Gemensamt nyhetsbrev från samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv på Länsstyrelsen Gävleborg
 

Nyhetsbrev

Nummer 1, 9 mars 2023

Länsstyrelsen Gävleborg - Samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv

 
Logotyp Länsstyrelsen Gävleborg.
 

Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Forsande vatten i vintermiljö.

Vinterfors i Gysinge. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

De fyra verksamheter som ingår i samverkansgruppen för biologisk mångfald och naturvård är Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), Friluftslivsamordning och Naturnära jobb.

I det här nyhetsbrevet berättar vi om vad som händer och är på gång inom de fyra verksamheterna i "Samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv" hos Länsstyrelsen Gävleborg. Nyhetsbrevet skickas ut tre gånger per år.

 

Mindre pengar till skyddad natur

Arbetet med att utveckla friluftslivet och stärka folkhälsan drabbas när mindre pengar kommer till skydd och skötsel av natur. Naturen är själva arenan för friluftslivet och det är där den mesta vardagsmotionen sker. Särskilt viktig är den natur som finns nära där många bor, för den besöks allra mest. Närnaturen har tidigare kunnat stärkas genom så kallade LONA-bidrag som använts till lokala naturvårds- och friluftsprojekt, men på grund av kraftiga nedskärningar i budgeten kan endast ett mindre projekt beviljas i år inom "ordinarie LONA". Däremot finns det medel för att bevilja nya våtmarksprojekt inom "LONA våtmark". Neddragningen påverkar inte redan påbörjade LONA-projekt. Det tidigare bidraget från Naturvårdsverket för att sprida kunskap om allemansrätten uteblir helt.

Projekt som avslutas
I år har inga medel tilldelats för samordning av arbetet med "Grön infrastruktur" vilket medför att arbetet ska hanteras inom ordinarie verksamheter. Det kommer inte finnas medel för att fortsätta ta fram GIS-underlag och annat stödmaterial för internt och externt bruk eller initiera och underlätta samverkan mellan aktörer. Information om vikten av grön infrastruktur för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan bara lyftas inom ramen för de ordinare verksamheterna. Detta gör tyvärr att vi inte heller kan stötta aktörer i genomförande av åtgärder. "Pollineringsuppdraget", som var ett treårigt projekt mellan 2020 och 2022, har även det avslutats. Det fanns en liten förhoppning om att det lyckade statliga uppdraget "Naturnära jobb" skulle få fortsätta 2023. Så blev inte fallet. Därmed finns inte längre möjlighet att inkomma med förslag på uppdrag till arbetslagen som nu är avvecklade. Naturnära jobb har under flera år utfört många åtgärder för naturvården och friluftslivet.

Naturnära jobb i kommunal regi
I detta nu pågår planering för ”särskild satsning på naturnära jobb riktade mot unga”, där kommunerna kan söka bidrag för att driva egna lokala arbetslag. Länsstyrelsen avser att skicka ut mer information till kommunerna under våren.

Ljusning för samordning av vandringsleder
Ett positivt besked är att Naturvårdsverket beviljat ännu en ansökan till Länsstyrelsen Gävleborg som kommer bidra till att länets kommuner och ledaktörer kan skapa samordning kring våra större vandringsleder. Med en samordnande funktion på plats blir arbetet lättare att nå upp till den nationella standard för vandringsleder som ”Ramverk för vandringsleder” tagit fram. Det kommer också bli lättare att samlas kring länsövergripande frågor och söka bidrag för ledutveckling när sådana tillfällen ges.

Färre nyhetsbrev
I och med att flera av de projekt som ingått i samverkansgruppen för biologisk mångfald och friluftsliv på Länsstyrelsen Gävleborg har avslutats, minskar vi också ner antalet nyhetsbrev. Fortsättningsvis kommer tre nyhetsbrev ges ut per år, i stället för fyra som tidigare.
 

Vandrare på en stig i skogen.

Gästrikeleden är en av de stora lederna som ska ingå i länets ledsamordning. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

 

Resultat från inventeringarna av vildbin i Gävleborg 2021-2022

Som vi nämnt ovan upphör regeringsuppdraget för vilda pollinatörer från och med i år. Inom regeringsuppdraget har Länsstyrelsen under 2021 och 2022 genomfört en mer omfattande undersökning av länets gaddsteklar (till exempel vilda bin). Länet, som till ytan domineras av skog, har länge betraktats sakna särskilda naturvärden gällande gaddsteklar eller andra artgrupper som är viktiga för pollination. Syftet med inventeringen var därför att förbättra kunskapen om förekomster av vildbin och värdefulla miljöer för vilda pollinatörer i Gävleborg.

Inventeringen resulterade i att totalt 575 arter av insekter har noterats med hjälp av fällfångster eller håvning. Av samtliga arter utgjorde gruppen gaddsteklar majoriteten av fynden med 252 arter. 35 naturvårdsarter, det vill säga arter som signalerar höga naturvärden, hittades även under inventeringens två år. 15 arter som hittades i inventeringen har tidigare inte noterats från Gästrikland eller Hälsingland. En av dessa arter, och som är ny för länet, är svartpälsbi. Arten trivs på varma och torra lokaler. Svartpälsbiets utbredning i landet är sydlig, med tyngdpunkt i de östra delarna av Götaland och Svealand. Med ett förmodat varmare klimat i framtiden är det inte otänkbart att tidigare sydligare och mer värmeberoende arter, som svartpälsbiet, utökar sin utbredning norrut. De nya fynden av svartpälsbi i Gästrikland är numera de nordligaste för landet.

Rapporten är inte ännu publicerad men planeras att finnas tillgänglig för nedladdning på Länsstyrelsens webbplats senare under året.
 

Svartpälsbi på en blomma.

Svartpälsbi. Foto: © Calluna AB

 

Fortsatt svårt för fältgentianan i Gävleborg

Sommaren 2022 har 70 lokaler för fältgentiana i Gävleborg inventerats av Naturföretaget på uppdrag av Länsstyrelsen. Lokalerna som har besökts finns både i Gästrikland och Hälsingland. Samtliga lokaler som inventerades var sedan tidigare kända lokaler. Syftet med årets inventering var att ta reda på lokalernas aktuella status och hur det går för fältgentiana i stort i Gävleborg. Återfynd gjordes på 47 (67 procent) av 70 undersökta lokaler. En liknande inventering gjordes 2016 med då enbart för Hälsingland. 2016 gjordes återfynd av fältgentiana på 39 (52 procent) av 75 lokaler. Inventeringen skedde genom länsstyrelsens arbete med genomförande av åtgärdsprogrammet för fältgentianor i naturliga fodermarker.

Fältgentianan är en starkt hävdgynnad växt som i huvudsak förekommer i ogödslade slåtter- eller betesmarker med lång hävdkontinuitet. Fältgentianan är en av de gräsmarksväxter som minskat mest nationellt sedan mitten av 1900-talet. I och med ett förändrat sätt att bedriva jordbruk, från traditionell hävd av naturliga fordermarker till ett mer rationellt och uppskalat jordbruk, har arten minskat kraftigt i Sverige, likväl i Gävleborg. Arten, som är två-årig, kan på några år försvinna från en lokal om hävden upphör eller ändras på ett sätt som missgynnar fältgentianan, exempelvis att betestrycket är för hårt. Fältgentiana har två fenologiska varieteter, en tidigblommande (månadsskifte juni-juli) och en senblommande (från slutet av juli). Tiden för hävd måste anpassas beroende på om lokalen har tidig- eller senblommande plantor.

Inventeringen 2022 indikerar att trenden i Gävleborg är fortsatt negativ och att fältgentianan har en tynande tillvaro i länet. Men på lokaler med anpassad och årligt återkommande hävd finns det ofta goda populationer av fältgentiana. Fyra (Buskan 3850 plantor, Vittsjön 2166 plantor, Rigberg kraftledningsgata 1500 plantor och Rullbo 1170 plantor) av fem lokaler som hade flest blommande plantor 2022 slåttras årligen med skärande eller klippande redskap. Fältgentianan är ofta tacksam att arbeta med. Med andra ord, den svarar ofta snabbt och bra om man sätter in rätt skötselåtgärder i rätt tid.

Om du vill veta mer om fältgentiana och få mer information om vad du kan göra, är du varmt välkommen att kontakta Länsstyrelsen. Mer information om fältgentiana kan du hitta via länkarna nedan:

Åtgärdsprogram för fältgentianor i naturliga fodermarker (naturvardsverket.se)

Fältgentiana (artfakta.se)

Blommande fältgentiana.
Slåtteräng i eftermiddagssol.

Blommande fältgentiana och slåtteräng som Länsstyrelsen sköter om. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

 

Uppföljning av mossor på död ved vid vatten

Under 2022 har Naturcentrum på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg följt upp 27 lokaler för de tre levermossorna timmerskapania, mikroskapania och svämskapania. Samtliga arter är starkt hotade (EN) i rödlistan samt ingår i åtgärdsprogrammet för sällsynta skapanior på tidvis översvämmad ved. Vid inventeringen 2022 noterades timmerskapania på 20 av 23 lokaler och mikroskapania på 8 av 11 lokaler där arterna eftersöktes. Svämskapania eftersöktes vid en lokal men kunde inte hittas.Två nya lokaler har dock tillkommit under fältsäsongen - en lokal med både svämskapania och mikroskapania och en lokal med timmerskapania.

Skapaniorna växer på död ved som periodvis översvämmas av vatten. Deras naturliga växtmiljö är barrdominerade skogar vid åar, bäckar och glupar (tidvis översvämmad svacka eller grop) där vattennivån naturligt varierar under året. Variationen i vattenstånd orsakar regelbunda översvämningar av den döda veden vilket gör att arterna trivs. De kan även finnas vid reglerade vattendrag. Samtliga arter är mycket små och kan vara svåra att upptäcka och artbestämma i fält. För sväm- och mikroskapania kan man till och med behöva samla in exemplar för att säkert bestämma arten.

För att behålla lämpliga förhållanden för arterna, utöver att vattendragets vattenstånd tillåts variera (naturligt eller genom reglering), är det viktigt att skogen närmast vattendraget eller glupen undantas avverkning så att vattendraget och växtplatserna fortsatt är beskuggat. Om skogen kring vattendraget har svårt att naturligt producera död ved kan utläggning eller skapande av död ved vid vattendraget vara en bra åtgärd för att mossorna ska finnas kvar på sikt.

Om du vill veta mer om timmer-, mikro- och svämskapania, är du varmt välkommen att kontakta Länsstyrelsen. Mer information om arterna kan du hitta via länkarna nedan:

Åtgärdsprogram för sällsynta skapanior på tidvis översvämmad ved (naturvardsverket.se)

Timmerskapania (artfakta.se)

Mikroskapania (artfakta.se)

Svämskapania (artfakta.se)

Gammal stock med levermossan timmerskapania vid en rinnande bäck

Timmerskapania växer på en gammal stock (mitt i bild) vid Finnån, strax söder om Utigården mellan Edsbyn och Färila. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

 

Beskrivningar av länets värdetrakter för hav och kust samt våtmarker finns nu tillgängliga

Rapportomslagen för värdetraktsbeskrivningarna för hav och kust samt våtmarker.

Värdetraktesbeskrivningar för hav och kust samt våtmarker. Källa: Länsstyrelsen Gävleborg

I två av förra årets nyhetsbrev (nr. 2 och 3) berättade vi om att 26 värdetrakter för hav och kust samt 14 värdetrakter för våtmarker tagits fram för länet. Varje värdetrakt har nu fått en översiktlig beskrivning av dess naturvärden, förslag till åtgärder för att stärka den gröna infrastrukturen, med mera.

Värdetraktsbeskrivningarna finns publicerade som bilagor till den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur och kan laddas ner från Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats. I bilagorna finns även översiktskartor över värdetrakternas lokalisering i länet samt inledande information om vad värdetrakter är och hur de har tagits fram.

Ladda ner Bilaga B1 – Värdetrakter hav och kust (pdf)

Ladda ner Bilaga B3 – Värdetrakter våtmarker (pdf)

GIS-skikt över samtliga värdetrakter finns tillgängliga i det regionala kartverktyget för grön infrastruktur på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats (webbGIS) samt för nedladdning till GIS-programvara i Länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Kartverktyg för grön infrastruktur i Gävleborgs län (webbGIS)

Länsstyrelsernas Geodatakatalog

 

Friluftslivet om 20 år

På fjolårets tankesmedja för friluftsliv fick deltagarna önska hur friluftslivet ser ut i Gävleborg om 20 år. Spelreglerna var enkla; önska som om inga hinder fanns. Det kom upp många intressanta saker som är värt att ha med sig i det fortsatta arbetet för ett rikt friluftsliv. Här nedan kan du läsa en sammanställning och tolkning av alla diskussioner.

Friluftsportalen

Vi har en Friluftsportal i Gävleborg som består av ”Gävleborgsrådet” med alla medlemmar från ideella föreningar, företag, kommuner och staten. Portalen äger vi tillsammans genom ”Gästriklands-Hälsinglands ekonomiska förening”. Här ryms massor av friluftsliv i en härlig mix! Vi samarbetar utifrån vår gemensamma handlingsplan och vi har träffar och projekt ihop. Till Friluftsportalen hör även en digital plattform med perfekt hjälp till de som vill hitta ut och hitta fram i naturen.

Natur till alla

Skogen skadas inte av de hyggesmetoder som används och det är lätt att hitta områden med vildmarkskänsla! Naturen är till för alla! Många är de platser som gjorts i ordning med anpassningar för olika behov. Alla vill ut, alla hittar ut och alla upplever att de har en meningsfull fritid! Naturen finns utanför dörren oavsett om du bor i staden eller på landet.

Cykeln på bussen

Vandringslederna är sammanflätade med varandra och tas om hand över kommungränserna. Rundlederna är många och det är lätt att ta sig till dem med lokaltrafiken, där även cykeln får åka med. Vården vittnar om ökad folkhälsa där särskilt den psykiska hälsan förbättrats. I skolan används naturen som lärmiljö för många skolämnen; alla får lära sig allemansrätten och att laga mat i naturen.
 

Illustration av friluftsportalen.
 
Cykel vid naturreservat med skog.

Illustration av Friluftsportalen. Konstnär: okänd
Cykeln får åka med på bussen till naturen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

 

Kontakt

Du når oss via gavleborg@lansstyrelsen.se.

Telefonnummer till centrala växeln: 010-225 10 00.
Växeln är öppen vardagar 08.00-16.30.

Besöksadress: Borgmästarplan 2, Gävle.

 
Facebook Instagram Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida

Klicka här för att avregistrera din adress

   
Do not click this link

Skickat med Paloma