Internationalisation Update

Januari 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"[...] Samtidigt finns det inte mycket som talar för att isolation och bojkotter är det bästa sättet att påverka illiberala eller totalitära stater i en mer demokratisk riktning. Det är sannolikt så att det snarare är mer samarbete, handel, kontakter och utbyten som leder till ett internt reformeringstryck i auktoritära stater och på sikt därmed också bättre förutsättningar för en positiv utveckling kring demokrati och mänskliga rättigheter."
Rektor Ole Petter Ottersens blog om ansvarsfull internationalisering 22-01-18

LOKALA NYHETER

 
 

Ta chansen och åk på lärarutbyte 2022

Karolinska Institutet har många samarbeten inom Linnaeus-Palme partnerskapsprogrammet, ett Sida-finansierat samarbete för lärar- och studentutbyte med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Kristina Kindblom berättade på ki.se om sitt 10-åriga LP-samarbete i Pravara Indien. Efter uppehåll pga pandemin finns nu goda möjligheter att delta i lärarutbyte (2-3 veckor) inom LP under 2022. Utbytet innebär ett stipendium och du ska vara knuten till ett av KI:s utbildningsprogram som har samarbetet som det gäller. Om du är intresserad och har frågor kontakta projektansvariga för våra pågående LP-projekt eller Pernilla Witte, central LP-koordinator. Det finns också möjlighet att åka på kortare lärarutbyten (2-5 dagar) eller jobbskuggningar inom Europa genom Erasmusprogrammet. Denna möjlighet finns även för administratörer. För frågor om Erasmus kontakta Kristina Jesinkey.

 
 

Vem vill du nominera till Internationaliseringspriset 2022?

Har du, din kollega eller ditt lärarlag gjort en insats för ökad internationalisering av utbildning vid KI? Insatsen ska ha tillfört utbildningen en internationell dimension och bidragit till att öka studenters globala kunskaper. Läs mer om priset och kriterierna.

Formuläret för nomineringar öppnar 14 februari.

 

Välkommen till NeurotechEU Summit 31 januari

KI står värd för det årliga mötet för Europauniversitetet NeurotechEU. Mötet skulle ursprungligen hållits i november men har flyttats fram till den 31 januari 2022. Länk till eventet idag hittar du på NeurotechEU:s landingssida på ki.se och i kalendern. Välkommen att delta!

 

Mobility-Online – vårt nya system för internationella samarbetsavtal och mobilitet

I mitten av januari lanserades Mobility-Online (MO) som implementeras successivt under våren. MO kommer att ersätta Skutten som använts i över 20 år. En handfull utbildningsprogram testar nu för första gången ansökningsformuläret för att söka utbytesstudier 2022/2023. Samtidigt som de första KI-studenterna hanteras i systemet förbereds för att öppna ansökan för våra partneruniversitets studenter senare i vår. Vidareutveckling och anpassning av systemet sker löpande av de internationella koordinatorerna som samtidigt stöttar studenter och utbildningsprogrammen i användningen av systemet. Om du har frågor om Mobility-Online kontakta projektledare Anna Dahlerus.

 

Rektors blogg - EU:s universitetsstrategi: Mycket är bra men problematiskt om värdegrunden

Nyligen presenterade EU-kommissionen en universitetsstrategi. Den tar bland annat upp att utbyten och samarbeten ska utvecklas och en förstärkt satsning på Europauniversiteten (European Universities Initiative). Men det finns också en del i strategin som kan ifrågasättas, framförallt varför de så ensidigt framhåller de europeiska värdena. Rektor diskuterar innehållet i strategin i ett blogginlägg.

 

Färre sökande internationella program både vid KI och nationellt 

Sista anmälningsdag hade det inkommit 5603 ansökningar till KI:s globala magister- och masterprogram i Masterht22. Det är något färre ansökningar än föregående år. Söktrycket till kandidatprogrammet i biomedicin har ökat i jämförelse med förra året. Att KI har färre ansökningar till magister- och masterprogrammen men fler ansökningar till kandidatprogrammet följer den nationella trenden som Universitets- och högskolerådet (UHR) rapporterat om nyligen.

Breddad rekrytering

GLOBALA NYHETER

 

Europauniversiteten står inför många utmaningar

Det finns mycket entusiasm bland Europauniversiteten (European Universities Initiative), men utmaningarna med att uppnå ett sömlöst transnationellt samarbete mellan lärosäten i EU är många, särskilt när det gäller utvecklingen av gemensamma examina eller ansträngningarna att etablera ekonomiskt hållbara enheter. I en artikel i University World News nyligen, presenterade doktoranden Antonin Charret, några första resultat från sin forskning om de två första pilotfaserna av European Universities Initiative.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Följ våra studenters äventyr utomlands i en ny blogg

I den nya Studera utomlandsbloggen delar KI-studenter som just nu studerar utomlands med sig om hur vardagen och studierna ser ut där de befinner sig.

IMOTION

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt på grund av pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

EUA 2022 European Learning & Teaching Forum, hybrid Bilbao Spanien 17-18 februari 2022
Innovations in Medical Education Online Conference 2022, virtuell USA, 17-18 februari 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm, 26-28 april 2022
2022 EUA Annual Conference, University values: what, why and how? Budapest Ungern, 28-29 april 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spanien, 18-20 maj 2022
AMEE 2022, Lyon Frankrike alt virtuellt 27-31 augusti 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spanien 13-16 september 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris Frankrike, 18-19 november 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

January 2022

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Go on teacher exchange in 2022

Karolinska Institutet is involved in many projects within the Sida-funded Linnaeus-Palme programme, a collaboration for teacher and student exchange with higher education institutions in low- and middle income countries. Kristina Kindblom shared experiences on ki.se from 10-years LP collaboration in India. Due to the pandemic there has been few exchanges the last two years but the possibilities for teacher exchanges (2-3 weeks) within LP in 2022 are looking brighter. With the exchange comes with a scholarship and you must be linked to the study programme that runs the LP-project you are interested in. If you are interested and have questions, contact the project coordinators or Pernilla Witte, central LP coordinator. It is also possible to go on shorter teacher exchanges or job shadowing (2-5 days) within Europe through the Erasmus programme. This option is also available for administrators. For questions about Erasmus, contact Kristina Jesinkey.

 

Who will you nominate for the prize of Internationalisation of education 2022?

Have you or your colleague(s) made a significant contribution to raising the level of internationalisation of education? The activity should have brought an international dimension into education and raised the students’ global perspective. Read more about the prize and the criteria on ki.se.

The form to nominate will open 14 February.

 

Welcome to NeurotechEU Summit 31 January

KI is hosting the annual meeting of our European University Alliance NeurotechEU, which will be held digitally 31 January 2022. You find the link to today´s event on NeurotechEU's landing page on ki.se and in the KI calendar. Welcome to participate!

 

Mobility-Online - our new system for international cooperation agreements and mobility

In mid-January, Mobility-Online (MO) was launched and the system will be implemented gradually during the spring. MO will replace "Skutten" that has been used for over 20 years. A handful study programmes are now testing the application form live to apply for exchange studies 2022/2023. As the first KI students are managed in the system, preparations are being made to open the applicationfor our partner universities' students later this spring. Further development and adaptation of the system will be done in the coming months. The international coordinators support students and the study programmes using the system. If you have questions about Mobility-Online, contact project manager Anna Dahlerus.

 

The Presidents blog - EU university strategy: A lot is good but problematic about the values

Recently, the European Commission presented a university strategy. It addresses, among other things, the development of exchanges and collaborations and a strengthened investment in the European Universities Initiative. But there is also a part of the strategy that can be questioned, especially why it is so one-sided emphasis on European values. The President of KI, Ole Petter Ottersen discusses this in a blog post.

 

Fewer applicants for the gobal programmes at KI and on a national level

When the deadline closed KI counted to 5,603 applications for KI's global master's programmes in Masterht22. That is slightly fewer applications than last year. The number of applications for the Bachelor's programme in Biomedicine has increased compared to last year. Fewer applications for the master's programmes and an increased interest for the bachelor's programme at KI follows the national trend that UHR recently reported about (in Swedish).

GLOBAL UPDATES

 

European Universities Initiative faces many barriers

There is a lot of excitement around the European Universities Initiative, but the challenges of achieving seamless transnational cooperation between higher education institutions in the European Union are manifold, particularly in the development of joint degrees or the efforts to establish financially sustainable entities. In a recent article in University World News doctoral student Antonin Charret, presents some emerging findings from his research on the first two pilot phases of the European Universities Initiative.

TIPS AND INSPIRATION

 

Follow our students adventures abroad in a new blog

In the new "Studera utomlandsbloggen", KI students who are currently studying abroad share their everyday life and studies from their new "home countries".

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

EUA 2022 European Learning & Teaching Forum, hybrid Bilbao Spain 17-18 February 2022
Innovations in Medical Education Online Conference 2022, virtual, 17-18 February 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm Sweden, 26-28 April 2022
2022 EUA Annual Conference, University values: what, why and how? Budapest Hungary, 28-29 April 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spain, 18-20 May 2022
AMEE 2022, Lyons France or virtual 27-31 August 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spain 13-16 September 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris France, 18-19 November 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma