Internationalisation Update

December 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"One of the great mysteries of humankind is the question of how we sense our environment. [...] The body-based sense of temperature and touch is needed for us to be able to perceive the nuanced and rich world around us. Forged through millions of years of evolution, it is highly sophisticated and has incredible sensitivity and precision." Opening of the award ceremony speech presenting the The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021.

LOKALA NYHETER

 
 

KI får två nya globala masterprogram

KI:s utbildning är under ständig utveckling och nu utökas det internationella programutbudet med två ytterligare program. Det är masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi samt masterprogrammet i nutritionsvetenskap som kommer få sina första studenter till hösten 2022. Läs mer på nyheter.ki.se.

 

Vem vill du nominera till Internationaliseringspriset 2022?

Har du, din kollega eller ditt lärarlag gjort en insats för ökad internationalisering av utbildning vid KI? Insatsen ska ha tillfört utbildningen en internationell dimension och bidragit till att öka studenters globala kunskaper. Läs mer om priset och kriterierna.

Formuläret för nomineringar öppnar 1 februari.

 

Välkommen till NeurotechEU Summit 31 januari

KI står värd för det årliga mötet för Europauniversitetet NeurotechEU. Mötet skulle ursprungligen hållits i november men har flyttats fram till den 31 januari 2022. Systerprojektet NeurotechRI välkomnar till kick-off den 7 februari 2022. Båda eventen hittar du på NeurotechEU:s landingssida på ki.se och i kalendern. Välkommen att delta!

 

Coronaviruset och högskolan - inresande mobilitet

Coronapandemin har under lång tid begränsat högskolornas verksamhet inom undervisning och forskning. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att följa upp pandemins konsekvenser för högskolan och nyligen publicerades delrapport 2. En tidig och tydlig konsekvens av coronapandemin var att den internationella studentmobiliteten minskade kraftigt. Mest påverkades utbytesstudenterna som var betydligt färre under läsåret 2020/2021 jämfört med innan pandemin. Preliminära uppgifter för höstterminen 2021 visar att den inresande studentmobiliteten till stor del har återhämtat sig och är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Detta gäller dock inte KI:s inresande mobilitet då möjligheten att ta emot studenter för kliniska placeringar varit begränsad under pandemin. Läs mer om delrapport 2 på UKÄ:s sida.

 

Utländska masterstudenter och doktorander lämnar Sverige

Svenskt Näringsliv har precis publicerat en rapport om problem och hinder för internationell spetskompetens att stanna i Sverige. I rapporten beskrivs hur vanligt det är att utländska masterstudenter och doktorander stannar i Sverige samt orsakerna till att de lämnar. Rapporten ger också förslag på åtgärder. Läs mer och ladda ned rapporten från deras sida.

Breddad rekrytering

GLOBALA NYHETER

 

Europa och världen behöver ett systematiskt stöd till utsatta studenter

Genom historien har studenter kämpat för demokrati, mänskliga rättigheter och akademisk frihet. På grund av detta har flera studentaktivister fällts för brott och drabbats av förföljelse, polisvåld och mord. Som svar på denna utveckling grundades 2014 programmet Students at Risk (StAR) under det norska utrikesdepartementet. Läs mer i University World News.

 

Paradigmskifte i EU:s samarbete med afrikanska lärosäten

Beslutsfattare förbereder sig för ett toppmöte den 17–18 februari 2022 där ett nytt flerårigt strategiskt avtal (2021–27) mellan Afrikanska unionen (AU) och Europeiska unionen (EU) kommer att slutas. Inför detta möte samlades flera lärosäten till en virtuell konferens den 22 november med temat "Strengthening the African knowledge society: Towards more sustainable African-European university partnerships", Under konferensen enades deltagande lärosäten om att förstärkt afrikansk-europeiskt universitetssamarbete bör vara en nyckelkomponent i avtalet. Läs mer i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

NeurotechEU-partner bjuder in till Staff Week i maj

KI:s partner i Europauniversitetet NeurotechEU, Universität Bonn (University of Bonn), välkomnar personal från deras samarbetspartners att söka till en Staff Week 2-6 maj 2022. Temat för veckan är "Working in a diverse environment". Om man antas till programmet kan man söka Erasmusmedel för att täcka resa och uppehälle. Sök senast 21 januari 2022. Länk till pdf för anmälan och information.

IMOTION

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt på grund av pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

EUA The European Strategy for Universities and system-level reforms: Quo vadis?, virtuellt alt Bryssel, Belgien 27 januari 2022
EUA 2022 European Learning & Teaching Forum, Bilbao Spanien 17-18 februari 2022
Innovations in Medical Education Online Conference 2022, virtuell USA, 17-18 februari 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm, 26-28 april 2022
2022 EUA Annual Conference, University values: what, why and how? Budapest Ungern, 28-29 april 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spanien, 18-20 maj 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spanien 13-16 september 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris Frankrike, 18-19 november 2022
AMEE 2022, Lyon Frankrike alt virtuellt 27-31 augusti 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

December 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Two new global master's programmes at KI

KI's education is in constant development. The international programme offering is now expanding, and two additional master’s programmes have been added to the catalogue. It is The Master's Programme in Translational Physiology and Pharmacology and The Master's Programme in Nutrition Science that will start during the autumn of 2022. Read more at news.ki.se.

 

Who will you nominate for the prize of Internationalisation of education 2022?

Have you or your colleague(s) made a significant contribution to raising the level of internationalisation of education? The activity should have brought an international dimension into education and raised the students’ global perspective. Read more about the prize and the criteria on ki.se.

The form to nominate will open 1 February.

 

Welcome to NeurotechEU Summit 31 January

KI is hosting the annual meeting of the European university alliance NeurotechEU, which will be held digitally 31 January 2022. The closely related project NeurotechRI is organizing a kick-off on 7 February. You find both events on NeurotechEU's landing page on ki.se and in the KI calendar. Welcome to participate!

 

COVID-19 and higher education - inbound student mobility

The corona pandemic has for a long time put a strain on higher education institutions' teaching and research. The Swedish Higher Education Authority (UKÄ) has been commissioned by the government to follow up on the consequences of the pandemic for the universities. UKÄ recently published Interim Report 2. An early and clear consequence of the corona pandemic was that international student mobility dropped. The exchange students were most affected. They were significantly fewer during the academic year 2020/2021 compared with before the pandemic. Preliminary data for the autumn semester 2021 show that incoming student mobility has largely recovered and is back at the same level as before the pandemic. This is not the situation for KI where inbound mobility has been restricted due to limitations in clinical rotations. See more (in Swedish) on the intierim report on UKÄ's web page.

 

Foreign master's students and doctoral students leave Sweden

The Confederation of Swedish Enterprise has just published a report on problems and obstacles for international excellence to stay in Sweden. The report describes how frequent it is for foreign master's and doctoral students to stay in Sweden. It also covers the obstacles and problems that cause students and doctoral students to leave and also suggests solutions. Read more and download the report (in Swedish) on their site.

GLOBAL UPDATES

 

Why Europe and the world need a ‘student at risk’ support scheme

Throughout history, students have been at the forefront when democracy, human rights or academic freedom is threatened. As a result of their activism, students have been met with persecution, criminalisation, vicious policing and killings.In response to this trend, the Students at Risk (StAR) programme was established 2014 under the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Read more in University World News.

 

Paradigm shift in EU’s collaboration with HE in Africa

As policymakers gear up for a summit on 17-18 February 2022 where a new multi-year strategic agreement (2021-27) between the African Union (AU) and the European Union (EU) will be introduced, research universities sent a clear message that enhanced African-European university collaboration should be a key component of the agreement. This message was highlighted at a virtual conference themed “Strengthening the African knowledge society: Towards more sustainable African-European university partnerships” on 22 November. Read more in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

NeurotechEU partner arranges Staff Week in May

KI's partnerin the European University Alliance NeurotechEU, University of Bonn, welcomes staff from partner institutions to apply for a Staff Week 2-6 May 2022. The theme for the week is "Working in a diverse environment". If you are accepted, you can apply for Erasmus funds to cover travel and living exptenses. Apply no later than 21 January 2022. Link to pdf for application and more information.

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

EUA The European Strategy for Universities and system-level reforms: Quo vadis?, virtual or Brussels, Belgium 27 January 2022
EUA 2022 European Learning & Teaching Forum, Bilbao Spain 17-18 February 2022
Innovations in Medical Education Online Conference 2022, virtual, 17-18 February 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm Sweden , 26-28 April 2022
2022 EUA Annual Conference, University values: what, why and how? Budapest Hungary, 28-29 April 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spain, 18-20 May 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spain 13-16 September 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris France, 18-19 November 2022
AMEE 2022, Lyons France or virtual 27-31 August 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma