Internationalisation Update

Oktober 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

" Politicians and the public have understood that national solutions alone are not enough to fight a pandemic. And even more importantly: We've understood that mutual preparedness is everything in a global health crisis."
​​​​Opening speach by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, at the World Health Summit 24-26 Oct 2021.

LOKALA NYHETER

 
 

Mobilitet på lika villkor

Arbetsgruppen för internationalisering (KU) bjöd in till ett forum den 21 oktober med fokus på nya Erasmus och mobilitet på lika villkor. Kristina Jesinkey, KI:s Erasmuskoordinator presenterade nyheterna i den nya Erasmusperioden 2021-2017 där inkludering är en viktig aspekt. Kristina Ullgren från KI:s nya enhet Hållbar utveckling och lika villkor (HULV) berättade sedan om KI:s arbete med lika villkor. Temat gav upphov till intressanta diskussioner om urval för utbytesstudier, hur man når ut med nformation och hur vi kan inkluderar de som inte vill eller vågar söka utbytesstudier av olika skäl. Talia Adamsson från UFS:s enhet Stöd till programråd och utbildningsnämnder (SPUN) presenterade ett spännande projekt "Inclusive Mobility" som syftar till att nå fler och att få fler att delta i utbytesstudier. Vill du ta del av presentationer från forumet kontakta arbetsgruppens internationella handläggare.

 

Gemensam agenda för livslångt lärande

Ledande personer från de deltagande universiteten i NeurotechEU, the European University of Brain and Technology, samlades nyligen för ett fysiskt möte i Bonn. Under mötet, som var det första sedan lanseringen, diskuterade rektorer och alliansens styrelse planer för utvidgning av alliansen och hur samarbetet kan utvecklas. Läs mer på nyheter.ki.se

 

Minor Field Studies - ny utlysning för stipendier

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för fältstudier. Stipendierna lämpar sig för projekt och datainsamling för examensarbeten inom området global hälsa och koordineras från institution för global hälsa. Möjligeten att söka stipendium är öppen för alla KIs studenter och deadline för VT22 är 15 november. Tipsa KI:s studenter! Mer information finns på Minor Field Studies (MFS)

 

Förslag: Etablera en plattform för internationalisering

Etablera en plattform där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan samverka kring internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation. Det föreslår Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova i en ny rapport. Läs mer på UHR:s sida.

GLOBALA NYHETER

 

Alternativa framtidsscenarier för Europas universitet

Hur kommer stora trender att påverka universiteten under det kommande decenniet? Vad kan de göra för att delta vara aktivt i det som sker? För att bättre förstå hur universitet kan vara delaktig i och reagera på framtida utveckling har European University Association (EUA) skissat på möjliga framtida scenarier utifrån det som kan komma att ske inom geopolitik, demokratisering, artificiell intelligens och digitalisering. Läs hela artikeln i University World News.

 

Global undersökning - studenter vill studera utomlands på plats

En omfattande studie av 3650 studenter från 55 länder har visat att den ökade onlineundervisningen under COVID-19-pandemin inte har minskat viljan att genomföra studier på plats vid utländska universitet och högskolor. Undersökningen visade att 79% av de tillfrågade studenterna övervägde utlandsstudier men bara om det innebar campusundervisning. Läs hela artikeln i University World News.

 

Entreprenörskap inom högre utbildning kan oss nå hållbarhetsmålen (SDG) - ett indiskt perspektiv

Pandemin har haft stor inverkan på sjukvårdssystemen i Indien. Det har fått till följd att även många andra områden i samhället påverkats. Covid-19 har visat att det som undervisas inom indisk högre utbildning snabbt kan tappa sin relevans när man nästan över en natt skiftat fokus till god hälsa och välbefinnande. Författarna Balvinder Shukla och Anupam Narula hävdar att pandemin visar behovet av att inkludera entreprenörskap i läroplanen för indiska lärosäten. Entreprenörskap är ett kraftfullt sätt att minska fattigdom, skapa hållbar styrning, stimulera motståndskraftig infrastrukturell tillväxt och öka innovation, förutom att stärka social och miljömässig hållbarhet. Läs hela artikeln i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Roslingseminarium om hållbar hälsa

Det första gemensamma WHO-KI Roslingsseminariet den 6 oktober med deltagande från omkring 60 länder blev lyckat! Rektors blogginlägg tar bl a upp seminariets syfte, Hans Roslings roll och pandemins konsekvenser. Missade du seminariet så finns det på KI Play.

Rosling Seminar October 6, 2021

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt på grund av pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

ACA Innovation through internationalisation, Zürich Schweiz, 4 november 2021
Internationaliseringsdagarna, UHR online 10 november 2021
The Education World Forum 16-19 januari 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm, 26-28 april 2022.

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

October 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Equal opportunties in mobility

On 21 October the Working Group for Internationalisation (KU) held a forum focusing on the new Erasmus+ programme and equal opportunities in mobility. Kristina Jesinkey, KI's Erasmus coordinator, gave an overview of the news in the new programme period 2021-2017 where inclusion is an important aspect. Kristina Ullgren from KI's new unit Sustainable Development and Equal Opportunities (HULV) thereafter presented KI's work on equal opportunties. The topic gave rise to interesting discussions about selection criteria for exchange studies, inclusive exchange information and how we can reach and inspire those who do not want or dare to apply for exchange studies for various reasons. Talia Adamsson from the unit Support for Program Councils and Education Committees (SPUN) at UFS presented an interesting project "Inclusive Mobility" which aims to encourage more students to participate in exchange studies. If you would like the presentations from the forum sent to you, contact the working group's international coordinators.

 

Common agenda for continuing education and lifelong learning

The senior representatives of NeurotechEU, the European University of Brain and Technology, have met face-to-face again for the first time since the launch of the alliance. The rectors and board of governors members of the universities comprising this consortium convened in Bonn to discuss plans to expand the university alliance over the long term, stepping up their level of partnership. More information on news.ki.se

 

New call for MFS-scholarships

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för fältstudier. Stipendierna lämpar sig för projekt och datainsamling för examensarbeten inom området global hälsa och koordineras från institution för global hälsa. Möjligheten att söka stipendium är öppen för alla KI:s studenter och deadline för VT22 är 15 november. Tipsa KI:s studenter! Mer information finns på Minor Field Studies (MFS).

 

Proposal: Establish a platform for internationalisation

Establish a platform where authorities, higher education institutions and other actors can collaborate on the internationalisation of higher education, research and innovation. This is proposed by the Swedish Council for Higher Education (UHR), the Swedish Research Council and Vinnova in a new report. Read more (in Swedish) on UHR's website.

GLOBAL UPDATES

 

Imagining alternative futures for Europe’s universities

How will big trends influence universities in the coming decade? What can they do to be active players? In order to better understand how universities can shape and respond to future developments, the European University Association (EUA) has sketched out possible scenarios and pathways forward based on different futures for geopolitics, artificial intelligence and digitalisation as well as the course of democracy. Read the full article in University World News.

 

Global survey – 79% of students want on-campus study abroad

A comprehensive study of 3,650 students from 55 countries has indicated that the expansion of online learning during the COVID-19 pandemic has not reduced the attraction of moving countries to undertake in-person higher education in foreign universities and colleges. The survey showed that 79% of students questioned were only considering overseas on-campus options. Read the full article in University World News.

 

Why entrepreneurship education can help meet the SDGs - an Indian perspective

We are all seeing very clearly the COVID-19 tragedy and its impact on healthcare systems in India and the ripple effects this can have on virtually all other aspects of life. It has shown us how the rules we teach in Indian higher education institutions can quickly lose their relevance as almost overnight they have changed and brought a new focus on good health and well-being. The authors Balvinder Shukla and Anupam Narula argues that COVID-19 shows the need to include entrepreneurship education in the curriculum of Indian higher education institutions. It is a powerful means of reducing poverty, creating sustainable governance, stimulating resilient infrastructural growth and boosting innovation, in addition to enhancing social and environmental sustainability. Read the full article in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

Rosling seminar on sustainable health

The first joint WHO-KI Roslings seminar on 6 October with participants from over 60 countries was a success! The President's blog post addresses, among other things, the purpose of the seminar, Hans Rosling's role and the consequences of the pandemic. If you missed the seminar, it is available on KI Play.

Rosling Seminar October 6, 2021

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

ACA Innovation through internationalisation, Zürich Switzerland, 4 November 2021
Internationalisation days, UHR online 10 November 2021
The Education World Forum 16-19 January 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm, 26-28 April 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma