Internationalisation Update

Mars 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"The role of academics and universities as defenders and custodians of academic values is increasingly important in today´s global context. Questions surrounding core values and academic freedom are brought to the fore when countries move in an authoritarian direction and even attack or invade other countries.​​​​​" KI:s rektor Ole Petter Ottersen i sitt blogginlägg The war calls for our competence and puts us to the test (2022-03-15)

LOKALA NYHETER

 
 

KI hyllade nya stipendiater

Karolinska Institutet höll nyligen "Global Masters Scholarship Ceremony" för att hedra de utomeuropeiska masterstudenter som fått ett stipendium på grundval av akademiska meriter. 13 studenter tilldelades stipendiet, som täcker kostnaden för deras studieavgifter vid KI, värt mellan 180 000 och 360 000 kronor. Stipendiet är helt kvalifikationsbaserat och tar hänsyn till studentens betyg, arbetslivserfarenhet, forskningserfarenhet och ett motiveringsbrev som bifogas i ansökan. Det är ett populärt stipendium och pristagarna har valts ut bland 2000 sökande. Rektor Ole Petter Ottersen delade ut stipendierna vid en ceremoni i Aula Medica. Se filmen som presenterar stipendiaterna på KI Play.

 

En fin start på nytt Linnaeus-Palmesamarbete med Etiopien

Bahir Dar University, College of Medicine and Health Sciences i Etiopien och Karolinska Institutet har inlett ett samarbete för student- och lärarutbyte genom det Sida-finansierade Linnaeus-Palme-programmet.

Samarbetet initierades av Dr Liyew Desta, kardiolog med rötter i Bahir Dar och lärare på läkarprogrammet, men på grund av pandemin har det legat på is de senaste två åren. Nu har äntligen har de två första lärarna besökt KI. Läs mer på staff.ki.se

 

Thursdays for Sustainability at KI

Studenter för hållbar utveckling vid KI anordnar under våren 2022 en seminarieserie inför FN:s Stockholm+50 möte i juni. Hybridserien har fått rubriken "Thursdays for Sustainability at KI" och det återkommande temat är kopplingen mellan människors och miljöns hälsa, samt hur de ekonomiska, sociala och miljömässiga pelarna i hållbarhetsmålen kan vägleda oss mot en mer hållbar framtid. Nästa event är 14 april. För mer information besök SSD@KIs Facebooksida.

 

Oral hälsa - en global angelägenhet

KI ingår tillsammans med Uppsala universitet i ett nätverk om global hälsa - GlobeLife. Nästa GlobeLife-seminarium, måndag 4 april 14-16, handlar om oral hälsa och gästas av Björn Klinge och Anders Gustafsson från Karolinska Institutet och Andreas Mårtensson från Uppsala universitet. Orala sjukdomar är bland de vanligaste sjukdomarna globalt, så delta i diskussionen. Länk direkt till mötet på Zoom.

 

Uppsatstävling för studenter om relationer mellan Sydafrika och Sverige

SASUF, South Africa Sweden University Forum, inom vilket Karolinska Institutet är en parnter, bjuder in tredje- och fjärdeårsstudenter att delta i en studentuppsatstävling om relationerna mellan Sydafrika och Sverige. Tävlingen är nu öppen och sista dag för att lämna in ett tävlingsbidrag är 20 maj 2022. Läs mer om uppsatstävlingen här.

 

Information till studenter och medarbetare med anledning av kriget i Ukraina

KI har inrättat en sida med information för medarbetare och studenter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Sidan uppdateras kontinuerligt. Här finner du "frågor och svar", hänvisningar till stödfunktioner och annan aktuell information.

 

Seminariedagar: Vägledning som samhällelig påverkanskraft 

Nu finns återigen möjlighet till kompetensutveckling med europeiska kollegor: Euroguidance Slovakien bjuder in till ett tredagars seminarium i Bratislava 23 – 25 maj. Temat är vägledning som förändringskraft för ett inkluderande och mer hållbart samhälle. Läs mer på utbyten.se och anmäl dig senast 3 april.

GLOBALA NYHETER

 

Polska universitet förenas i stöd till ukrainska flyktingar

När 1,5 miljoner flyktingar strömmar in i Polen för att undkomma bombningarna av Ukraina, då erbjuder polska universitet sovsalar, sporthallar och kulturcentra som skydd, och parlamentet har gett dem möjligheter att hjälpa akademiker och studenter som flyr så de kan fortsätta sitt arbete och sina studier. Läs artikeln i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Bryt språkbarriären - kompetensutveckla dig i engelska

Karolinska Institutet har nu en leverantör av kurser för kompetensutveckling i engelska för akademisk och administrativ personal. I utbudet finns utöver regelrätta kurser även hybrid och självstudier. Frågor som rör anmälan och kurser och deras innehåll ställs direkt till Acolad.

IMOTION

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt på grund av pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm, 26-28 april 2022
2022 EUA Annual Conference, University values: what, why and how? Budapest Ungern, 28-29 april 2022
Stockholm Summit 2022 - World Academic Forum Stockholm, 17-20 maj 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spanien, 18-20 maj 2022
AMEE 2022, Lyon Frankrike alt virtuellt 27-31 augusti 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spanien 13-16 september 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris Frankrike, 18-19 november 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

March 2022

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Celebrating new scholarship holders

Karolinska Institutet held its “Global Masters Scholarship Ceremony” in honour of the non-European Master’s students who receive a scholarship on the basis of academic merit. 13 students were awarded the scholarship, which covers the cost of their tuition fees at KI, worth between SEK 180,000 and 360,000. The scholarship is entirely qualification-based and considers the student’s grades, work experience, research experience and a motivational letter attached in the application. It’s a popular scholarship and the awardees have been selected out of 2000 applicants. President Ole Petter Ottersen presented the scholarships at a ceremony in Aula Medica. Watch the presentation of the scholarship holders on KI Play.

 

Linnaeus-Palme collaboration with Ethiopia off to a great start

Bahir Dar University, College of Medicine and Health Sciences and Karolinska Institutet are partners in a student and teacher exchange programme supported by the Sida-financed Linnaeus-Palme Programme. The collaboration was initiated by Dr Liyew Desta, cardiologist with roots in Bahir Dar and teacher in the Study Programme in Medicine, but due to the pandemic it has been on hold for the past two years. Now finally the first two teachers have visited KI. Read more on staff.ki.se

 

Thursdays for Sustainability at KI

Students for Sustainable Development at KI will organize a seminar series this spring in anticipation of the UN Stockholm+50 UN Convention in June. This hybrid series is titled "Thursdays for Sustainability at KI" and the recurrent theme is the Interconnectivity between Human and Environmental Health, as well as how the economic, social and environmental pillars of the UN SDGs can guide us towards a better planetary health and a more sustainable future. The next event is 14 April. For more information, visit SSD@KIs Facebookpage.

 

Oral health - a global concern

KI is part of a network on global health together with Uppsala University - GlobeLife. The next GlobeLife seminar, Monday 4 April 14-16, is about oral health and will be hosted by Björn Klinge and Anders Gustafsson from Karolinska Institutet and Andreas Mårtensson from Uppsala University. Oral diseases are among the most common diseases globally, so join the discussion. Link directly to the meeting on Zoom.

 

Student essay contest on South Africa - Sweden relations

SASUF, South Africa Sweden University Forum, of which Karolinska Institutet is a member, invites all 3rd and 4th year students to participate in a student essay contest on South Africa-Sweden relations. Deadline for submissions is 20 May 2022. Read more about the student essay contest.

 

Information for staff and students concerning the war in Ukraine

KI has set up a page with information for staff and students due to Russia's invasion of Ukraine . The page is continuously updated. Here you will find "questions and answers", references to support functions and other current information.

 

Seminar days: Career guidance shaping communities and societies

Now there is once again the opportunity for skills training and development with European colleagues: Euroguidance Slovakia invites to a three-day seminar in Bratislava 23 - 25 May. The theme is guidance as a force for change for an inclusive and more sustainable society. Read more at utbyten.se (in Swedish) and register no later than 3 April.

GLOBAL UPDATES

 

Polish universities rally to support Ukrainian refugees

As 1.5 million refugees pour into Poland to escape the shelling and bombing of Ukraine, Polish universities are offering dormitories, sports halls and cultural centres as shelter, and parliament has permitted them to find ways for Ukrainian refugee academics and students to continue their work and study. Read the article in Univerisity World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

Break language barriers - enhance your skills in English

Karolinska Institutet now has a provider of courses for language training in English for academic and administrative staff. In addition to regular courses, the offer also includes hybrid and self-study courses. Questions concerning registration, courses and the content are handled by Acolad.

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm Sweden, 26-28 April 2022
2022 EUA Annual Conference, University values: what, why and how? Budapest Hungary, 28-29 April 2022
Stockholm Summit 2022 - World Academic Forum, Stockholm, Sweden17-20 May 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spain, 18-20 May 2022
AMEE 2022, Lyons France or virtual 27-31 August 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spain 13-16 September 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris France, 18-19 November 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma