Internationalisation Update

April 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"Att krig och konflikter leder till polarisering och hotfulla beteenden också i stridernas periferi och även på våra egna campus är inte acceptabelt."
Rektors blogginlägg 2022-04-21 om bemötande av personer med rysk eller annan bakgrund på campus

LOKALA NYHETER

 
 

Best practise och statistik i fokus

Välkommen till Internationaliseringsforum den 10 maj kl. 14.00-16.00 där alla som är involverade i internationalisering av utbildning kan mötas och dela erfarenheter. Arbetsgruppen för internationalsiering (KU) har bett teamet från arbetsterapi (ITT) som nominerades som KI:s kandidat till de medicinska fakulteternas gemensamma internationaliseringspris samt Zoe Säflund från UoL som ansvarar för utvärderingar att ge oss en bättre bild av internationaliseringen vid KI. Mötet hålls på engelska och sker via Zoom. Länk skickas vid registrering.

 

Intervju med läkarstudenter från Uganda

Allan Bakesiga och Linda Atulinda är läkarstudenter vid Makerere University i Uganda och just nu på utbyte vid KI. Samarbetet med Makerere University är ett av KI:s mest omfattande och har gjort det möjligt för studenter, lärare och forskare vid båda universiteten att göra utbyten under många år. Läs hela intervjun på nyheter.ki.se

 

Rektors blogg om KI i senaste QS-rankingen

För tredje gången rankas utbildningen och forskningen inom odontolog/tandvård vid KI som världens bästa! Om detta, om att KI är etta i EU (och sjua i världen) inom ”life sciences & medicine” och en del annat kring internationella rankningar handlar rektors nya inlägg på bloggen.

 

Delta i årets KI-Mayo Clinic konferens och sök resebidrag

Den 26-27 september 2022 äger den årliga KI-Mayo Clinic konferensen rum som även i år hålls digitalt med hybrida inslag. Just nu finns möjlighet att anmäla intresse för att delta med en online presentation eller poster. Samarbetets styrgrupp utlyser också medel för populära resebidragen mellan KI och Mayo Clinic.

Mer information om konferensen och om ansökan.

 

Akademisk frihet och internationellt samarbete i en turbulent värld

Var med på ett hybridseminarium om internationalisering, akademisk frihet och institutionell autonomi i tider av krig, konflikter och demokratisk tillbakagång. KI:s rektor öppnar mötet som kommer hållas i form av paneldiskussion. Mötet hålls den 12 maj kl.15.00-17.30. För mer information om program och anmälan.

 

Bidra till konferens inom South Africa Sweden University Forum-samarbetet

South Africa – Sweden University Forum (SASUF) anordnar sin fjärde forsknings- och innovationsvecka i virtuell form den 19-23 september 2022. Möjligheten att anmäla förslag till workshops/sessioner för SASUF Goes Digital 2022 är nu öppen. Läs mer på nyheter.ki.se

 

SUHF: Hur påverkar Europauniversitetsinitiativet (EUI) svenska lärosäten?

I dagsläget är elva svenska lärosäten medlemmar i så kallade Europauniversitet. Ytterligare lärosäten kommer att söka sig till etablerade eller nya allianser. Effekterna av initiativet kan komma att påverka svensk högskoleutbildning och forskning som helhet. SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor bjuder nu in till ett webbinarium 5 maj kl.09.00-12.00 på detta tema. Agenda för webbinariet, anmälningslänk samt ytterligare information finns på SUHF:s webbplats. Sista anmälningsdag är den 3 maj.

 

Utlysning för konferensbidrag till Internationaliseringsdagarna

Mot bakgrund av de senaste årens händelser är temat för årets Internationaliseringsdagar (IDA) i Eskilstuna 10-11 november ”Internationalisering i förändring – utmaningar och möjligheter”. Konferensen syftar till att ge deltagarna en inblick i hur olika lärosäten mött de utmaningar som uppstått, men också hur man tagit tillvara på de möjligheter det inneburit. Läs mer om hur du kan bidra.

 

Jämlik och inkluderande högre utbildning i Europa

Eurydikerapporten ”Towards Equity and Inclusion in Higher Education in Europe” utvärderar hur väl 36 länder lyckats anpassa sina nationella system efter de tio principer och riktlinjer för jämlikhet och inkludering som de så kallade EHEA-länderna kommit överens om. Läs mer på UHR:s sidor.

GLOBALA NYHETER

 

Internationalisering efter pandemi och krig

Covid-19 och kriget mellan Ryssland och Ukraina har förändrat landskapet för internationalisering av högre utbildning och utmanat befintliga koncept och ramverk. Detta har lett till debatt om vad internationalisering av högre utbildning är och dess syfte. Läs mer i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Blogg från International Staff Week i Ghent

Giulia Grillo Mikrut, internationell koordinator vid KI, deltog nyligen i ett personalutbyte där Artevelde University of Applied Sciences arrangerade en internationell vecka med fokus på inkluderande mobilitet. Giulia är involverad i ett liknande projekt vid KI och fick med sig många goda idéer för det fortsatta arbetet på hemmaplan. Läs gärna hennes blogg på KIs utbytesblogg för personal.

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt på grund av pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

NAFSA 2022 Annual Conference & Expo Conference & Expo, virtuell 4-5 maj, on site Denver USA 31 maj- 3 juni 2022
Stockholm Summit 2022 - World Academic Forum Stockholm, 17-20 maj 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spanien, 18-20 maj 2022
Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drivetransformative change, (stockholm50) hybrid/Stockholm, 1 juni 2022
Canada International Conference on Education - Inclusive Education and Research, virtuell 21-23 juni 2022
DevRes 2022 - Transforming Development Research for Sustainability, Stockholm/Uppsala 22-24 Augusti 2022
AMEE 2022, Lyon Frankrike alt virtuellt 27-31 augusti 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spanien 13-16 september 2022
28th Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting, hybrid 26-27 september 2022
The THE World Academic Summit 2022, New York USA, 10-12 oktober 2022
16th International Association of Universities IAU GENERAL CONFERENCE 2022, Dublin Irland, 25-28 oktober 2022
UHR Internationaliseringsdagarna, Eskilstuna 10-11 november 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris Frankrike, 18-19 november 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

April 2022

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Best practise and statistics in focus

Welcome to the Internationalisation Forum 10 May at 14.00-16.00 where you who are involved in the internationalisation of education can meet and share experiences. The working group for internationalisation (KU) has invited the team from the study programme in occupational therapy (ITT) who was nominated as KI's candidate for the medical faculties' joint internationalisation award and Zoe Säflund from UoL who is responsible for evaluations to give us a better picture of internationalisation at KI. The meeting is held in English and takes place on Zoom. Register for a link.

 

Interview with medical students from Uganda

Allan Bakesiga and Linda Atulinda are medical students at Makerere University in Uganda, currently on exchange at KI. The collaboration with Makerere University is one of KI’s most comprehensive international collaborations and has enabled students, teachers and researchers at both universities to do exchanges for many years. Read the full interview on news.ki.se news.ki.se

 

The President's blog post about KI in QS's latest ranking

For the third time, education and research in dentistry at KI is ranked as the best in the world! KI is also ranked the EU number one in "life sciences & medicine" (seventh in the world). The President's blog post is on the topic of international rankings and KI's latest positions.

 

Join the annual KI-Mayo Clinic conference and apply for a Travel Grant

This year's KI-Mayo Clinic conference will be held on 26-27 September in a hybrid format with all sessions online. The call for a digital presentation or poster is now open. The partnership's steering committee is also pleased to announce the possibility to apply for a Travel Grant. More information about the conference, the call for abstracts and how to apply for travel grants.

 

Academic freedom and international collaboration in a turbulent world

Join us for a comprehensive hybrid seminar on internationalisation, academic freedom, and institutional autonomy in times of war, conflicts, and democratic decline. KI's President will open the meeting taking place in the form of a panel discussion on 12 May at 15.00-17.30. More information on registration and programme.

 

Call for workshops/sessions for conference within the South Africa Sweden University Forum collaboration

The South Africa – Sweden University Forum (SASUF) is hosting its 4th Research and Innovation Week which takes place virtually on 19-23 September 2022. Call for Workshops /sessions for SASUF Goes Digital 2022 is now open. More information at news.ki.se

 

SUHF: How does the European University Initiative (EUI) affect Swedish higher education institutions?

At present, 11 Swedish higher education institutions are members of so-called European University alliances. Additional higher education institutions will apply for established or new alliances. The effects of the initiative may affect Swedish higher education and research as a whole. SUHF's expert group for internationalisation issues is now inviting you to a webinar on 5 May at 09.00-12.00 on how Swedish institutions are affected. Agenda for the webinar, registration link and further information is available on SUHF's website. Deadline to register 3 May.

 

Contribute to UHR's Internationalisation Days

In light of the events of recent years, the theme for this year's Internationalisation Days (IDA) in Eskilstuna 10-11 November is "Internationalisation in change - challenges and opportunities". The conference aims to give participants an insight into how different higher education institutions met the challenges that arose, but also how they took advantage of the opportunities it entailed. Read (in Swedish) more about how you can contribute.

 


Equal and inclusive higher education in Europe

"Towards Equity and Inclusion in Higher Education in Europe", the Eurydike report evaluates 36 countries performance in adapting their national systems to the ten principles and guidelines for equality and inclusion that the so-called European Higher Eduction Area (EHEA) countries have agreed upon. Read more (in Swedish) on UHR's pages.

GLOBAL UPDATES

 

Rethinking internationalisation post pandemic and war

The COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine war have changed the landscape of the internationalisation of higher education (IoHE) and challenged existing conceptualisations and frameworks for understanding IoHE. This has led to debates on what IoHE is and what IoHE is for. Read the full article in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

Blog post from International Staff Week in Ghent

Giulia Grillo Mikrut, international coordinator at KI, recently participated in a staff exchange where Artevelde University of Applied Sciences arranged an international week focusing on inclusive mobility. Giulia is involved in a similar project at KI and got many good ideas for the continued work at home. Welcome to read her blog on KI's exchange blog for staff.

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

NAFSA 2022 Annual Conference & Expo Conference & Expo, virtual 4-5 May, on site Denver USA 31 May- 3 June 2022
Stockholm Summit 2022 - World Academic Forum, Stockholm, Sweden 17-20 May 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spain, 18-20 May 2022
Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drivetransformative change, (stockholm50) hybrid/Stockholm, 1 June 2022
Canada International Conference on Education - Inclusive Education and Research, virtual 21-23 June 2022
DevRes 2022 - Transforming Development Research for Sustainability, Stockholm/Uppsala 22-24 Augusti 2022
AMEE 2022, Lyons France or virtual 27-31 August 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spain 13-16 September 2022
28th Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting, hybrid 26-27 September 2022
The THE World Academic Summit 2022, New York USA, 10-12 October 2022
16th International Association of Universities IAU GENERAL CONFERENCE 2022, Dublin Ireland, 25-28 October 2022
UHR Internationalisation Days, Eskilstuna 10-11 November 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris France, 18-19 November 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma