygt 5000 aktiviteter i 84 länder under ErasmusDays. Delta och visa upp dina samarbeten inom Erasmus+. Läs mer på Universitets- och högskolerådet (UHR).

 

Webbinarier om utomeuropeiska Erasmus+ program

Universitet och högskolerådet (UHR) anordnar under hösten tre webbinarier om centraliserade utomeuropeiska Erasmus+program. Mötena hålls på engelska. Välkommen att anmäla dig.

Informationsmöte om Erasmus Mundus-insatser (EMJM och EMDM) Torsdag 21 oktober, kl. 10.00 – 12.30. Mer information och länk till anmälan
Informationsmöte om Kapacitetsuppbyggnad (CBHE) Torsdag 28 oktober, kl. 10.00 – 12.30. Mer information och länk till anmälan
Informationsmöte om Jean Monnet (JM) Torsdag 18 november, kl. 10.00 – 11.00. Mer information och länk till anmälan

 

Brexit kan påverka Sveriges möjlighet att nå EU-mål

Storbritanniens utträde ur EU kan leda till att färre svenskar studerar utomlands. På kort sikt kan Brexit ytterligare försvåra för Sverige att nå målet om att 20 procent av de examinerade ska ha läst minst tre månader i ett annat land. Det visar en ny rapport från Universitet och högskolerådet (UHR).

GLOBALA NYHETER

 

Hongkongs högre utbildning når en vändpunkt

Högre utbildning har genomgått stora förändringar i Kina och Hongkong. Om Hongkongs universitet kommer att kunna fortsätta att dra nytta av tidigare fördelar blir avgörande om de ska behålla sina positioner bland toppuniversitet i Kina och internationellt. Läs hela artikeln i Unviersity World News.

 

Universitetsrankningar bör mäta vad vi verkligen värderar

Vad är det verkliga värdet av forskning och kunskap? Vad menar vi med excellens? Är det tidskriften eller plattformens renommé på vilken den kunskapen delas eller är det forskningens relevans för samhällets behov? Läs Jon Harles artikel i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

GO för studenter är en digital verktygslåda 

GO Students (självregistrering i Canvas) har tagits fram av enheten för undervisning och lärande (UoL) i samarbete med studentrepresentanter från de globala programmen. GO är en digital verktygslåda som ger studenterna tips och stöd för digitalt lärande och en digital gemenskap. Även om vi återvänder till kampus så är blandade former av lärande här för att stanna! Titta på kortfilmen.

KI Play GO Students

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt på grund av pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 september–1 oktober 2021
ACA Innovation through internationalisation, Zürich Schweiz, 4 november 2021
Internationaliseringsdagarna, UHR online 10 november 2021
The Education World Forum 16-19 januari 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm, 26-28 april 2022.

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

September 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

KI students win first prize in an international thesis award

Two students at Karolinska Institutet (KI) recently won first prize in The Global Undergraduate Awards 2021, an award in which some of the world's foremost students participate. Delia-Denisa Dunca and Jenny Gehlen, both from the Bachelor's programme in Biomedicine, became Global Winners in their respective categories, Medical Sciences, and Life Sciences, in the Global Undergraduate Awards 2021. Read more about the competition, the winners and their theses on news.ki.se

 

Internationalisation Forum 21 October will focus on the new Erasmus+ programme and inclusion

The working group for internationalisation (KU) and Jonas Sundbäck welcome everyone who is involved in internationalisation in education to the autumn forum. The agenda will focus on news in the new Erasmus+ programme period 2022-2027 and above all inclusion. We have invited Kristin Lohse, Inclusion Officer from the Swedish Council for Higher Education (UHR) to tell us more. More information about the program and registration can be found in the calendar, if you do not already have a meeting invitation in your Outlook. Welcome!

 

SiiUSS - Sustainability, inclusiveness, integration for University support services will send out survey to KI support personal

Sustainability, inclusion and integration for administrative staff in higher education are in focus for a STINT-funded project, a collaboration between the Karolinska Institutet and the University of the Philippines Diliman (UPD).The SiiUSS project team would like to get a better understanding on the available training and understand the needs which will help design the content of an online course. Feel free to contribute and answer the survey that will be sent out shortly - keep an eye on your Inbox!

 

What is minority stress?

Open lecture (in Swedish) with Hanna Wallensteen on minority stress and how it affects the conditions for healthcare staff and patients. The lecture is aimed at KI staff and students. The lecture is held 12 October 17.00 – 18.30 pm at Solna Campus and livestream via Vimeo. Read more and register.

 

Global Conversations on Sustainable Health

Within the framework of the Centre for Excellence of Sustainable Health (CESH), in which Karolinska Institutet, is a member a series of conversations on sustainable health are now being launched. The first conversation will be held on October 25 at 12.30-13.15 and will be a meeting between Gabriel Wikström, Sweden's Agenda 2030 coordinator, and Professor Nelson Sewankambo, Professor Emeritus in Medicine, Makerere University Uganda. More information and registration on the CESH event page.

 

New migration law make staying in Sweden more complicated for foreign researchers and doctoral students

KI's president Ole Petter Ottersen has commented in several media channels on the new Aliens Act, which makes it much more difficult to obtain a permanent residence permit in Sweden. KI's president believes that Sweden will lose competence and talent. Read the president's blog postand Dagens Samhälle (in Swedish) and interviews in Swedish radio and TT. University World News has also published an article about the law.

 

Get lots of inspiration on ErasmusDays

During 14 - 16 October, the whole of Europe will gather in a joint demonstration; ErasmusDays. The idea is that everyone who has an experience of Erasmus+ of any kind shows off their Erasmus+ mobiles and project collaborations during these three days. Last year, more than 5,000 activities were organized in 84 countries during ErasmusDays. Participate and showcase your collaborations within Erasmus+. Read more (in Swedish) at the Swedish Council for Higher Education (UHR).

 

Webinars on non-European Erasmus+ programmes

This autumn the Swedish Council for Higher Education (UHR) will organize three webinars on centralized overseas Erasmus + programmes. The webinars will be held in English.

Information meeting on Erasmus Mundus (EMJM and EMDM) Thursday, October 21, at 10.00 - 12.30. More information and link to registration
Information meeting on Capacity Building (CBHE) Thursday 28 October, at 10.00 - 12.30. More information and link to registration
Information meeting about Jean Monnet (JM) Thursday 18 November, at 10.00 - 11.00.
More information and link to registration
 

Brexit may affect Sweden's ability to achieve EU goals

Britain's withdrawal from the EU could lead to fewer Swedes studying abroad. In the short term, Brexit may further make it more difficult for Sweden to achieve the goal that 20 percent of the graduates must have studied for at least three months in another country. It shows a new report (in Swedish) from the Swedish Council for Higher Education (UHR).

GLOBAL UPDATES

 

Hong Kong higher education reaches an inflection point

Higher education has undergone momentous change in mainland China and Hong Kong. The extent to which Hong Kong’s universities will continue to enjoy the advantages they have enjoyed in the past will determine their position among top universities in China and the global academy. Read the full article in University World News.

 

University rankings should measure what we truly value

What is the true value of research and knowledge? What do we mean by excellence? Is it the reputation of the journal or platform on which that knowledge is shared or is it the relevance of that research to society’s needs? Read Jon Harle´s article in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

GO Students is a digital toolbox

GO Students (sef enrollment in Canvas) was put together by the Unit for Teaching and Learning (UoL) in collaboration with student representatives from the Global programmes, to provide all students with tips, tools, guidelines, support and an online community for navigating online learning more successfully. The tips found here are useful even though we have been allowed to return to some campus-based activities. Blended forms of learning are here to stay and it is important to develop healthy strategies to navigate digital learning well! Watch the promo below.

KI Play GO students

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 September–1 October 2021
ACA Innovation through internationalisation, Zürich Switzerland, 4 November 2021
Internationalisation days, UHR online 10 November 2021
The Education World Forum 16-19 January 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm, 26-28 April 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma