Gemensamt nyhetsbrev från samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv på Länsstyrelsen Gävleborg
 

Nyhetsbrev

Nummer 2, 30 maj 2022

Länsstyrelsen Gävleborg - Samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv

 
 

Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Bild som visar en havskajak, klipphällar och en människa som blickar ut över havet.
 

Grön infrastruktur
Lokala naturvårdssatsningen (LONA)
Åtgärdsprogram för hotade arter

 
 

Pollinatörsuppdraget
Friluftslivssamordning
Naturnära jobb

I det här nyhetsbrevet berättar vi om vad som händer och är på gång inom de sex verksamheterna i "Samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv" hos Länsstyrelsen Gävleborg. Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger per år.

 

Det pratas om vardagsnära natur för jämlik folkhälsa

Vardagsnära natur är en gemensam resurs och en viktig del i att underlätta och stödja individens hälsosamma val. Ju attraktivare skog, desto mer skogsbesök och desto bättre hälsa och livskvalitet. En rättvis tillgång till grönområden behövs för en jämlik hälsa och för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Med vardagsnära natur menas, i bred bemärkelse, alla grönområden i och utanför bebyggda områden som kan besökas och användas i vardagen. Det kan vara brukade eller orörda naturområden, parker, områden med anläggningar för friluftsliv samt stränder och vattenytor, som är tillgängliga i närheten av där människor bor och verkar.

Nytt! Den 30 mars lanserade Naturvårdsverket stödmaterialet ”Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan”. Materialet innehåller kunskap och statistik, beskriver konsekvenserna av brist på vardagsnära natur och förslag ges på hur exempelvis kommuner kan skapa förutsättningar för och tillgång till vardagsnära natur.

Det kan vara en utmaning för många kommuner att hitta de områden som behöver bevaras, att utveckla vardagsnära natur och bygga på ett hållbart sätt. 87% av befolkningen bor i tätort, vilket gör den vardagsnära naturen väldigt viktig. Tillgång och tillgänglighet är avgörande när det kommer till vardagen medan helgerna ofta ger mer möjlighet att söka sig lite längre bort. Markreserver, alltså den natur som kommuner sparar för att bygga på så småningom, ger möjligheter till att ta hänsyn till vardagsnära natur. Det behövs både tillrättalagd natur och vilda partier.

Se stödmaterialet på Naturvårdsverkets webbsida

Sök gärna LONA-bidrag från Länsstyrelsen till friluftsplanering, grönplanering, lokala naturreservat med mera. Ansök senast den 2 september (extra sökomgång för projekt som kan starta hösten 2022, mer information finns längre ner i nyhetsbrevet) eller 1 december 2022 för projekt som startar 2023.

Kommande webbinarier inom ämnet vardagsnära natur från Naturvårdsverket:

Attraktiv vardagsnära skog – augusti
Barn behöver det gröna – i skolan och på fritiden – 29 september

Symboler för Agenda 2030-mål nr 3, 11 och 15.

Attraktiv vardagsnära natur finns med i friluftsmålen, miljömålen och lyfts även i Agenda 2030 - folkhälsa, hållbara städer och biologisk mångfald.

Två personer som vandrar på en skogsstig.

Vardagsskogen behöver vara attraktiv. Foto: Johnér

 
Person som sitter på klippa vid havet.

Regional träff för friluftsliv i Gävleborg

15 juni

Digital träff för organisationer, kommuner, naturturismföretagare, myndigheter med flera som jobbar med eller berörs av friluftsliv i länet och som vill höra om och påverka friluftslivet i Gävleborg. För information och anmälan, mejla jennie.wahlborg@lansstyrelsen.se

 

Kartverktyg (webbGIS) för grön infrastruktur

På Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats finns ett regionalt kartverktyg (webbGIS) med kartskikt som är av relevans för arbete med grön infrastrktur i Gävleborgs län. Kartverktyget är under utveckling och fylls kontinuerligt på med nya skikt, allteftersom de tas fram.

Regionalt kartverktyg (webbGIS) för grön infrastruktur på Länsstyrelsen Gävleborgs wepplats
 

Bild som visar hur kartverktyget på Länsstyrelsen Gävleborgs ser ut.

Så här ser kartverktyget ut. Källa: Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats

 

Marina värdetrakter framtagna för Gävleborgs län

En viktig del i Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur är att ta fram så kallade värdetrakter för olika naturtyper. Värdetrakterna belyser områden i landskapet där det finns en särskilt hög täthet av dokumenterade naturvärden och tas fram genom en sammanvägning av befintlig kunskap om var i länet de högsta naturvärdena finns. De ska inte ses som ett statiskt underlag utan är tänkta att kunna revideras med några års intervall för att hållas så aktuella som möjligt, i takt med att ny kunskap tillkommer.

Syftet med värdetrakter är att de tillsammans med andra kunskapsunderlag frivilligt ska kunna användas som ett stöd för en effektivare planering och prioritering inom exempelvis markanvändning och naturvårdsarbete. Värdetrakter utgör enbart ett kunskapsunderlag och är inte en skyddsform. Värdetrakterna har ingen juridisk rättsverkan och förändrar inte markägares rättigheter eller skyldigheter.

Den bärande idén är att det ofta är effektivare att bevara de naturvärden som fortfarande finns kvar i ett område, än att återskapa förlorade värden eller skapa nya (även om det också kan behövas). Med bra geografiska underlag kan vi prioritera och planera för hållbara landskap på ett mer träffsäkert sätt, så att biologisk mångfald och för samhället viktiga ekosystemtjänster bevaras på lång sikt.

Ett förslag skickades ut på externremiss till berörda aktörer under våren och Länsstyrelsen har nu fastställt 27 marina värdetrakter. Under 2022 kommer även värdetraktsbeskrivningar i form av faktablad (pdf) att tas fram för varje värdetrakt. Kunskapsunderlaget är tillgängligt och nedladdningsbart för alla aktörer som upplever sig kunna ha nytta av det. Värdetrakterna finns publicerade på Länsstyrelsens webbplats (webbGIS) samt i Länsstyrelsernas Geodatakatalog och Planeringskatalogen.

Regionalt kartverktyg (webbGIS) för grön infrastruktur på Länsstyrelsen Gävleborgs wepplats

Länsstyrelsernas Geodatakatalog

Översiktskarta över de 27 marina värdetrakterna i Gävleborgs län.

Översiktskarta över marina värdetrakter i Gävleborgs län. Källa: Länsstyrelsen Gävleborg

 

Projekt som beviljats LONA-bidrag 2022

Följande projekt har beviljats bidrag inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA):

Ordinarie LONA:

Bildande av kommunala naturreservat i Sandvikens kommun

Invasiva arter på kommunal mark (Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner)

Naturled från idrottsplatsen i Ockelbo till elljusspåret i Ulvsta

Inventering av invasiva växter (Gävle kommun)

Kartläggning av invasiva arter i Bollnäs kommun

Förstudie - utveckling av natur- och friluftsvärden i Natura 2000-området Sässman (Ovanåkers kommun)

Manuella åtgärder i direktmynnande bäckar (Ovanåkers kommun)

Vresrosor på Sörfjärdens stränder (Nordanstigs kommun)
 

LONA Våtmark:

Återvätning av våtmarker i Harmångersåns vattensystem (Nordanstigs kommun)
 

LONA Pollinering:

Bruksgräs till ängsmark i Hofors och Ockelbo

Inventering av pollinatörer i Västra Gästrikland (Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner)

Skötsel av bruksgräs (Sandvikens kommun)


Läs mer om projekten i LONA-tjänsten
 

Bild från ett tidigare LONA-projekt som visar en trätrottoar och rastplats i Bolletjärns naturreservat, Bollnäs kommun.

Trätrottoar och rastplats i Bolletjärns naturreservat (bild från ett tidigare LONA-projekt). Foto: Bollnäs kommun

 

Extra sökomgång inom LONA

Det blir en extra sökomgång i år med sista ansöknigssdatum 2 september. Gärna mindre projekt (cirka 10 000-100 000 kr) eftersom det finns mindre medel att fördela i denna sökomgång. Om du är privatperson eller representerar en förening/företag ska ansökan göras tillsammans med din kommun. Varje kommun har minst en LONA-kontaktperson.

Läs mer om LONA-bidraget på Naturvårdsverkets webbplats

LONA:s logotyp.
 
Illustration som visar en humlas behov av olika resurser (boplats, föda) i landskapet.

Helhetssyn i landskapet. Illustratör: Kjell Ström

LONA för grön infrastruktur

Tips till den som intresserad av att genomföra ett LONA-projekt för att stärka grön infrastruktur! På Naturvårdsverkets hemsida finns bland annat en ny folder om LONA för grön infrastruktur och tips på inspirerande LONA-projekt som stärker den gröna infrastrukturen.

Naturvårdsverkets webbsida om LONA för grön infrastrukturprojekt

 

Hjälp till att övervaka Sveriges dagfjärilar

Bild. Amiralfjäril på ängsvädd.

Amiralfjäril på ängsvädd. Foto: Hanna Kovac

Fjärilar kan hjälpa oss att upptäcka och förstå miljöförändringar. Många fjärilsarter verkar minska i dagens Sverige, medan andra sprider sig norrut. Tvärtemot vad många kanske tror är kunskapen om fjärilarna fortfarande ganska dålig. Alla kan vara med och räkna fjärilar, du behöver inte vara expert utan det räcker med att du tycker om och är intresserad av fjärilar.

Sedan 2010 finns "Svensk Dagfjärilsövervakning", ett samarbete med Naturvårdsverket, Lunds Universitet, ArtDatabanken, Sveriges Entomologiska Förening och Butterfly Conservation Europe. På Svensk Dagfjärilsövervaknings webbplats finns all information du behöver för att komma igång och registrera en fjärilslokal att följa, till exempel din egen trädgård eller favoritpromenadstråk 🙂

Läs mer på Svensk Dagfjärilsövervaknings webbsida

 

Kontakt

Du når oss via gavleborg@lansstyrelsen.se.

Telefonnummer till centrala växeln: 010-225 10 00.
Växeln är öppen vardagar 08.00-16.30.

Besöksadress: Borgmästarplan 2, Gävle.

 
Facebook Instagram Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma