Internationalisation Update November 2022

November 2022

An English version follows below

 

Tipsa en kollega om brevet

Läs brevet i din webbläsare

"Vi behöver ett enklare och smidigare system för arbetstillstånd och tillstånd att forska eller studera i Sverige för att vi ska lyckas rekrytera den spetskompetens som vi behöver för att klara av att möta de utmaningar samhället står inför – globalt likaväl som i Sverige. En viktig aspekt av detta är att inte försvåra processen för personer från viseringsfria länder."
KI:s rektors blogg - Hastigt införda passkrav riskerar förhindra våra möjligheter att rekrytera spetskompetens 22-10-28

 

Lokala och nationella nyheter

Globala masterstipendiater 2022. Foto: Caroline Larsson Ekström

Ceremoni för globala masterstipendiater 2022

Elva utomeuropeiska mastersstudenter mottog Karolinska Institutets globala masterstipendier vid en årlig ceremoni i Aula Medica den 9 november. KI:s rektor Ole Petter Ottersen delade ut stipendierna och talade till studenterna om deras betydelse för att bidra till KI:s internationalisering och framgångar. Detta var hans sista stipendieceremoni innan hans förordnande som rektor är till ända och han berättade hur mycket han alltid uppskattat det årliga eventet med de globala studenterna. Läs mer på ki.se

NeurotechEU-samarbetet går in i nästa fas

Under de senaste dagarna har NeurotechEU-samarbetet gått in i en ny fas. Under rektorsmötet förra veckan i Elche, Spanien välkomnades två nya medlemmar in i alliansen; Université de Lille i Frankrike och Reykjavik University på Island. Rektorerna undertecknade också en deklaration om NeurotechEU:s fortsatta åtaganden att arbeta för gemensam utbildning och forskning inom neurovetenskap och neuroteknik.Läs mer på neurotech.eu

Clément Pfingu - KI-alumn från samarbete med Svenska institutet (MISH)

"Jag har förbättrat mitt sätt att designa hållbara lösningar för mitt samhälle". Clément Pfingu är alumn från en kurs samordnad av uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet (KI) "Managing Innovation for sustainable health" (MISH). Kursen finansieras av Svenska Institutet och syftar till att stärka yrkesverksamma inom offentlig sektors förmåga att bidra till innovation och stödja implementeringen av Agenda 2030. Läs en intervju med henne på Si.se.

Välbesökt hearing om plattform för internationalisering 

Plint, Plattform för internationalisering, har genomfört en hearing för att få inspel på frågor som ska prioriteras för att skapa bättre förutsättningar för internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Plattformen samordnar frågor och uppdraget genomförs i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. På UHR:s sida om hearingen kan du ta del av vad som kom in från de fyra arbetsområdena samt presentationer från dagen.

 

Bild från uhr.se

 

Globala nyheter

Årsrapport om akademisk frihet från Scholars at Risk

Free to Think 2022, Scholars at Risks årsrapport som dokumenterar attacker mot akademisk frihet globalt, har publicerats. Årets rapport analyserar 391 attacker mot högre utbildning i 65 länder och områden. Läs mer om SAR och deras arbete.

 

SAR logo

 

Tips och inspiration

SUHF seminarium: Svenska universitet och högskolor i den europeiska policyutvecklingen

Seminariet arrangeras den 5 december på Zoom av arbetsgruppen för EU-bevakning som arbetar på uppdrag av SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor. Det vänder sig till lärosätesledningar och alla med intresse för europeiska utbildnings- och forskningsfrågor. Anmälan senast 1 december. Läs mer och anmäl på suhf.se

Världens vägledningsmånad pågår

Seminariet arrangeras den 5 december på Zoom av arbetsgruppen för EU-bevakning som arbetar på uppdrag av SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor. Det vänder sig till lärosätesledningar och alla med intresse för europeiska utbildnings- och forskningsfrågor. Anmälan senast 1 december. Läs mer och anmäl på suhf.se

5 tips för att driva blandad mobilitet (BIP) inom Erasmus+

European Association for International Education (EAIE) driver en blogg och tipsar i ett inlägg om hur man kan driva "blended intensive programmes" (BIP) inom ramen för Erasmus+ , en ny form av mobilitet i programperioden 2022-2027 där man inom en kortare kurs blandar fysisk och virtuell mobilitet.

 

Bild från eaie.org

 

Konferenser

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt. Gå in på länkarna för mer information.

AIEA 2023 Annual Conference, Washington USA, 19-22 februari, 2023
UUK International higher education forum 2023 28 februari- 1 mars 2023 (Virtuell)
APAIEA Annual Conference & Exhibition 2023 Bangkok Thailand, 13-17 mars, 2023
The Education World Forum 7-10 maj, 2023
International Perspectives on University Teaching and Learning Auburn Alabama USA, 28-30 maj, 2023
NAFSA 2023 Annual Conference & Expo Inspiring An Inclusive Future Washington USA 30 maj - 2 juni, 2023
The 7th International Conference on Future of Teaching and Education Wien Österrike, 16-18 juni, 2023
2023 Annual EAIE Conference and Exhibition Connecting Currents Rotterdam Holland 26-29 september, 2023
2023 Diversity Abroad Conference Global Inclusion 31 oktober - 3 november, 2023

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera ​​​​​​​
​​​​​​​ Klicka här för att avregistrera

November 2022

 

Tell a colleague about this newsletter

View in your browser

Local and national updates

Global master's scholars 2022. Photo: Caroline Larsson Ekström

Global Master’s Scholarship Ceremony 2022

Eleven non-European students gathered in the Conservatory at Aula Medica 9 November to receive scholarships in the ceremony for this year’s Global Master’s scholars 2021-2022. KI President Ole Petter Ottersen presented the scholarships and spoke to the students about them being crucial to contributing to the growth and success of KI globally. He also addressed that this was his final scholarship ceremony before his presidency ends in 2023 and how much he always appreciated the yearly event with the global scholars. Read more at ki.se.

NeurotechEU about to enter new phase

In the last days, NeurotechEU has entered a new phase of further collaboration. During the Rectors' meeting last week in Elche, Spain, two new members were welcomed into the alliance; Université de Lille in France and the University of Reykjavik in Iceland. The rectors also signed a declaration on NeurotechEU's continued commitment to work for education and research in neuroscience and neurotechnology. Read more at neurotech.eu

Clément Pfingu - KI-alumna from collaboration with the Swedish institute (MISH)

I have improved in the ways I design sustainable solutions for my community”. Clément Pfingu is a previous participant in the "Managing Innovation for sustainable health"(MISH) training programme at Karolinska Institutet (KI). The programme is funded by the Swedish Institute through SI Public Sector Innovation Programme, which aims to strengthen public sector professionals' capacity to contribute to innovation and support the implementation of Agenda 2030. Read the full interview at si.se.

Well attended hearing on platform for internationalisation

Plint, Platform for internationalisation, called for a hearing to get input on issues that should be prioritized to facilitate internationalisation in higher education, research and innovation. The platform coordinates issues and the assignment is carried out in close dialogue with higher education institutions as well as other relevant authorities and actors.On UHR's page about the hearing, you can learn more about the four focus areas and find presentations (in Swedish).

 

Picture from uhr.se

 

Global updates

Annual report on academic freedom from Scholars at Risk

Free to Think 2022, Scholars at Risk's annual report documenting attacks on academic freedom globally, has been published. This year's report analyzes 391 attacks on higher education in 65 countries and territories. Read more about SAR and its work.

 

SAR logo

 

Tips and inspiration

The Association of Swedish Higher Education Institutions (SUHF) arranges seminar on 5 December

The seminar is organised on 5 December on Zoom by the working group for monitoring EU, which works on behalf of SUHF's expert group for internationalisation. It targets university management and anyone interested in European education and research. Register no later than 1 December. Read more and register at suhf.se (in Swedish).

Global Careers Month

The Inter-Agency Career Guidance Working Group is organizing the first Global Careers Month, between 8 November and 13 December. During this period, the international agencies will promote a series of global and regional events, in partnership with national and regional and global association associations operating around career development for both young people and adults. Read more at skillsforemployment.org.

5 tips for running Erasmus+ Blended Intensive Programmes (BIP)

The European Association for International Education (EAIE) runs a blog and provide tips in a recent blog post on how to run "blended intensive programs" (BIP) within the framework of Erasmus+. BIP's are a new form of mobility in the current programme period 2022-2027 where you blend physical and virtual mobility within a course.

 

Illustration from eaie.org

 

Conferences

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

AIEA 2023 Annual Conference, Washington USA, February 19-22, 2023
UUK International higher education forum 2023 28 February - 1 March 2023 (Virtual)
APAIEA Annual Conference & Exhibition 2023 Bangkok Thailand, March 13-17, 2023
The Education World Forum May 7-10, 2023
International Perspectives on University Teaching and Learning Auburn Alabama USA, 28-30 May, 2023
NAFSA 2023 Annual Conference & Expo Inspiring An Inclusive Future Washington USA May 30, 2023 - June 2, 2023
The 7th International Conference on Future of Teaching and Education Wien Österrike, June 16-18, 2023
2023 Annual EAIE Conference and Exhibition Connecting Currents Rotterdam Holland September 26-29, 2023
2023 Diversity Abroad Conference Global Inclusion October 31 - November 3, 2023

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Click here to subscribe
Click here to unsubsribe

Do not click this link

Skickat med Paloma