Gemensamt nyhetsbrev från samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv på Länsstyrelsen Gävleborg
 

Nyhetsbrev

Nummer 3, 22 september 2022

Länsstyrelsen Gävleborg - Samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv

 
 

Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Bild som visar klarblå himmel och en del av en trädkrona (lönn) med höstfärgade gula och orangea löv.
 

Grön infrastruktur
Lokala naturvårdssatsningen (LONA)
Åtgärdsprogram för hotade arter

 
 

Pollinatörsuppdraget
Friluftslivssamordning
Naturnära jobb

I det här nyhetsbrevet berättar vi om vad som händer och är på gång inom de sex verksamheterna i "Samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv" hos Länsstyrelsen Gävleborg. Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger per år.

 

Extra ansökningstillfälle inom LONA-bidraget 2 september

Till det extra ansökningstillfället 2 september inom Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kom det in fem ansökningar från länets kommuner:

Tillgänglighet Locksjön (Bollnäs kommun)
Naturinformation Torön (Ljusdals kommun)
Haga fjärilspark i Hofors
En satsning på sälgen i västra Gästrikland
Våtmarksrestaurering i Ovansjö Ekopark (Sandvikens kommun)
 

Vi jobbar just nu med att handlägga ansökningarna och skickar ut beslut inom kort.

Logotyp för Lokala naturvårdssatsningen, LONA.
 

Nästa ansökningsdatum för LONA-bidrag är 1 december

Nästa ansökningsdatum för LONA-bidrag till projekt som avses starta 2023 är 1 december. Läs mer om LONA-bidraget på Naturvårdsverkets webbplats eller kontakta Länsstyrelsen Gävleborgs LONA-handläggare för mer information (ring till Länsstyrelsens växel 010-225 10 00 eller mejla frågor till gavleborg@lansstyrelsen.se, ange att det gäller LONA-bidrag).

Tips:
I slutet av augusti varje år firas "LONA-dagarna" runtom i landet, med aktiviteter där olika LONA-projekt visas upp. Planera gärna redan i ansökan för att visa upp ert LONA-projekt i anslutning till dessa dagar, så att fler kan ta del av allt spännande som görs inom projekten. Det går att beställa informations-material inför LONA-dagarna från Naturvårdsverket. Mer information om LONA-dagarna finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Läs mer om LONA-bidraget på Naturvårdsverkets webbplats

Film om LONA-bidrag för att främja friluftsliv

Film om LONA-bidrag för att gynna vilda pollinatörer

Film om LONA-bidrag för att gynna grön infrastruktur
 

Bildkollage med foton av en betande ko i hagmark, en närbild på ett bi i en fruktträdsblomma samt en våtmark.

Bilder från Naturvårdsverkets folder om LONA-bidraget. Källa: Naturvårdsverket

 

Beskrivningar av länets skogliga värdetrakter finns nu tillgängliga

Bild på framsidan av Bilaga B5. Bilden innehåller en illustration av skogsmark med träd, djur och friluftsliv samt logotyper för Länsstyrelsen Gävleborg, Grön infrastruktur och Skogsstyrelsen.
 
Bild med översiktskarta över de femton skogliga värdetrakterna i Gävleborgs län.

Under 2020 publicerades femton reviderade skogsvärdetrakter för Gävleborgs län. Varje värdetrakt har nu fått en översiktlig beskrivning av naturvärden, förslag till åtgärder för att stärka grön infrastruktur, med mera. Samtliga värdetraktsbeskrivningar är samlade i en bilaga (pdf) till handlingsplanen för grön infrastruktur i Gävleborgs län (Bilaga B5) och kan laddas ner från Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats. I bilagan finns även en översiktskarta över länets skogsvärdetrakter samt inledande information om vad värdetrakter är samt hur de har tagits fram.

Handlingsplanen för grön infrastruktur i Gävleborgs län på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats

Ett GIS-skikt över skogsvärdetrakterna finns tillgängligt i det regionala kartverktyget för grön infrastruktur på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats (webbGIS) samt för nedladdning till GIS-programvara i Länsstyrelsernas Geodatakatalog (skiktnamn: LstX (GI) Värdetrakter skog).

Kartverktyg för grön infrastruktur i Gävleborgs län (webbGIS)

Länsstyrelsernas Geodatakatalog

 

Värdetrakter för våtmarksmiljöer framtagna för Gävleborgs län

En viktig del i Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur är att ta fram så kallade värdetrakter för olika naturtyper. Värdetrakterna belyser områden i landskapet där det finns en särskilt hög täthet av dokumenterade naturvärden och tas fram genom en sammanvägning av befintlig kunskap om var i länet de högsta naturvärdena finns. De ska inte ses som ett statiskt underlag utan är tänkta att kunna revideras med några års intervall för att hållas så aktuella som möjligt, i takt med att ny kunskap tillkommer.

Syftet med värdetrakter är att de tillsammans med andra kunskapsunderlag frivilligt ska kunna användas som ett stöd för en effektivare planering och prioritering inom exempelvis markanvändning och naturvårdsarbete. Värdetrakter utgör enbart ett kunskapsunderlag och är inte en skyddsform. Värdetrakterna har ingen juridisk rättsverkan och förändrar inte markägares rättigheter eller skyldigheter.

Den bärande idén är att det ofta är effektivare att bevara de naturvärden som fortfarande finns kvar i ett område, än att återskapa förlorade värden eller skapa nya (även om det också kan behövas). Med bra geografiska underlag kan vi prioritera och planera för hållbara landskap på ett mer träffsäkert sätt, så att biologisk mångfald och för samhället viktiga ekosystemtjänster bevaras på lång sikt.

Ett förslag skickades ut på externremiss till berörda aktörer under våren och Länsstyrelsen har nu fastställt 14 värdetrakter för våtmarksmiljöer. Under hösten 2022 kommer även värdetraktsbeskrivningar i form av faktablad (pdf) att tas fram för varje värdetrakt. Kunskapsunderlaget är tillgängligt och nedladdningsbart för alla aktörer. Värdetrakterna finns publicerade på Länsstyrelsens webbplats (webbGIS) samt i Länsstyrelsernas Geodatakatalog (skiktnamn: LstX (GI) Värdetrakter våtmarker). Planeringskatalogen finns ett nationellt skikt där värdetrakter redovisas från alla Länsstyrelser.

Kartverktyg för grön infrastruktur i Gävleborgs län (webbGIS)

Länsstyrelsernas Geodatakatalog

Planeringskatalogen

Översiktskarta över våtmarksvärdetrakter i Gävleborgs län. Källa: Länsstyrelsen Gävleborg

 

Allemansrätten har aldrig varit hetare än nu

Fler och nya besökare är ute i naturen, nya aktiviteter dyker upp, naturturismen växer med nya äventyrliga arrangemang och upplevelsevärda platser sprids snabbt på sociala media. Att fler kommer ut i naturen är positivt! Och där det uppstår svårigheter med till exempel trängsel, slitage och nedskräpning, behövs smarta lösningar.

De aktörer som på olika sätt jobbar med att sprida kunskap om allemansrätten möts av nya sorters frågeställningar från friluftsutövare och markägare. Och det i sin tur innebär att det behövs ny och fördjupad kunskap, i vad som gäller för de nya sätten att utöva friluftsliv och naturturism och den komplexitet det kan medföra.

Nu finns en fördjupningsutbildning i allemansrätt, där verkliga exempel kring allemansrätt tas upp som problem för kursens deltagare, att lösa tillsammans. Problemen är av modern karaktär där svaret inte är självklart till en början, utan behöver jobbas med. Till hjälp finns experter från Naturvårdsverket och Lantbrukarnas riksförbund.

Utbildningen är den 12 oktober, klockan 13-16.30, digitalt seminarium via Zoom, och vänder sig till tjänstepersoner på länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter samt naturturismföretag som önskar fördjupad kunskap i allemansrätten. Sista anmälningsdatum är 7 oktober 2022 och anmälan görs via Länsstyrelsens webbsida.

Detta är ett samarbete mellan friluftslivssamordnarna i Dalarna, Västmanland, Örebro och Gävleborg och ingår i en nationell och regional satsning på Allemansrätten.

Information och anmälan till kursen
 

Bild som visar fötter som balanserar på en trädstock

Nya sätt att utföra friluftsliv medför behov av ny och fördjupad kunskap i allemansrätt. Foto: Mostphotos

 

Träffar och kurser

Webbinarium - Barn behöver det gröna
Torsdagen den 29 september, klockan 11-12, sänds en ny del i webbinarieserien "Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan". Denna gång handlar det om att "Barn behöver det gröna". Samtliga avsnitt går att se i efterhand.

Detta är ett myndighetsgemensamt informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna.

Information och anmälan via Naturvårdsverkets webbplats

 

Lyckade projekt i kommunala Naturnära jobb

Under våren 2022 hade kommuner möjlighet att söka bidrag till kommunala arbetslag inom arbetsmarknadsprojektet Naturnära jobb. Syftet var, liksom inom andra naturnära jobb-initiativ, att vara arbetsförberedande samt öka chanserna till vidare arbete eller utbildning för personer som under en längre tid haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Detta stöd till kommunala arbetslag har varit ett komplement till pågående regeringsuppdrag Naturnära jobb. På dessa orter, oftast i glesbygd, kan arbetslösheten vara hög och där kan Naturnära jobb göra stor nytta för den enskilde. Det är också ett bra tillfälle för kommunerna att samtidigt genomföra satsningar i exempelvis kommunala naturreservat, på vandringleder eller liknade.

I Gävleborgs län har Ockelbo och Ovanåkers kommuner blivit beviljade bidrag i den kommunala satsningen 2022. Arbetslagen har arbetat med vandringsleder, friluftslivsanordningar och naturvård som exempelvis inventering av invasiva främmande arter. Arbetet gör stor nytta både för kommunens verksamhet och för deltagarna som får en möjlighet till arbetserfarenhet, språkträning, social samvaro samt ökad känsla av en meningsfull vardag. Fjolårets Naturnära jobb-projekt i Ockelbo blev mycket lyckat då de allra flesta av deltagarna gick vidare till annat jobb eller utbildning efter projektets slut.
 

En naturnära-jobbare arbetar med naturvårdsröjning vid stenmur
 
Ett vindskydd med eldstad uppe på en höjd i skogen

Naturvårdsröjning och underhåll av friluftslivsanordningar är vanliga åtgärder som arbetslagen i Naturnära jobb utför. Fotograf: Khaled Zouroum

 

Naturnära jobb skapar fristad för fjärilar

Under våren och hösten har Naturnära jobb arbetslag från Söderhamn arbetat med skötselåtgärder i form av slyröjning och krattning vid vägkant i Grinduga. Syftet är att bevara gynnsam miljö för fjärilar.

2007 invigdes Sveriges första Fjärilsväg vid Grinduga sydöst om Gävle. Sedan dess har skötselåtgärder utförts för att gynna den ovanligt stora mängd fjärilsarter som trivs där. Många av fjärilarnas värdväxter trivs i den kalkrika marken längs vägen och den småskaliga skogsskötseln i området har bidragit till att det blivit så fjärilsrikt.

Fjärilsvägen är en 3 kilometer lång skogsväg där man kan få se över 50 olika arter av dagfjärilar under en sommar.

Vägbeskrivning från Gävle: Kör väg 76 mot Furuvik och sväng av mot Grinduga. I Grinduga svänger man in på skogsbilvägen som är skyltad mot Fjärilsvägen. Vägen är bommad så upplev fjärilsrikedomen till fots eller med cykel.

En fotograf som fotar fjärilar vid fjärilsvägen i Grinduga
En fjärilsart som heter vitfläckig guldvinge sittandes på en tistel

Övre bild: Fjärilsfotograf vid Fjärilsvägen i Grinduga. Nedre bild: Vitfläcklig guldvinge. Fotograf: Göran Vesslén

 

Kontakt

Du når oss via gavleborg@lansstyrelsen.se.

Telefonnummer till centrala växeln: 010-225 10 00.
Växeln är öppen vardagar 08.00-16.30.

Besöksadress: Borgmästarplan 2, Gävle.

 
Facebook Instagram Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma