Internationalisation Update September 2022
Internationalisation Update

September 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"Vi får aldrig ta dessa frihetliga värden för givet. Som universitet måste vi alltid vara beredda att tillsammans med nationella, europeiska och internationella partners stå upp för de värden som är själva grundförutsättningen för vår verksamhet. Genom att arbeta tillsammans värnar vi om högre utbildnings position i samhället och som en del av samhället, för att med vår frihet och autonomi som akademi fortsätta vår verksamhet och vårt sökande efter ny kunskap, både idag och imorgon."
KI:s rektor Ole Petter Ottersen, blogginlägg Magna Charta Universitatum – en garant för akademisk frihet och banbrytande forskning

 
 

LOKALA OCH NATIONELLA NYHETER

 

Roslingseminarium: Vår planet, vår hälsa – en dialog mellan generationerna

Välkommen att delta den 5 oktober i ett seminarium till minne av Hans Rosling, världskänd professor i global folkhälsa vid KI. Tillsammans med Världshälsoorganisationen arrangerar KI ett årligt seminarium med syfte att fortsätta arbeta i Roslings anda för faktabaserade beslut, tron ​​på att förändring är möjlig och med målet att utrota fattigdomen i världen. Läs mer om seminariet.

 

Lärarbesök från Uganda på tandläkarprogrammet 

Conny Abrahamsson, som koordinerar samarbetet på tandläkarprogrammet med Makerere University, och Carl Gustav Svensson, ansvarade för ett tvåveckors program för våra gästande lärare Barbara Ndagire, Mary Juliet Nannozi, Samantha Kachwinya och Umaru Kizito från Makerere University Dental School.

Läs mer om besöket och Mary Juliets reflektioner påstaff.ki.se.

 

Möte med världens utbildningar i Barcelona

Anställda från antagning, internationella relationer, kommunikation, utbytesverksamheten och utbildning och lärande vid Karolinska Institutet deltog nyligen i en stor internationell konferens anordnad av European Association for International Education (EAIE) i Barcelona. På konferensen deltog över 6000 personer som på olika sätt är engagerade i internationalisering av utbildning. Läs mer i bloggen om konferensen och vilka tankar och erfarenheter våra kollegor tog med sig hem.

 

NeurotechEU - nytt projektledningskontor vid Radboud University

Guillermo Talavera, fysiker med doktorsexamen i datavetenskap och erfarenhet från projektledning av EU-projekt, leder sedan en kort tid tillbaka ett team med juniora projektledare och en finansiell koordinator. Det nya teamet fokuserar bland annat på intern och extern kommunikation och den nya ansökan för fas två av Europauniversiteten. Representanter från samtliga partners i NeurotechEU deltog i EAIE-konferensen i Barcelona den 13-16 september, där Guillermo Talavera anordnade ett WP1-möte (Management and coordination). Det nya projektteamet samt alla representanter gav en kort uppdatering om respektive lärosätes ansvarsområden och leveranser. Projektkontoret har nyligen lanserat en ny webbsida för NeurotechEU.

 

Möt Erika Dabhilkar - ny chef på Internationella kansliet

Vi välkomnar Erika Dabhilkar som chef för internationella kansliet på KI. Erika kommer senast från Uppsala universitet där hon ansvarat för motsvarande enhet under 10 år. Erika har många års erfarenhet inom utbildning och internationalisering både från högskolesektorn och näringslivet. Under sina första veckor på KI har hon fångat upp att bland annat ansvarsfull internationalisering och inkluderande campusmiljöer, dvs internationalisering på hemmaplan står högt på agendan på KI. Erika ser fram emot att stödja verksamheten att realisera och implementera de goda idéer och initiativ som finns vid KI. Läs mer om hur Erika ser på internationalisering och varför hon sökte sig till KI på medarbetare.ki.se.

 

Delta i diskussionen om hållbar hälsa

Center of Excellence for Sustainable Health (CESH) bjuder in till ett globalt samtal (Global Conversations) om hållbar hälsa den 25 oktober. Global Conversations är ett forum där nya idéer, innovativa lösningar och visioner för hållbar hälsa delas och diskuteras. Det här samtalet fokuserar på - Informationsdelning och allmänhetens deltagande för hållbar hälsa. Panelister är Bridget Msolomba Malewezi, Johan von Schreeb och Wilson Akiiki Kaija. Samtalet modereras av Olivia Biermann. Läs mer och anmäl dig.

GLOBALA NYHETER

 

Internationell utbildning anpassar sig till global osäkerhet

I ett ambitiöst avslutande plenarmöte av den 24:e årliga konferensen International Education Association of South Africa (IEASA) med titeln "Jorden runt på 60 minuter", reflekterade ledare från åtta medlemsföreningar i Network of International Education Associations (NIEA) över hur nuvarande globala, regionala och nationella geopolitiska och ekonomiska sammanhang påverkar högre utbildning och internationaliseringen av högre utbildning. Gemensamma utmaningar och möjligheter lyftes från hela världen under diskussionen den 26 augusti. Läs mer i Univeristy World News.

 

Ny rapport kartlägger internationalisering i en "turbulent" framtid

Mönster för internationell rörlighet och samarbete kommer sannolikt att förändras under det kommande decenniet, då Asien förväntas närma sig toppen av sin befolkningstillväxt, medan Afrikas ökning just har börjat. Lärosäten i länder med minskande befolkning kommer sannolikt att söka nya sätt att attrahera fler internationella studenter, vilket kan förvärra kompetensflykt samt öka konkurrensen om studier utomlands, enligt en ny studie. Studien Foresight 2030, om den akademiska internationaliseringens roll under det kommande decenniet, lanserades i Stockholm den 26 september på uppdrag av styrelsen för Stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning (STINT). Läs mer i University World News och på STINTS webbsida.

 

TIPS OCH INSPIRATION

 

ACA:s senaste publikation "Nya mobilitetsformat" 

När covid-pandemin slog till var studentmobiliteten ett av de områden som drabbades hårdast då studenter inte längre kunde resa utomlands. Detta ledde till det "digitala experimentet" som under de senaste två åren gett nya impulser för att vidareutveckla modeller för att berika och bredda mobilitetsupplevelsen, samtidigt som det inneburit många utmaningar för lärosäten, personal och studenter. Att genomföra sådana åtgärder har dock inneburit en del problem och resuterat i varierande erfarenheter bland studenterna.

 

Sveriges Unga Akademi lanserar en nybörjarguide 

Som ny i det svenska forskningssystemet ställs man inför en rad frågor. För att underlätta har Sverigens Unga Akademi tagit fram en guide för att hjälpa internationella forskare att navigera i svensk akademi och undanröja tidskrävande hinder. A beginners Guide to the Swedish Academia firas med releasefest den 19 oktober.

A Beginner’s Guide to Swedish Academia

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt. Gå in på länkarna för mer information.

The THE World Academic Summit 2022, New York USA, 10-12 oktober 2022
16th International Association of Universities IAU GENERAL CONFERENCE 2022, Dublin Irland, 25-28 oktober 2022
UHR Internationaliseringsdagarna, Eskilstuna 10-11 november 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris Frankrike, 18-19 november 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

September 2022

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL AND NATIONAL UPDATES

 
 

Rosling seminar: Our planet, our health – an intergenerational dialogue

Welcome to participate in a seminar on 5 October in memory of Hans Rosling, world-renowned professor of global public health at Karolinska Institutet. The World Health Organization (WHO) and KI arrange the annual seminar with the aim of continuing the work in Rosling's spirit for fact-based decisions, the belief that change is possible and with the goal of eradicating world poverty. Read more about the seminar.

 

Teachers in Dentistry visiting from Uganda

Conny Abrahamsson, coordinating the collaboration within Dentistry with Makerere University, and Carl Gustav Svensson, were responsible for a two-week programme for our visiting teachers Barbara Ndagire, Mary Juliet Nannozi, Samantha Kachwinya and Umaru Kizito from Makerere University Dental School.

Read more about the visit and Mary Juliet's reflections on staff.ki.se.

 

Meeting the whole world of education in Barcelona

Staff from admissions, international relations, communication, student exchange administration and teaching and learning from Karolinska Institutet recently participated in a large international conference organized by the European Association for International Education (EAIE) in Barcelona. The conference was attended by over 6,000 participants. Read more in the blog about the conference and what thoughts and experiences our colleagues brought back home.

NeurotechEU - new project management office at Radboud University

Guillermo Talavera, a physicist with a PhD in computer science and experience from project management of EU projects, has been assigned as senior project manager to manage a new team of junior project managers and a financial coordinator. The team focuses, among other things, on internal and external communication and the application for phase two call of the European Universities Inititatives. Representatives from all partners in NeurotechEU attended the EAIE conference in Barcelona on 13-16 September, where Guillermo Talavera organized a WP1 meeting. The new project team and all representatives gave a brief update on the deliverables of the respective institutions. The project office recently launched a new NeurotechEU website.

 

Meet Erika Dabhilkar - new head of the International Relations Office

We welcome Erika Dabhilkar as head of the international relations office at KI. Erika most recently comes from Uppsala University, where she was responsible for the corresponding unit for 10 years. Erika has many years of experience in internationalisation of education both from the higher education sector and the business world. During her first weeks at KI, she has noticed that responsible internationalisation and inclusive campus environments, i.e. internationalisation at home, are among other things high on the agenda at KI. Erika looks forward to supporting education and research to realize and implement the good ideas and initiatives that exist at KI. Read more about Erika's view of internationalisation and why she decided to come to KI at staff.ki.se.

Join the discussion on sustainable health

The Center of Excellence for Sustainable Health (CESH) invites you to a global conversation on sustainable health October 25. Global Conversations is a forum where new ideas, innovative solutions and visions for sustainable health are shared and discussed. This conversation focuses on information sharing and public participation for sustainable health. Panelists are Bridget Msolomba Malewezi, Johan von Schreeb and Wilson Akiiki Kaija. The conversation is moderated by Olivia Biermann. Read more and register.

GLOBAL UPDATES

 

International education is adapting to global uncertainty

In an ambitious closing plenary of the 24th annual International Education Association of South Africa (IEASA) conference entitled ‘Around the globe in 60 minutes’, leaders from eight member associations of the Network of International Education Associations (NIEA) reflected on how the current global, regional and national geopolitical and economic contexts were impacting on higher education and the internationalisation of higher education. Common challenges and opportunities emerged from across the globe, with some national and regional specificities, during the discussion held on 26 August.

 

New report maps internationalisation in ‘turbulent’ future

Patterns of international mobility and collaboration are likely to change in the next decade, as Asia is predicted to be nearing the peak of its population growth, while Africa’s predicted surge is just starting. Institutions in countries with declining populations are likely to seek ways of attracting more international students, which could exacerbate brain drain as well as increase competition for study abroad, according to a new study. The Foresight 2030 study, commissioned by the board of the Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) on the role of academic internationalisation over the next decade, was launched in Stockholm on 26 September. Read more in University World News and onthe STINT website.

TIPS AND INSPIRATION

 

ACA’s Thematic Peer Group “New mobility formats” latest publication

When the COVID pandemic hit, student mobility was one of the areas most affected as found themselves unable to travel abroad for studies. This led to the ‘digital experiment’ of the last two years, which, while bringing forward many challenges for institutions, staff, and students, also brought new impetus to further develop models originally designed for enriching and widening the mobility experience. However, implementing such measures as an emergency led to a number of issues and differing experiences among students. Read more about teh report and find the link to the publication.

 

Young Academy of Sweden launches a beginner’s guide

As new to the Swedish research system, one is faced with a series of questions, about what applies to qualifications, what the networks look like, but also practical issues. To make things easier, YAS has developed a guide for international researchers, to help navigate Swedish academia and remove time-consuming obstacles. A Beginner's Guide to Swedish Academia is celebrated with a release party on October 19. Read more and register for the release.

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

The THE World Academic Summit 2022, New York USA, 10-12 October 2022
16th International Association of Universities IAU GENERAL CONFERENCE 2022, Dublin Ireland, 25-28 October 2022
UHR Internationalisation Days, Eskilstuna 10-11 November 2022
ICHME 2022: 16. International Conference on Healthcare and Medical Education, Paris France, 18-19 November 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma