Nyheter om internationalisering inom högre utbildning/News related to internationalisation in higer education

Februari 2024

An English version follows below

 

Tipsa en kollega om brevet

Läs brevet i din webbläsare

"“More than ever, we need to provide students with opportunities to move seamlessly across national borders. Removing barriers to mobility will open for the richness of perspectives that constitutes the very hallmark of high-quality education and will help build understanding and trust as an antidote to the increasing polarization that serves as a breeding ground for conflict and unrest. The alliances differ in scope and modus operandi. This is how it should be: there is not a single way forward, but many, and they should all be explored in the living experiment that the university alliances represent.”
Ole Petter Ottersen Acting Secretary-General of The Guild and former President of Karolinska Institutet from The Guild’s recommendations for the Investment Pathway of European Universities alliances

 

Lokala och nationella nyheter

Foto: N/A

Prorektor Martin Bergö besökte Makerere University i Uganda

I februari besökte en delegation ledd av prorektor Martin Bergö Makerere University i Uganda. Makerere University är en långvarig partner till Karolinska Institutet inom både utbildning och forskning. Som ordförande för Center of Excellence for Sustainable Health (CESH), diskuterade Bergö forskning och globala hälsoutmaningar med universitetets ledning. Under besöket träffade han också alumner och andra partners. Läs mer på ki.se.

KI:s språkpolicy beslutad – vägledning för hur vi kommunicerar

KI har fått sin första språkpolicy efter beslut den 20 februari. Språkpolicyn ska ge vägledning i övergripande språkfrågor och språkanvändning för alla medarbetare vid Karolinska Institutet. Enligt språklagen ska svenska myndigheter använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Samtidigt är KI ett internationellt universitet med medarbetare och studenter som använder engelska och flera andra språk i dagligt tal och skrift. Läs mer på ki.se.

Möt Laura-Alina, Erasmus Mundus student

Laura-Alina Fabich befinner sig just nu i Lima i Peru där hon gör sin praktik på Pan American Health Organization vid WHO. Hon läser tredje terminen vid masterprogrammet hälsoinsatser vid katastrofer och har redan hunnit vara en termin i Oviedo i Spanien, där hon studerade riskbedömningar och naturkatastrofer, och en termin på KI där fokus var hälsoinsatser vid katastrofer. Läs mer på ki.se.

 

Foto: Privat

Faktorer som främjar utlandsstudier inom professionsutbildningar

Plints (Plattform för internationalisering), arbetsområde mobilitet har undersökt vad som utmärker professionsutbildningar med en hög andel studenter som genomför utlandsstudier. Studien identifierar fem tydliga framgångsfaktorer. Ta del av dem på uhr.se.

Utbytestjänstgöring för statsanställda

Universitet- och högskolerådet (UHR) erbjuder flera möjligheter för statsanställda att kompetensutveckla sig genom utbyte och internationella erfarenheter. Läs mer på uhr.se.

 

Globala nyheter

Universiteten ska kontrollera antalet internationella studenter

Nederländska lärosäten ska tillåtas att fastställa kvoter för internationella studenter på utbildningar som ges på engelska enligt ett ändringsförslag till ett lagförslag om internationalisering av högre utbildning. Detta sker samtidigt som frågan om behovet av internationella talanger och trycket på högre utbildningskvalitet och bostäder är högaktuellt. Läs mer i University World News.

Antalet godkända internationella studentvisum har sjunkit till rekordlåga nivåer

Det nya akademiska året börjar om bara en månad och samtidigt rapporterar australiensiska lärosäten om historiskt höga antal ansökningar från internationella studenter. Men antalet studenter som kommer till Australien förväntas minska på grund av att antalet visumgodkännanden för studenter är rekordlågt. Läs mer i University World News.

Akademiker väcker oro över personalens språkkrav

Ett förslag från den norska regeringen som kommer att göra det obligatoriskt för alla anställda i akademin att lära sig norska språket till fastställda kunskapsnivåer för att främja användningen av norska språket i högre utbildning, har har mötts med skepsis från det akademiska samfundet. Läs mer i University World News.

 

Tips och inspiration

Rapport "Driving impact of Erasmus+ outgoing academic staff mobility"

Academic Cooperation Association (ACA) har släppt en rapport om effekterna av personalmobilitet. Personalmobilitet är en nyckelkomponent i Erasmus+-programmet. Vid sidan av studentmobilitet har det varit en viktig fråga för ACA och många av dess medlemsorganisationer, av vilka några fungerar som nationella organ för Erasmus+. Personalmobilitet inom Erasmus+ har länge ansetts vara ett mångsidigt verktyg för att stötta den professionella och personliga utvecklingen av personal inom högre utbildning i Europa. De bredare institutionella effekterna av personalmobilitet – som omfattar lärande, undervisning, forskning och andra centrala, fakultets- och institutionella processer, särskilt i ett internationellt sammanhang – har dock inte diskuterats lika ingående. Läs publikationen.

Bild på rektor från KI-presentation

Foto: framsida av rapport

 

Konferenser

Gå in på länkarna för mer information.

APAIE 2024, Perth, Australien, 4-8 mars 2024
RIDE 2024 Learning: anything, everywhere, but how?London England, 14-15 mars 2024
2024 EUA Annual Conference, Swansea, England 11-12 april, 2024
THE Europe Universities Summit 2024, Bremen Tyskland 23-24 april 2024
International higher education forum 2024,London England 1-2 maj 2024
NAFSA 2024 Annual Conference & Expo, New Orleans USA 28-31 maj 2024
AdvanceHE-Teaching and Learning Conference 2024: Future-Focused Education: Innovation, Inclusion, and Impact, Trent England 2-4 juli 2024
EAIE 2024 "en route", Toulouse Frankrike 17-20 september 2024
CZEDUCON Conference on Internationalisation of Higher Education, Brno Tjeckien 21-23 november 2024
IAU 2024 INTERNATIONAL CONFERENCE, Tokyo Japan 22-24 november 2024

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera
Klicka här för att avregistrera

February 2024

 

Tell a colleague about this newsletter

View in your browser

Local and national updates

Photo: N/A

Vice President Martin Bergö visited Makerere University in Uganda

In February, Vice President Martin Bergö and a delegation visited Makerere University in Uganda. Makerere University is a long-standing partner of Karolinska Institutet in both education and research. As chairman of the steering committee for the Center of Excellence for Sustainable Health (CESH), Bergö discussed research and global health challenges with university management. During the visit, he also met alumni and other partners. Read more at ki.se.

KI’s language policy settled – guidance on language awareness

KI has received its first language policy following a decision on 20 February. The language policy shall provide guidance on overall language use for all employees at Karolinska Institutet. According to the Language Act, Swedish authorities must use cultivated, simple and comprehensible language. At the same time, KI is an international university with employees and students who use English and several other languages ​​in daily speech and writing. Read more at ki.se.

Meet Laura-Alina, Erasmus Mundus student

Laura-Alina Fabich is currently in Lima, Peru where she is doing her internship at the Pan American Health Organization at WHO. She is in the third semester of the Erasmus Mundus Master Programme in Public Health in Disasters and has already spent a semester in Oviedo, Spain, where she studied risk assessment and natural disasters, and a semester at KI where the focus was on health interventions in disasters. Read more on ki.se.

 

Photo: Private

Factors that promote study abroad in education that lead to a professional degree

Plint's (Platform for internationalisation) work area mobility has investigated what distinguishes professional educations with a high proportion of students who complete studies abroad. The study identifies five clear success factors. Read more (in Swedish) at uhr.se.

Exchange opportunties for government employees

The Swedish Council for Higher Education (UHR) offers several opportunities for government employees to develop their skills through exchange and international experiences. Read more in Swedish at uhr.se.

 

Global updates

Universities to control international student numbers

Dutch universities are to be allowed to set quotas for international students on English-taught programmes under an amendment passed to a bill on internationalisation of higher education. At the same time there are tensions between the need for international talent and pressures on higher education quality and housing. Read more in University World News.

International student visa approval rate sees record drop

With the beginning of the new academic year only a month away, Australia’s universities are reporting historically high applications from international students to study in 2024. But the numbers of students coming into Australia is expected to drop due to visa approval rates for students hitting a record low. Read more in University World News.

Academics raise concerns over staff language requirements

A government plan to promote the use of the Norwegian language in higher education that will make it mandatory for all employees in academia to learn the Norwegian language to stipulated proficiency levels has been met with scepticism from the academic community. Read more in University World News.

 

Tips and inspiration

Driving impact of Erasmus+ outgoing academic staff mobility

Academic Cooperation Assoiation (ACA) has released a report on otcomes from staff mobility. Staff mobility is a key component of the Erasmus+ programme. Alongside student mobility, it has consistently been a focal point for ACA and many of its member organisations, some acting as national agencies for Erasmus+. Staff mobility under Erasmus+ has a long-standing reputation as a highly versatile tool supporting professional and personal development of higher education staff across Europe. However, the broader institutional effects of staff mobility—spanning learning, teaching, research, and other central, faculty, and departmental processes, especially in an international context— have not been as prominently discussed. Read the publication.

Photo: front page of report

 

Conferences

Check the websites for updates.

APAIE 2024, Perth, Australia, 4-8 March 2024
RIDE 2024 Learning: anything, everywhere, but how? London England, 14-15 March 2024
2024 EUA Annual Conference, Swansea, England 11-12 April, 2024
THE Europe Universities Summit 2024, Bremen Germany 23-24 April 2024
International higher education forum 2024, London England 1-2 May 2024
NAFSA 2024 Annual Conference & Expo, New Orleans USA 28-31 May 2024
AdvanceHE-Teaching and Learning Conference 2024: Future-Focused Education: Innovation, Inclusion, and Impact, Trent England 2-4 July 2024
EAIE 2024 "en route", Toulouse France 17-20 September 2024
CZEDUCON Conference on Internationalisation of Higher Education, Brno Czech Republic 21-23 November 2024
IAU 2024 INTERNATIONAL CONFERENCE, Tokyo Japan 22-24 November 2024

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Click here to subscribe
Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma