Internationalisation Update

November 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"International academic collaboration in an era of geopolitical turbulence calls for competent and responsible navigation" KI's President's blog post on the newly installed KI Advisory Group for Global Engagement.

LOKALA NYHETER

 
 

Det tvärdisciplinära samarbetet var nyckeln till lösningen

Årets Skillbridge Student Case Challenge avgjordes i början på oktober och i det vinnande laget, Team Delta, deltog KI-studenten i bioentreprenörskap Ala Abdallah. Skillbridge Student Case Challenge är en årlig tävling där studenter från Karolinska Institutet, Berghs School of Communication, Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan i Stockholm samarbetar för att lösa verkliga utmaningar från företag. Årets case-utmaning presenterades av läkemedelsföretaget Pfizer och berörde ämnet offentlig-privat samverkan. Läs mer på nyheter.ki.se.

 

En serie samtal om hållbar hälsa

KI och Makerere University i Uganda har tillsammans etablerat Center of Excellence for Sustainable Health. Centret välkomnar dig till det första i en serie samtal om hållbar hälsa. The Global Conversation är ett forum där nya idéer, innovativa lösningar och visioner för hållbar hälsa kommer att delas och diskuteras. Detta första samtal, den 7 december kl. 12.30-13.15, kommer att fokusera på sätt att gå från forskning till handling. Läs mer i KI:s kalender.

 

Välkommen till NeurotechEU Summit och NeurotechRI kickoff 

KI står värd för det årliga mötet för Europauniversitetet NeurotechEU. Mötet skulle ursprungligen hållits i november men har flyttats fram till den 31 januari 2022. Systerprojektet NeurotechRI välkomnar till kick-off den 7 februari 2022. Båda eventen hittar du på NeurotechEU:s landingssida på ki.se och i kalendern. Välkommen att delta!

 

Stärkta partnerskap lyfter svenska och utländska lärosäten

Det biståndsfinansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme partnerskap (LP) ska stärka partnerskapen mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer. En färsk inventering visar att de kollegiala partnerskap som LP-programmet finansierar leder till både ökad internationalisering och förverkligandet av Agenda 2030. Läs mer på UHR:s sida.

 

Scholar's at Risk Courage to Think Award till KI alumn Ahmadreza Djalali

Den 9 december arrangerar Scholars at Risk (SAR) "Free to Think 2021", ett virtuellt symposium då rapporten Free to Think 2021 presenteras. I slutet av symposiet kommer SAR att dela ut 2021 Courage to Think Award. Årets pristagare är den fängslade forskaren och KI-alumnen Ahmadreza Djalali. Pristagaren har uppmärksammats både på news.ki.se och i rektors blogg. Läs mer om anmälan och om symposiet på SAR:s sida.

 

Har du fått och besvarat enkäten om utbildning i internationalisering, mångfald och inkludering för administrativ personal?

Det STINT-finansierade projektet SiiUss har startat! KI har tillsammans med University of the Philippines Diliman nått sin första milstolpe, en enkät har skickats till administrativ personal på KI för att inventera behoven inför utvecklingen av en onlinekurs om internationalisering, kulturell kompetens, mångfald etc. Projektteamet ser fram emot att analysera svaren. Dina svar är värdefulla. Om du inte har fått enkäten och är intresserad av att delta, vänligen kontakta Karen Gustafsson. Läs mer om projektet på nyheter.ki.se.

 

Halvering av inresande studenter under pandemiåret

Ny officiell statistik visar att antalet utländska studenter som studerar vid svenska lärosäten minskade i jämförelse med läsåret 2019/2020. Det gäller både det totala antalet utländska studenter och nya inresande studenter. Det stora tappet gäller utbytesstudenterna, medan antalet freemover-studenter påverkats i betydligt mindre utsträckning. Läs mer på UKÄ:s sida.

 

Utlandsstudier ger högskolestudenter nya perspektiv

Studenter behöver få både internationella och interkulturella perspektiv under utbildningen för att öka sina möjligheter på en alltmer globaliserad arbetsmarknad. Dock tar inte tillräckligt många studenter i Sverige vara på de möjligheter till internationell mobilitet som EU erbjuder. Ta del av den rapporten (som film och pdf) Breddad rekrytering till internationell mobilitet. Lärosätenas arbete med breddad rekrytering i internationell studentmobilitet (2021:8) på UHR:s sida.

Breddad rekrytering

GLOBALA NYHETER

 

En försummad möjlighet för framtida internationalisering 

Den 25 oktober 2021 publicerade internationella utbildningsorganisationer från nio länder i väst 2021 Common Statement in Support of International Education and Mobility. Författarna Hans de Wit och Elsbeth Jones skriver om sin besvikelse över innehållet och över (bristen på) utveckling inom internationalisering av utbildning i stort. Läs artikeln i University World News.

 

Högre utbildning på väg mot en diversifierad framtid 

I en artikel presenterar Judith S Eaton och Stamenka Uvalic-Trumbic resultaten från ett virtuellt samtal om olika former och leverantörer av utbildning. I samtalet ingick representanter från fem olika länder. Eaton och Uvalic-Trumbic redogör för bakgrunden till ett nytt utbildningslandskap och hur framtidens utbildning troligen ligger i brytpunkten mellan den alternativa och traditionella. Läs artikeln i University World News.

 

Universities without walls - en gemensam vision för 2030

European Universities Association (EUA) som representerar mer än 800 europeiska lärosäten och rektorskonferenser från 48 länder har publicerat en gemensam vision, Universities without walls - a vision for 2030. I dokumentet trycker man på vikten av att samverka med det omgivande samhället, akademisk frihet och framväxten av en gemensam europeisk arena för utbildning och forskning som bygger på gemensamma värderingar och en vilja att samverka. Läs mer på EUA:s sida.

TIPS OCH INSPIRATION

 

IMOTION - Erasmus staff training

Onlineplattformen IMOTION staffmobility.eu samlar information om utbildningsaktiviteter i Europa för administrativ och teknisk personal inom högre utbildning. Läs mer om möjligheter till jobbskuggning, staff weeks och tillfällen där du kan dela med dig och kompetensutveckla dig i internationella sammanhang fysiskt och virtuellt. Nyfiken på hur du söker som KI-personal? Läs på ki.se.

IMOTION

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt på grund av pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

Fourth European Education Summit: The Next Decade of European Education, online (ingen förregistrering krävs) 9 december 2021

EUA 2022 European Learning & Teaching Forum, Bilbao Spanien 17-18 februari 2022

Innovations in Medical Education Online Conference 2022, virtuell USA, 17-18 februari 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm, 26-28 april 2022
2022 EUA Annual Conference, University values: what, why and how? Budapest Ungern, 28-29 april 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spanien, 18-20 maj 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spanien 13-16 september 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris Frankrike, 18-19 november 2022
AMEE 2022, Lyon Frankrike alt virtuellt 27-31 augusti 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

November 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

The interdisciplinary collaboration was key to the solution

This year's Skillbridge Student Case Challenge was decided in early October and in the winning team, Team Delta, was KI student in Bioentrepreneurship Ala Abdallah. Skillbridge Student Case Challenge is a competition where students from Berghs School of Communication, Karolinska Institutet, the Royal Institute of Technology, and the Stockholm School of Economics work together to solve actual challenges from companies. This year's case challenge was presented by the pharmaceutical company Pfizer and touched on the topic of public-private partnerships. Read more at news.ki.se.

 

Global Conversations on sustainable health

KI and Makerere University in Uganda have together established the Centre of Excellence for Sustainable Health. The centre welcomes you to its first Global Conversation on Sustainable Health. The Global Conversation is a space where new ideas, innovative solutions and visions for sustainable health will be shared and discussed. This first conversation on 7 December at 12.30-13.15, will focus on ways to move from research to action. Read more in KI's calendar.

 

NeurotechEU Summit and NeurotechRI kick-off postponed until early next year

KI is hosting the annual meeting of the European university alliance NeurotechEU, which was postponed and will now be held digitally 31 January 2022. The closely related project NeurotechRI is organizing a kick-off on 7 February. You find both events on NeurotechEU's landing page on ki.se and in the KI calendar. Welcome to participate!

 

Strengthened partnerships lift Swedish and foreign higher education institutions 

The Sida-financed exchange programme Linnaeus-Palme Partnership (LP) aims to strengthen partnerships between Swedish higher education institutions and higher education institutions in low- and middle-income countries. A recent inventory by the Swedish Council for Higher Education (UHR) shows that the collegial partnerships lead to both increased internationalisation and the realisation of Agenda 2030. Read more (in Swedish) on UHR's website.

 

KI alumnus Ahmadreza Djalali receives SAR Courage to Think Award 2021

Join Scholars at Risk on December 9, 2021, for “Free to Think 2021” a virtual symposium marking the release of SAR’s Free to Think 2021 report tracing attacks on higher education communities around the world. At the conclusion of the symposium, SAR will present the 2021 Courage to Think Award. This year´s awardee is the imprisoned researcher and KI alumnus Ahmadreza Djalali. The awardee has been acknowedged both on news.ki.se and on the President's blog. Read more on how to register for the symposium on SAR's website.

 

Have you received and answered the survey on training in Internationalisation, diversity and inclusion for adminstrative staff?

The STINT-funded project SiiUss has started! KI together with University of the Philippines Diliman has reached its first milestone, a survey has been sent to the members of the support services at KI to get a better understanding of their needs and incorporate them into the development of a tandem online course covering internationalisation, cultural competence, diversity etc. The project team looks forward to analysing the answers. Your feedback is very valuable. If you have not received the survey and are interested in participating, please contact Karen Gustafsson. Read more about the project at news.ki.se.

 

Reduced number of incoming students by half during the pandemic (year)

New official statistics show that the number of foreign students studying at Swedish higher education institutions decreased in comparison to the academic year 2019/2020. This applies to both the total number of foreign students and new incoming students. The large loss refers to incoming exchange students, while the number of freemover students has been affected to a much lesser extent. Read more in Swedish on UKÄ's website.

 

Studying abroad gives HEI students new perspectives

Students need both international and intercultural perspectives during their studies to increase their chances on an increasingly globalised labor market. Not enough Swedish students take advantage of the international mobility opportunities offered by the EU. Read more in the report (film and pdf in Swedish) Breddad rekrytering till internationell mobilitet. Lärosätenas arbete med breddad rekrytering i internationell studentmobilitet (2021:8) on UHR's website.

GLOBAL UPDATES

 

A missed opportunity for the future of HE internationalisation

On 25 October, international education organizations from nine Western countries published the 2021 Common Statement in Support of International Education and Mobility. The authors Hans de Wit and Elsbeth Jones write about their disappointment with the content and the (lack of) development in internationalisation of education in general. Read the article in University World News.

 

Towards a more diversified future for higher education

Judith S Eaton and Stamenka Uvalic-Trumbic present the results of a Virtual Conversation about different forms and providers of education in an article. The conversation included representatives from five different countries. Eaton and Uvalic-Trumbic explain the background to a new educational landscape and how education of the future probably lies at the intersection between the alternative and the traditional. Read the article in University World News.

 

Universities without walls - a joint vision for 2030

The European Universities Association (EUA), which represents more than 800 European universities and rectors' conferences from 48 countries, has published a joint vision, Universities without walls - a vision for 2030. The document emphasizes the importance of collaborating with the surrounding society, academic freedom and the emergence of a common European arena for education and research based on common values ​​and a willingness to work together. Read more on the EUA's website.

TIPS AND INSPIRATION

 

IMOTION - Erasmus staff training

The IMOTION staffmobility.eu online platform developed by the project's consortium centralises information about training activities for university administrative and technical staff organised in Europe. Read more about opportunities for job shadowing, staff weeks and opportunities where you can share and develop skills in international contexts on site and virtually. How to apply as KI staff? Read more on ki.se.

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

Fourth European Education Summit: The Next Decade of European Education, online (no pre-registration) 9 December 2021
EUA 2022 European Learning & Teaching Forum, Bilbao Spain 17-18 February 2022
Innovations in Medical Education Online Conference 2022, virtual, 17-18 February 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm Sweden , 26-28 April 2022
2022 EUA Annual Conference, University values: what, why and how? Budapest Hungary, 28-29 April 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spain, 18-20 May 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spain 13-16 September 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris France, 18-19 November 2022
AMEE 2022, Lyons France or virtual 27-31 August 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma