Gemensamt nyhetsbrev från samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv - Länsstyrelsen Gävleborg
 

Nyhetsbrev

Nummer 1, 28 februari 2022

Länsstyrelsen Gävleborg - Samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv

 
 

Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Mamma och barn som går på en gångstig ner mot vatten en solig dag.
 

Grön infrastruktur
Lokala naturvårdssatsningen (LONA)
Åtgärdsprogram för hotade arter

 
 

Pollinatörsuppdraget
Friluftslivssamordning
Naturnära jobb

I det här nyhetsbrevet berättar vi om vad som händer och är på gång inom de sex verksamheterna i "Samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv" hos Länsstyrelsen Gävleborg. Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger per år.

Information: Detta nyhetsbrev handlade tidigare enbart om grön infrastruktur (GI) men inkluderar nu även verksamheter som har många beröringspunkter med GI. Om du vill avsluta din prenumeration finns en avregistreringslänk längst ner i nyhetsbrevet.

 

Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur är klar


Nu går det att ladda ner den kompletta handlingsplanen för grön infrastruktur Gävleborgs län i pdf-format via Länsstyrelsen Gävleborgs webb.

Handlingsplanen på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats

Handlingsplanen består av tre delar:

Del A Bakgrund - Länsstyrelsens uppdrag samt en beskrivning av begreppet grön infrastruktur.
 

Del B Nulägesbeskrivning - Länets förutsättningar för en fungerande grön infrastruktur (geologi, befolkning, naturvärden, hot/utmaningar etc.). Till Del B hör bilagor med värdetraktskartor och beskrivningar. I dagsläget är endast de skogliga värdetrakterna klara. Arbete pågår för att ta fram värdetrakter för våtmarker, hav och kust, gräsmarker samt sjöar och vattendrag.
 

Del C Insatsområden och åtgärder - Regionala insatsområden samt förslag på åtgärder för att hantera identifierade utmaningar. Till Del C hör en bilaga där planerade åtgärder registreras allteftersom. Bilagan uppdateras kontinuerligt.

 

Rapportomslag för handlingsplanens tre delar.

Bildtext: Rapportomslag för handlingsplanens tre delar.


Kartunderlag som är fria att använda som stöd för planering och prioritering av åtgärder som inverkar på landskapet publiceras i ett regionalt kartverktyg som ligger på Länsstyrelsens webbplats. Kartverktyget kommer att fyllas på med fler skikt allteftersom arbetet fortskrider.

Kartverktyget på Länsstyrelsens webbplats

Vi vill gärna få kontakt med fler aktörer i samhället som är intresserade av att jobba utifrån ett landskapsperspektiv i sin verksamhet, för kunskaps-/erfarenhetsutbyte och samverkan. Låter detta intressant? Kontakta gärna oss som jobbar med samordning inom grön infrastruktur via gavleborg@lansstyrelsen.se och ange i mailet "Grön infrastruktur".

 
LONAs logotype

LONA-projekt 2022

I den senaste sökomgången kom det sammanlagt in 14 st ansökningar från åtta av länets tio kommuner:

Ordianrie LONA (8 st)
LONA Våtmark (3 st)
LONA Pollinering (3 st)


Besluten skickas ut i mars. På Naturvårdsverkets webbplats "LONA-tjänsten" går det att läsa om alla LONA-projekt, både pågående och avslutade.

Naturvårdsverkets webbplats "LONA-tjänsten"

 

Slutspurt i arbetet med vilda pollinatörer

Nu går vi in på det tredje och sista året i regeringsuppdraget för vilda pollinatörer. Under 2021 har Länsstyrelsen Gävleborg med hjälp av Calluna inventerat vildbin och gaddsteklar, i sandiga och blomrika miljöer, runt om i länet. Det arbetet kommer att fortsätta under 2022, med nya lokaler och områden som ska inventeras.

I samband med fjolårets inventeringar upptäcktes den rödlistade arten svartpälsbi på en lokal i Gästrikland. Inför årets inventeringar är förhoppningarna stora att fler spännande arter och lokaler upptäcks! Resultatet från inventeringarna kommer att presenteras i en rapport i slutet av 2022.

På Länsstyrelsen Gävleborgs webb kan du läsa mer om vårt arbete med att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.

Länsstyrelsen Gävleborgs sida för vilda pollinatörer

 

Bli en del av Gävleborgs nya trädgrupp

Arbetar du med förvaltning eller skötsel av gamla, grova eller ihåliga träd? I så fall vill Länsstyrelsen Gävleborg gärna komma i kontakt med er.

I år kommer nämligen Länsstyrelsen Gävleborg att starta en trädgrupp för länet. Syftet är att samla aktörer i länet som arbetar med förvaltning och skötsel av träd på kommuner, kyrkogårdar och parker. I gruppen kommer vi att förmedla information, ordna utbildningar samt ta upp lokala lösningar på olika problem som rör träd och död ved. Gävleborgs trädgrupp är en del i arbetet med åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd.

Vill du veta mer om skyddsvärda träd, åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) eller är du intresserad av att delta i trädgruppen, kontakta gärna oss som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter via gavleborg@lansstyrelsen.se och ange i mailet "ÅGP hotade arter".

Gamla ekar i höstfärger vid vatten i lätt dimma.

Bildtext: Gamla ekar i Färnebofjärdens nationalpark. Foto: Länsstyrelsen

 

Vilket friluftsår

Det nationella samverkansprojektet Friluftslivets år 2021 – Luften är fri, involverade många aktörer i Gävleborg. Föreningar, organisationer och samtliga kommuner var delaktiga och levererade massor av friluftsliv med stor variation! Kreativiteten har varit fantastisk med anpassningar till pandemin och fler än på länge hittade ut i naturen.

Även om året är till ända, känns det mer som en uppstart än ett avslut, tycker vi på Länsstyrelsen. Vi är flera som fått nya kontakter och nya samarbeten inleddes under året.

Fyra friluftsprojekt i Gävleborg beviljades medel från Svenskt Friluftsliv, för att göra något extra under Friluftslivets år. Det var Föreningsalliansen (Ockelbo) - Häng med på friluftsåret, Naturkraft Gästrikland - Samverkan för friluftsliv, Ovanåkers kommun - Upptäck Ovanåker samt Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening - Lär känna din kommun.

En av aktiviteterna var med Naturkraft Gästrikland som anordnade en vandring med politiker, för att diskutera friluftslivets betydelse. Politikerna fick sedan sova i tält uppe i luften (!), ingen av dem har lämnat sitt politiska uppdrag efter det, vad vi vet.

Även Gävleborgs läns landshövding, Per Bill, bidrog till Friluftslivets år. Det var när Uppsalas landshövding Göran Enander utmanade alla landshövdingar att vara med i Friluftslivets år, som Per bestämde att han skulle simma i Ljusnan. Med på turen var fru Bill samt Helena Björkman och Marie Centerwall som är politiker i Bollnäs. Samtalsämnet för dagen var natur- och friluftsturism och landsbygdsutveckling.

Stort tack till alla som deltagit i Friluftslivets år!
 

Bad och roddtur på sjö under en fin sommardag

Bildtext: Simtur i Ljusnan, hos Erik och Billan på Kungsholmen, utanför Bollnäs. Foto: Länsstyrelsen

 

Tillväxtverket utlyser medel till utveckling av vandrings- och MTB-leder

Ledturism är viktigt för Sverige och är en viktig reseanledning. Det gäller särskilt för MTB- och vandringsleder. Attraktiva leder utgör en bas för natur- och kulturturismutveckling men Sverige ligger efter i ledutvecklingen jämfört med övriga Europa. Nu kommer utlysning av medel för att bidra till den lokala utvecklingen.

Det är Tillväxtverket som lyser ut pengarna som stöd till att stärka leder där det finns potential för hela kedjan vandra-äta-bo och där det finns en stabil förening som företräder leden. Stöd kan
ges för material och tjänster för att bygga upp faciliteter, röjning och märkning av led och material eller tjänst för skyltsystem.

Detta är en av fyra utlysningar som kommer att göras, med sista ansökningsdatum 31 jan 2022 och beslut om tilldelning ges våren 2023. Det kommer ytterligare tre utlysningar under 2022 och 2023. Mer information finns på Tillväxtverkets webbsida.

Tillväxtverkets webbsida

Stig genom gles tallskog.

Bildtext: Den här stigen går genom ett fågelskyddsområde vid Gunnarudden i Sandviken. Här hörs rördrommen blåsa i sin flaska, varje vår. Foto: Länsstyrelsen

 

Naturnära jobb - ett lyckat uppdrag går mot avslut

Regeringsuppdraget ”Naturnära jobb” har nu påbörjat sitt sista år. Arbetet har under de år som gått varit mycket betydelsefullt såväl för natur- och kulturvården, som för de enskilda medarbetarna i arbetslagen. Flertalet av medarbetarna i Naturnära jobb har gått vidare till jobb eller utbildning efter sin tid inom uppdraget, vilket har varit ett av de stora målen med Naturnära jobb. Förhoppningsvis kan arbetet få fortsätta i en eller annan form framöver, det återstår att se.

Under det gångna året har våra arbetslag i Gävleborg arbetat med praktisk natur, miljö- och kulturvård i och utanför länets skyddade områden. Arbetslagen har bl.a. röjt stigar och leder, målat gränser i Skogsstyrelsens biotopskydd och naturvårdsavtal, snickrat skyltar, inventerat källor åt Sveriges Geologiska Undersökning, arbetat med bekämpning av invasiva arter, öppnat upp kulturmarker och jobbat med åtgärder för att främja specifika artgrupper, t.ex. fjärilar. Även i år tar Länsstyrelsen emot förslag på uppdrag som gynnar natur, kultur och friluftsliv.

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida för naturnära jobb

Flera personer som hukar i lågväxt vegetation

Arbetslag från Naturnära jobb bekämpar vresros i Vitörarnas naturreservat. Foto: Hans Bovin

 

Ny vägledning för kommunal grönplanering

Friluftsliv och naturupplevelser har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att kartlägga naturens och land-skapets friluftslivsvärden. I grönplanen kan dessa värden sammanfattas och synliggöras i den fysiska planeringen.

Vägledning för kommunal grönplanering

 
Blåsippor på nära håll

Bidrag för att sprida kunskap om allemansrätten

Nu kan du som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten, söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast 25 februari för att få ta del av de medel som fördelas under 2022. Information och ansökningsblankett finns på Naturvårdsverkets webbsida.

Information och ansökningsblankett

 

Kontakt

Du når oss via gavleborg@lansstyrelsen.se.

Telefonnummer till centrala växeln: 010-225 10 00.
Växeln är öppen vardagar 08.00-16.30.

Besöksadress: Borgmästarplan 2, Gävle.

 
Facebook Instagram Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma