Internationalisation Update

Augusti 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

When we now embark on a new term, it is with a great deal of challenges but also with an opportunity to make a difference. Our vision “We are advancing knowledge about life and strive towards better health to all” will continue to inspire. A heartfelt welcome to all new and returning students, researchers, and staff to Karolinska Institutet!
KI*s President Ole Petter Ottersen, blog post Welcome to a new term at Karolinska Institutet

LOKALA OCH NATIONELLA NYHETER

 
 

Vår hälsa brinner - kampanj om klimatförändringars hälsopåverkan

Läkarstudentföreningen IFMSA driver kampanjen Vår hälsa brinner för att uppmärksamma och utbilda om klimatförändringarnas hälsoeffekter. Studenterna ser ett behov av att arbeta konkret med frågan och inte minst under sin vårdutbildning. De har tagit fram en alfabetsserie som illustrerar klimatets påverkan på folkhälsa och håller i utbildningsworkshops. Under Almedals-veckan höll de i en workshop och delade ut posters med alfabetet till makthavare och andra intresserade. Läs mer på nyheter.ki.se

 

Fortsatt framskjuten position för KI i årets Shanghai-rankning

KI hamnar på plats 41 i 2022 års Academic Ranking of World Universities (ARWU), också kallad Shanghai-rankningen. Det innebär att KI behåller positionen som ett av världens 50 högst rankade universitet där placeringen varierat mellan plats 38 och 45 under de senaste fem åren (2021: plats 42). KI är samtidigt ett av Europas och EU:s högst rankade universitet. ARWU bygger bland annat på publikations- och citeringsdata och vetenskapliga priser. Läs mer på nyheter.ki.se

 

Utbildning på KI-Mayo Clinic konferensen - anmäl dig

Den 26-27 september 2022 äger den årliga KI-Mayo Clinic konferensen rum som även i år hålls digitalt med hybrida inslag. Som tidigare finns ett särskilt spår för utbildning med många intressanta föreläsningar. Läs mer och anmäl dig.

 

Påminnelse: utlysning av medel för internationalisering på hemmaplan

Internationaliseringsrådet vid KI har avsatt
500 000 kronor för aktiviteter eller projekt som främjar internationalisering på hemmaplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Internationalisering på hemmaplan beskrivs som ”meningsfull integrering av internationella och interkulturella dimensioner i formell och informell utbildning för alla studenter i utbildningsmiljön” (Beelen & Jones, 2015). Läs mer om ansökan, som ska vara inne senast
1 oktober 2022.

 

”Utländska studenter är värda miljarder”

Med anledning av rapporten, ”Den ekonomiska effekten av internationella studenter", som Svenska institutet (SI) släppte 17 juli publicerade Svenska Dagbladet nyligen en debattartikel. Internationella studenter bidrar årligen med mellan 3,5 och 4 miljarder kronor till svensk ekonomi. Om Sverige attraherar fler internationella studenter finns mer att vinna, skriver Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet. Läs hela SvD-artikeln och SI:s egen artikel med länk till rapporten.

 

Ytterligare två svenska lärosäten deltar i Europauniversitet

Den 27 juli meddelade EU-kommissionen resultatet av den senaste ansökningsomgången för att få bilda, förnya eller ansluta till ett Europauniversitet. Kommissionen har beslutat att ge fortsatt stöd till 16 existerande Europauniversitet och att fyra nya allianser också ska få stöd under de kommande fyra åren. Inom dessa nya Europauniversitet har ytterligare två svenska lärosäten tillkommit som deltagare. Läs mer i Utbildningsdepartementets pressmeddelande.

 

STINT Forum: Foresight 2030 – internationaliseringens roll under det kommandet decenniet

För att förstå globala trender och relaterade utmaningar men också möjligheter, har STINT under 2020 beslutat att inrätta ett International expertråd bestående av både svenska och internationella experter inom högre utbildning och forskning. Expertrådet har fått i uppdrag av STINTs styrelse att sammanställa en framsynsstudie om den akademiska internationaliseringens roll under det kommande decenniet, Foresight 2030. Framsynsstudien kommer att lanseras och presenteras av STINTs expertråd den 26 september. Läs mer och anmäl dig senast 15 september (fysisk närvaro).

 

Akademiskt samarbete i Östersjöregionen

Vill ditt lärosäte bidra till att stötta akademin i Ukraina? Ansök om bidrag för projekt som syftar till stöd för målgrupper och aktörer inom akademin i Ukraina, antingen bilateralt eller i partnerskap med andra aktörer i Sverige och regionen. Läs mer på Svenska institutets sida och sök senast 30 september.

GLOBALA NYHETER

 

KI:s rektor och 36 universitetsledare uppmanar Iran att frige Djalali

Rektorer för 37 universitet och högskolor i Sverige har publicerat ett öppet brev där de kräver att de iranska myndigheterna ska släppa Ahmadreza Djalali, en iransk-svensk specialist i katastrofmedicin som dömdes till döden i oktober 2017. Läs hela artikeln i University World News.

 

Mikromeriter - nytt format som vinner mark

Trots att det saknas globalt accepterade standarder eller till och med enighet om språk, så vinner mikromeriter mark i hela världen och har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att uppfylla behov bland studenter och på arbetsmarknaden som är unika för "den digitala tidsåldern". Läs mer i en artikel om mikromeriternas uppgång och de examensberättigande utbildningsprogrammens nedgång i USA och globalt i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Hur kan lärosäten stödja ursprungsbefolkningar?

Runt om i världen möter ursprungsbefolkningar utmaningar när det gäller att få en utbildning som återspeglar deras kulturarv. I en EAIE blogg ger Arturo Segura och Tareyn Johnson från Ottawa University konkreta förslag på sex strategier för anställda vid lärosäten för att öka medvetenheten och stödet till ursprungsbefolkningar vid lärosäten globalt.

 

Blog för dig som utbildar professioner inom hälso- och sjukvård

Ta del av de senaste bloggarna och uppdateringarna från AMEE (an International Association for Health Professions Education). Den senaste bloggen handlar om avkolonisering och mångfald i medicinsk utbildning.

AMEE landingpage for blogs

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt. Gå in på länkarna för mer information.

32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spanien 13-16 september 2022
28th Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting, hybrid 26-27 september 2022
The THE World Academic Summit 2022, New York USA, 10-12 oktober 2022
16th International Association of Universities IAU GENERAL CONFERENCE 2022, Dublin Irland, 25-28 oktober 2022
UHR Internationaliseringsdagarna, Eskilstuna 10-11 november 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris Frankrike, 18-19 november 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

August 2022

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL AND NATIONAL UPDATES

 
 

Our health is on fire - campaign on the health impacts of climate change

The international students' association IFMSA runs the campaign "Vår hälsa brinner" (Our health is on fire) to raise awareness and educate about the health impacts of climate change. Students see a need to work concretely on the issue, not least during their medical training. They have made an alphabet series illustrating the impact of climate change on public health and hold educational workshops. During the Politician's Week in Almedalen, they held a workshop and distributed posters with the alphabet. Read more on news.ki.se.

 

Continued advanced position for KI in this year's Shanghai ranking

KI is ranked 41 in the 2022 Academic Ranking of World Universities (ARWU), also known as the Shanghai Ranking. This means that Karolinska Institutet (KI) retains its position as one of the world's 50 highest-ranked universities, where the ranking has varied between positions 38 and 45 over the past five years (2021: position 42). KI is also one of Europe's and the EU's highest-ranked universities. ARWU is based, among other things, on publication- and citation data and scientific awards. Read more on news.ki.se.

 

Education track at KI-Mayo Clinic conference - sign up

On 26-27 September 2022, the annual KI-Mayo Clinic conference will take place, like last year it will be held digitally with hybrid elements. As previous years an education track with many interesting presentations will be offered. Read more and register.

 

Reminder: apply for funding to promote Internationalisation at Home (IaH)

The Internationalisation Advisory Council at KI has set aside SEK 500,000 for activities or projects that promote internationalisation at home for education at the undergraduate and advanced level. Internationalisation at home is described as “the purposeful integration of international and intercultural dimensions into the formal and informal curriculum for all students within domestic learning environments” (Beelen & Jones, 2015). Read more about the call and how to apply before 1 October 2022.

 

"International students are worth billions"

The report, "The economic impact of international students", released by the Swedish Institute (SI) on 17 July, was noted in a debate article in Svenska Dagbladet (SvD). International students contribute between SEK 3.5 and 4 billion annually to the Swedish economy. If Sweden attracts more international students there is more to gain, writes Madeleine Sjöstedt, director general of the Swedish Institute. Read the full SvD article (in Swedish) and SI's own article (in Swedish) with a link to the report.

 

Another two Swedish higher education institutions join European Universities Initiative (EUI)

On 27 July, the European Commission announced the results of the latest round of applications to establish, renew or join a European University alliance. The Commission decided to provide continued support to 16 existing European universities and that four new alliances will also receive support over the next four years. Within these new European Universities alliances, two more Swedish higher education institutions are partners. Read more in the Government Offices' press release in Swedish. Karolinska Institutet is since the second round part of the European University of Brain and Technology - NeurotechEU.

 

STINT Forum: Foresight 2030 – The role of academic internationalisation in the next decade

In order to understand global trends, related challenges, but also opportunities, STINT decided in 2020 to establish an International Expert Council consisting of both Swedish and international experts in higher education and research. The Advisory Board has been tasked by the STINT Board of Directors to compile a foresight study on the role of academic internationalisation in the next decade, Foresight 2030. The foresight study will be launched and presented by STINT's expert council on 26 September. Read more and register by 15 September (physical presence).

 

Academic cooperation in the Baltic Sea region

Does your higher education institution want to contribute to supporting academia in Ukraine? Apply for grants for projects aimed at supporting target groups and actors within academia in Ukraine, either bilaterally or in partnership with other actors in Sweden and the region. Read more on the Swedish Institute's website and apply by September 30 at the latest.

GLOBAL UPDATES

 

KI's President and 36 university leaders call on Iran to release Djalali

Rectors, vice-chancellors and presidents of 37 higher education insitutions in Sweden have published an open letter demanding that the Iranian authorities release Ahmadreza Djalali, an Iranian-Swedish specialist in disaster medicine who was sentenced to death in October 2017. Read the full article in University World News.

 

Microcredentials: A new category of education is rising

Despite a lack of globally accepted standards or even agreement on language, microcredentials are gaining a strong foothold throughout the world and have proven to be a promising way to fulfil student and labour market needs that are unique to the digital age. Read more in an article on the rise of microcredentials and the decline of degree programmes in the United States and globally, in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

How can higher education institutions support indigenisation?

Around the world, Indigenous peoples continue to face challenges in receiving an education that reflects their cultural heritage. In an EAIE blog, Arturo Segura and Tareyn Johnson from University of Ottawa offer six concrete strategies for university staff to increase awareness and support for indigenous peoples in higher education institutions globally.

 

A blog for you who are involved in health professions education

Engage with the latest blogs and updates from AMEE (an International Association for Health Professions Education). The latest blog post is about decolonization and diversity in medical education.

AMEE landingpage for blogs

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, Barcelona Spain 13-16 September 2022
28th Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting, hybrid 26-27 September 2022
The THE World Academic Summit 2022, New York USA, 10-12 October 2022
16th International Association of Universities IAU GENERAL CONFERENCE 2022, Dublin Ireland, 25-28 October 2022
UHR Internationalisation Days, Eskilstuna 10-11 November 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris France, 18-19 November 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma