Internationalisation Update

Maj 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"Normal is an illusion. What is normal for a spider is chaos for a fly."
Morticia Addams

LOKALA NYHETER

 
 

Makerere University och KI tar samarbetet vidare

Ett av KI:s mest omfattande internationella samarbeten är med Makerere University i Uganda. Sedan starten har cirka 300 studenter och lärare deltagit i utbyte. Lagom till Makereres hundraårsjubileum tar nu samarbetet form av Centre of Excellence for Sustainable Health. I maj besökte en KI-delegation Uganda för att befästa samarbetet och samla våra alumner. Läs om besöket på ki.se.

 

Brev från ett lärarutbyte i Malawi

Lina Davies Forsman, infektionsläkare, studierektor och postdoc vid KI var nyligen på lärarutbyte i Malawi genom Linnaeus-Palmeprogrammet. Hon har skickat ett brev till oss där hon delar med sig av sina erfarenheter från utbytet. Är du intresserad av personal- och lärarutbyte läs mer på medarbetarportalen. Malawi är bara ett av flera länder som KI samarbetar med inom Linnaeus-Palme. Läs mer om utbytesprogrammet.

 

Lärarutbyten till länder utanför EU/Erasmus

Från och med HT2022 finns vissa möjligheter att göra lärarutbyten till andra länder än länder inom EU/Erasmus, där vi har bilaterala avtal om studentutbyte. Man måste vara borta i minst fem dagar. Ersättning per dag, samt ersättning för resa baserat på avstånd till resmålet utgår. Kontakta kristina.jesinkey@ki.se om du vill diskutera denna möjlighet!

 

Blogg: “Diversity is inviting people to the party; inclusion is asking them to dance”

Karen Gustafsson från enheten för undervisning och lärande (UoL) och Emma Hägg från internationella kansliet vid KI deltog nyligen i en "staff week" anordnad av universitetet i Bonn för att diskutera mångfald. Deltagarna kom från hela världen och från olika enheter inom sina universitet, tex HR, internationella relationer och lika villkor. Läs mer om Emmas och Karens lärdomar i Bonn på bloggen.

"Staff weeks" och jobbskuggningar hittar du på staffmobility.eu/ och mer om utbyte för KI:s personal och lärare inom Erasmus finns på medarbetarportalen.

 

 

Akademisk frihet under press – därför ska du bry dig

I maj arrangerade KI ett seminarium på temat akademisk frihet och internationella samarbeten. Här ställdes frågan hur forskningen påverkas av en värld som präglas av krig, konflikter och en tillbakagång för demokratin. Det räcker inte med att ta fram nya riktlinjer utan detta måste bottna i ett personligt ansvar, säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen. Läs mer om seminariet på nyheter.ki.se.

 

Bidra till Utbildningskongressen

En viktig del av Utbildningskongressen är att dela med sig av sina erfarenheter och skapa en dialog och att deltagarna ska inspireras. Vi välkomnar bidrag inom vetenskapligt arbete, pedagogiska projekt och utbildningsutvecklingsprojekt. Nytt för i år är möjligheten att skicka in ett abstract för att hålla en workshop om ditt arbete. Läs mer på kongressens sida.

 

Påminnelse - anmäl dig till KI-Mayo Clinic konferensen

Den 26-27 september 2022 äger den årliga KI-Mayo Clinic konferensen rum som även i år hålls digitalt med hybrida inslag. 2022 hålls konferensen för 28:e gången. Läs mer och annmäl dig.

 

Alumner mycket nöjda med sin utbildning på KI

Zoe Säflund från enheten för undervisning och lärande (UoL) som på Internationaliseringsforum den 10 maj presenterade resultat från olika enkäter gällande internationalisering intervjuades nyligen om resultaten från alumnenkäten. Sammanställningen av enkäten visar att en stor majoritet av alumnerna är nöjda med sin utbildning på KI och skulle rekommendera KI till andra. Det finns några delar, som att samverka i mångkulturella miljöer, som en del alumner hade önskat mer av i utbildningen. Ta del av rapporten och läs mer på nyheter.ki.se.

 

Förändringar inom programmen Linnaeus-Palme och Minor Field Studies

Höstens ansökningsomgångar för utbytes- och stipendieprogrammen Minor Field Studies (MFS), Praktikantprogrammet och Linnaeus-Palme planering ställs in. Universitets- och högskolerådet (UHR) avvaktar med beslut för pågående ansökningsomgång inom programmet Linnaeus-Palme partnerskap. KI bevakar frågan noga då flera utbildningsprogram har pågående samarbeten och erbjuder utbytesmöjligheter inom ramen för dessa program. Läs mer på UHR:s sida.

 

Logopedprogrammet i Uppsala tog hem internationaliseringspriset

Sveriges medicinska fakulteter har instiftat ett gemensamt pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Vinnare av priset 2022 utsågs vid dekanmötet i Linköping och det blev logopedprogrammet i Uppsala som arbetat med internationalisering på hemmaplan sedan 2015. KI:s nominerade kandidat var Margarita Mondaca och internationaliseringsteamet på arbetsterapeutprogrammet. Anna Johansson och Aileen Bergström från det teamet delade med sig av sitt arbete på internationaliseringsforum den 10 maj. Alla nomineringar återfinns på Göteborgs universitets sida om priset.

GLOBALA NYHETER

 

Europauniversiteten förändrar spelreglerna - ett norskt perspektiv

Den norska regeringen har officiellt välkomnat EU-kommissionens strävan efter ökat samarbete inom högre utbildning, och beskriver i synnerhet Europauniversiteteten som förändrare av spelreglerna ("gamechanger") när det gäller att främja ett närmare samarbete mellan europeiska högre utbildningsinstitutioner, men vissa farhågor finns fortfarande kvar, bland annat varnar man för att "överbelasta" allianserna med "för många uppgifter och syften". Läs artikeln i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Panorama Europa-special: Förändringens vindar från Bryssel

Panorama är Stockholms universitets webbsändning för medarbetare. I maj sändes ett inslag med fokus på högre utbildning i ett europeiskt perspektiv. I det drygt 20 minuter långa inslaget berörs Europauniversiteten och det strategiska arbetet i Bryssel och EU. Inslaget ger en bra överblick, även för dig som är anställd på KI.

Panorama på SU

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt på grund av pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

NAFSA 2022 Annual Conference & Expo Conference & Expo, virtuell 4-5 maj, on site Denver USA 31 maj- 3 juni 2022
Stockholm Summit 2022 - World Academic Forum Stockholm, 17-20 maj 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spanien, 18-20 maj 2022
Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drivetransformative change, (stockholm50) hybrid/Stockholm, 1 juni 2022
Canada International Conference on Education - Inclusive Education and Research, virtuell 21-23 juni 2022
DevRes 2022 - Transforming Development Research for Sustainability, Stockholm/Uppsala 22-24 Augusti 2022
AMEE 2022, Lyon Frankrike alt virtuellt 27-31 augusti 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spanien 13-16 september 2022
28th Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting, hybrid 26-27 september 2022
The THE World Academic Summit 2022, New York USA, 10-12 oktober 2022
16th International Association of Universities IAU GENERAL CONFERENCE 2022, Dublin Irland, 25-28 oktober 2022
UHR Internationaliseringsdagarna, Eskilstuna 10-11 november 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris Frankrike, 18-19 november 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

May 2022

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Next step for the fruitful collaboration between Makerere University and KI

One of KI’s largest international collaborations is with Makerere University in Uganda. Since the exchange programme began, some 300 students and teachers have participated. In time for Makerere’s 100th anniversary, the partnership manifests itself in a Centre of Excellence for Sustainable Health. A delegation from KI travelled in May to Uganda to cement the relationship and to host an event for our alumni. Read more on news.ki.se.

 

A letter from a teacher exchange in Malawi

Lina Davies Forsman, Senior Consultant Internal Medicine & Infectious Diseases, director of studies and postdoc at KI, was recently on a teacher exchange in Malawi through the Linnaeus-Palme programme. She has sent us a letter (in Swedish) in which she shares her experiences from the exchange. If you are interested in staff and teacher exchange, read more on the staff portal. Malawi is just one of several countries that KI collaborates with within Linnaeus-Palme. Read more (in Swedish) about the exchange programme.

 

Teacher exchanges to countries outside EU/Erasmus

From autumn semester 2022 there are some new options for teacher exchanges to countries that are not regular Erasmus countries. The minimum stay is five days, and the remuneration is paid per day, as well as for travel based on the distance to the teaching destination. Please contact kristina.jesinkey@ki.se if you wish to discuss this option.

 

Blog: “Diversity is inviting people to the party; inclusion is asking them to dance”

Karen Gustafsson from the unit for teaching and learning (UoL) and Emma Hägg from the international relations office at KI recently participated in a "staff week" organized by the University of Bonn to discuss diversity. The participants came from all over the world and from different units within their universities, such as HR, International Relations and Equal Opportunities. Read more about Emma and Karen's experiences in Bonn on the blog. Staff weeks and job shadowings can be found at staffmobility.eu/and more information about opportunities for exchanges for KI's staff and teachers within Erasmus can be found on the staff portal.

 

Academic freedom under threat: Here’s why you should care

In May, KI held a seminar on academic freedom and international collaborations. The event explored the question of how research is impacted by a world that is characterized by war, conflict and democratic decline. It is not enough to develop new guidelines; actions need to be based on personal responsibility, says KI President Ole Petter Ottersen. Read more about the seminar on news.ki.se.

 

Call for abstracts - Educational Congress 2022

An important part of the Educational Congress is to be able to share your experiences and create a dialogue, and for participants to get inspired and partake in the conversation. We welcome abstracts for scientific work, pedagogical projects and education development projects. New for this year is the opportunity to submit an abstract to hold a workshop on your work. Read more on the congress page.

 

The majority of alumni satisfied with their education at KI

Zoe Säflund from the unit for teaching and learning (UoL), who presented results from various surveys regarding internationalisation in education at the Internationalisation Forum on 10 May, was recently interviewed about the results from the most recent alumni survey. The compilation of the survey shows that a large majority of the alumni are satisfied with their education at KI and would recommend KI to others. There are some parts, such as collaborating in multicultural environments, that some alumni would have liked more of in the education. Find the report and read more at news.ki.se.

 

Changes in the Linnaeus-Palme and Minor Field Studies programmes

This autumn's application rounds for the exchange and scholarship programmes Minor Field Studies (MFS), the Internship Program and Linnaeus-Palme planning are canceled. The Swedish Council for Higher Education (UHR) is awaiting a decision on the ongoing application round within the Linnaeus-Palme partnership programme. KI closely monitors the situation as several study programmes have current collaborations and offer exchange opportunities within the framework of these programmes. Read more (in Swedish) on UHR's page.

 

Speech and language pathology in Uppsala awarded prize for internationalisation of education

Sweden's medical faculties have instituted a joint award for the internationalisation of higher education. The winner of the award 2022, the study programme in speech and language pathology in Uppsala was announced at the dean's meeting in Linköping. The progamme has worked with internationalisation at home (IaH) since 2015. KI's nominated candidate was Margarita Mondaca and the internationalisation team from the study programme in occupational therapy. Anna Johansson and Aileen Bergström from the team shared their work at the Internationalisation Forum on 10 May. All nominations can be found on the page about the award hosted by University of Gothenburg.

GLOBAL UPDATES

 

European Universities Initiative is a ‘game-changer’ – Norway

The Norwegian government has officially welcomed the push by the European Commission for greater higher education cooperation, describing the European Universities Initiative (EUI) in particular as a ‘game-changer’ in relation to fostering closer collaboration between European higher education institutions, but some concerns still remain among other things they caution against “overloading” the alliances with “too many tasks and purposes”. Read the article in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

Panorama Europe-special: Winds of change from Brussels

Stockholm University has a webcast in Swedish for its employees called Panorama. In May, they broadcast a feature focusing on higher education from a European perspective. The 20-minute feature touches on European universities initiatives and the strategic work in Brussels and the EU. The feature provides a good overview, also for employees from KI.

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

NAFSA 2022 Annual Conference & Expo Conference & Expo, virtual 4-5 May, on site Denver USA 31 May- 3 June 2022
Stockholm Summit 2022 - World Academic Forum, Stockholm, Sweden 17-20 May 2022
UNESCO World Higher Education Conference 2022 (WHEC2022), Barcelona Spain, 18-20 May 2022
Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drivetransformative change, (stockholm50) hybrid/Stockholm, 1 June 2022
Canada International Conference on Education - Inclusive Education and Research, virtual 21-23 June 2022
DevRes 2022 - Transforming Development Research for Sustainability, Stockholm/Uppsala 22-24 Augusti 2022
AMEE 2022, Lyons France or virtual 27-31 August 2022
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spain 13-16 September 2022
28th Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting, hybrid 26-27 September 2022
The THE World Academic Summit 2022, New York USA, 10-12 October 2022
16th International Association of Universities IAU GENERAL CONFERENCE 2022, Dublin Ireland, 25-28 October 2022
UHR Internationalisation Days, Eskilstuna 10-11 November 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris France, 18-19 November 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma