LEKS nyhetsbrev Omvärldsbevakning
Logga LEKS med texten Länsstyrelserna Energi- och klimatsamordning.
 

 

Omvärldsbevakning

Oktober 2023

Fotokollage med solceller, biogasanläggning, tåg, rapsblomma som pollineras av ett bi.

Visa nyhetsbrevet i webbläsaren.

Fokus på energiplanering och elektrifiering

Den 20 september kom årets budgetproposition och innehöll en del förändringar men också poster som blir kvar och utökas. En av nyheterna är posten Regional energiplanering och stärkt försörjningstrygghet på 250 miljoner kronor. Elektrifiering av samhället går fort och därför är det extra viktigt att arbeta strategiskt med hur vi använder energi i samhället. Läs mer om denna satsning i nyhetsbrevet. Utöver detta så fortsätter Elektrifieringspiloterna och Klimatklivet förlängs samt utökas med medel, vilket är positivt då det innebär konkreta energi- och klimatåtgärder i landet.

I det här nyhetsbrevet tipsar vi också om kunskapsunderlag, webbinarier och den nya plattformen Drivmedla som kan hjälpa till i omställningsarbetet. Trevlig läsning och sprid gärna nyheterna vidare i dina nätverk!

Joakim Svensson, t.f. verksamhetsledare LEKS

 

Uppdaterad energi- och klimatplan för Sverige

Varje medlemsstat ska ta fram och meddela EU-kommissionen en integrerad nationell energi- och klimatplan för åren 2021–2030. Den första svenska planen meddelades till EU-kommissionen i januari 2020.

I september lämnades ett utkast på en uppdaterad nationell energi- och klimatplan till EU-komissionen. Utkastet kommer att redigeras inför inlämnandet av den slutliga versionen i mitten av 2024, bland annat i förhållande till kommande klimathandlingsplan och andra relevanta processer och beslut.

Utkast på uppdaterad nationell energi- och klimatplan för Sverige, regeringen.se

 

Satsning på energiplanering och försörjningstrygghet

Energiplaneringen behöver stärkas och samordnas lokalt, regionalt och nationellt för att bana väg för elektrifieringen, konkurrenskraften och den gröna omställningen.

För att betydande investeringar i elproduktion, eldistribution och i ökad elanvändning i näringslivet ska gå i takt både geografiskt och tidsmässigt behövs en utvecklad energiplanering i samhället. Regeringen avsätter 250 miljoner kronor under 2024 bland annat för att utveckla arbetet med energiplanering, grön omställning och ökad försörjningstrygghet på regional nivå. Från 2025 beräknas satsningen till 290 miljoner kronor per år. Satsningen bygger vidare på ett uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering som regeringen tidigare gett Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Energimyndigheten.

Tydlig satsning på energiplanering och stärkt försörjningstrygghet, Regeringskansliet

 

Otillräckliga åtgärder för ett effektivt elsystem

Elsystemet är en grundbult för ett fungerande samhälle. En förutsättning för att elsystemet ska fungera är att det råder balans mellan produktion och konsumtion, och att det finns en fungerande överföring däremellan.

Regeringen och de statliga myndigheterna har inte genomfört åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt för att elsystemet ska utvecklas i linje med det övergripande målet för energipolitiken. Senfärdigt agerande, kortsiktighet och dåliga konsekvensanalyser är de största bristerna, visar Riksrevisionens granskning.

Elnät med klarblå himmel i bakgrunden.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att:

se till att det inför beslut med större påverkan på elsystemet alltid finns tillräckliga konsekvensanalyser, samt förslag på hur oönskade konsekvenser ska hanteras
se till att större åtgärder på elområdet genomförs långsiktigt och att det finns tillräckliga förutsättningar för anpassningar.

Svenska kraftnät rekommenderas bland annat att förstärka arbetet med att bygga ut transmissionsnätet i takt med elektrifieringen.

Otillräckliga statliga åtgärder för ett effektivt elsystem, Riksrevisionen

 

Stöd till laddinfrastruktur

Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås. Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

Förstärkning av stöd till laddinfrastruktur, regeringen.se

 

Sänkt reduktionsplikt

Regeringen har beslutat om en proposition om sänkt reduktionsplikt. Förslaget innebär att reduktionsplikten sänks till sex procent för bensin och diesel 2024–2026 enligt Tidöpartiernas överenskommelse. Vidare innebär förslaget att reduktionsnivåerna slopas för 2027–2030.

Regeringen går vidare med förslag om sänkt reduktionsplikt, regeringen.se

 

Svensk elförsörjning

Svenska kraftnät redovisar den nationella resurstillräckligheten årligen i rapporten Kraftbalansen på den svenska elmarknaden. Trenden över tid är att marginalerna minskar och att Sveriges importberoende av el ökar. Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att genomföra en nationell bedömning av resurstillräckligheten för svensk elförsörjning enligt medodiken i EU:s elmarknadsförordning.

Uppdrag att genomföra en bedömning av resurstillräckligheten för svensk elförsörjning, regeringen.se

 

Totalförsvarets behov av energiförsörjning

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utveckla och testa en metod för att uppskatta behovet av elektrisk energi och effekt för totalförsvaret. Uppdraget ska redovisas senast den 29 december 2023.

Totalförsvarets behov av energiförsörjning ska analyseras, regeringen.se

 

Satsning på Klimatklivet

Regeringen förstärker satsningen på Klimatklivet för att stödja företag och andra verksamheter i hela landet som vill ställa om och minska sina utsläpp. Klimatklivet får ett höjt anslag på 800 miljoner kronor 2024,
2 miljarder kronor 2025 och 2,5 miljarder kronor 2026. Samtidigt förlängs Klimatklivet till år 2028.

Klimatklivet och andra klimatsatsningar stärks 2024 med 4 miljarder kronor, regeringen.se

 
En man läser ett beslut och det ligger en ordförandeklubba bredvid.

Snabbare miljöprocesser

Regeringen tar ett helhetsgrepp kring tillståndsprocesserna. De har tillsatt en utredning om förkortade och förenklade tillståndsprocesser, som ska se till att processen från ansökan till beslut går snabbare, blir enklare, mer effektiv och mer förutsägbar. Parallellt med detta arbetar regeringen med att genomföra delar av de förslag som tidigare lämnats av Miljöprövningsutredningen, samt beredning av Klimaträttsutredningens slutbetänkande.

Viktigt för klimatomställningen att miljöprocesserna kortas, regeringen.se

 

Höga elpriser påverkar företagen

Vart tredje företag som arbetar med grön omställning anser att elpriserna kommer att ha en stor påverkan på ordinarie verksamhet. Företag i södra Sverige och norra Norrland påverkas mest. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens gröna omställning som genomfördes vintern 2022-2023 och gick ut till små och medelstora företag i hela landet.

På kort sikt anser företagen att minskad energiförbrukning är den mest relevanta åtgärden för att hantera höga elpriser, medan egen elproduktion är intressant inom vissa branscher på längre sikt.

Höga elpriser kan få stor negativ påverkan på företagen, Tillväxtverket

 

Ny vägledning om energitillsyn

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har gemensamt tagit fram en tillsynsvägledning Planera och genomföra energitillsyn. Vägledningen vänder sig till tillsynsmyndigheter för miljöbalken. Den beskriver hur tillsynsmyndigheten kan planera och genomföra sin energitillsyn. Tanken är att ge handfasta tips och nödvändig information i arbetet men går inte in på vilka specifika krav på åtgärder som kan ställas på verksamheten vid brister.

Den 18 oktober genomförs ett webbinarium där valda delar av tillsynsvägledningen gås igenom. Sista datum för anmälan har redan varit men webbinariet spelas in och kommer att finnas tillgänglig på miljotillsynsstrategin.se kring den
25 oktober och en tid framåt.

 
Framsida rapport Planera och genomföra energitillsyn

Tillsynsvägledning Energihushållning, Naturvårdsverket

 

Samråd om förslag till ändrade havsplaner

Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Havs- och vattenmyndigheten vill få in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Samrådet pågår till och med den 15 december.

Förslag till ändrade havsplaner 2023, Havs- och vattenmyndigheten

 

Omfattande arbete pågår i kommunerna 

I Sveriges kommuner pågår ett brett och engagerat arbete för att begränsa klimatpåverkan. SKR, Sveriges kommuner och regioner, har skickat ut en klimatenkät som besvarats av cirka 200 kommuner. Resultaten visar bland annat att:

 

Runt 80 procent anger att deras klimatarbete fått genomslag i upphandling och andra åtgärder för fordon, livsmedel och energieffektivisering.
Över hälften ser genomslag inom förnybar energi och konvertering från fossil energi, återbruk av möbler samt hög nivå på energiprestanda vid nybyggnation i egen verksamhet.
70 procent har åtgärder för infrastruktur för laddning av elfordon samt insatser för gång och cykel.
Över hälften gör insatser för förnybar energi och konvertering från fossil energi i samhället samt inom fysisk planering.
Över hälften har åtgärder även inom cirkulär och klimatsmart konsumtion, som insamling för återanvändning och att underlätta lån och uthyrning till invånarna inom bygg, fritid och second hand.

Ett 60-tal goda exempel som kommunerna lyft fram i enkäten finns med i rapportens bilaga.

Kommunernas klimatarbete – enkätundersökning 2023, SKR

 

Energiguide för småhusägare

Boverket har lanserat Energiguiden för hållbar renovering. Det är en digital guide för småhusägare där Boverket har samlat kunskap, goda råd och tips.

Boverket har regeringens uppdrag att samla kunskap om energieffektiviserande renovering. Den ska vara lättillgänglig för småhusägare, ägare av flerbostadshus, både professionella fastighetsägare och ägare av bostadsrätter. Senare i år kommer Energiguiden att kompletteras med information för de som äger flerbostadshus.

Energiguiden, Boverket

 

Rekordmånga solcellsanläggningar installeras

Svensk solenergi växer så det knakar. Allt fler installerar solceller och det slås nya rekord för varje kvartal. Under första kvartalet 2023 installerades 23 200 nya anläggningar i Sverige, vilket var rekordmånga då. Under andra kvartalet tillkom ytterligare nästan 30 000, enligt branschorganisationen Svensk solenergi, baserat på statistik från de tre stora elnätsägarna.

I Energimyndighetens statistik kan du se hur många nätanslutna solcellsanläggningar det fanns i ditt län år 2022 och även installerad effekt.

Nätanslutna solcellsanläggningar, Energimyndigheten

Man som installerar solceller på ett tak med blå himmel i bakgrunden.
 

Drivmedla – förenklar omställning av transporter

I mitten av september lanserade projektet ReDriv den digitala plattformen Drivmedla. Med Drivmedla kan du både se var laddstationer och tankstationer med fossilfria bränslen finns tillgängliga idag, och vilka utbyggnadsplaner som finns för framtiden. Tidigare har den som velat få en överblick behövt leta på många olika plattformar. Dessutom erbjuder Drivmedla en samarbetsfunktion med målet att förenkla för aktörer att samverka och planera sin omställning till fossilfria transporter. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för alla att använda.

Tillsammans banar vi väg för framtidens fordonsflotta, webbplatsen Drivmedla.se

 

Hur kan Sverige minska utsläppen av metan?

Metan är den växthusgas som näst efter koldioxid ger störst bidrag till den globala uppvärmningen. Enligt FN har minst en tredjedel av uppvärmningen hittills berott på de nu snabbt ökande halterna av metan i atmosfären.

Naturvårdsverket har haft i uppdrag från regeringen att i september i år redovisa förslag för hur de svenska metanutsläppen kan minska. Syftet är att nå klimatmålen samt åtagandet i den globala metandeklarationen (Global Methane Pledge) från klimattoppmötet i Glasgow. Den globala metandeklarationen innehåller ett gemensamt mål om att minska metanutsläppen med 30 procent till 2030, jämfört med 2020 års nivåer.

Nötboskap på bete

I Sverige står jordbrukssektorn för de största utsläppen. Ett av förslagen från Naturvårdsverket är att säkerställa långsiktiga och verkningsfulla investeringsstöd för att öka implementeringen av gödselåtgärder som kan bidra till minskade utsläpp av metan. Ett annat förslag är att utreda förutsättningar, möjligheter och samhällsekonomiska konsekvenser att främja utvecklingen och användningen av metanreducerande fodertillsatser till nötkreatur.

Även om energisektorn står för en mindre andel av utsläppen i Sverige lämnar Naturvårdsverket flera förslag om kunskapshöjande insatser om läckage och om kommande krav som syftar till att hitta, mäta, rapportera och åtgärda de idag underskattade, och ofta helt okända, läckagen av metan.

Redovisning av regeringsuppdrag minskade utsläpp av metan, Naturvårdsverket

 

Tips!

Nyhetsbrev om hållbar stads- och samhällsutveckling

Anmäl dig till Rådet för hållbara städers nyhetsbrev!

Rådet för hållbara städer är ett forum bestående av tolv statliga myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030, som handlar om långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

Rådets nyhetsbrev, webbplatsen Hallbarstad.se

 

Webbinarium om Irländska klimathandlingsplanen

Missade du webbinariet om den irländska klimathandlingsplanen? Då har du chans att titta på webbinariet i efterhand på Youtube.

I september anordnade Naturvårdsverket ett webbinarium med representanter från OECD och irländska regeringen om processen bakom den irländska klimathandlingsplanen. Handlingsplanen innehåller koldioxidbudget, utsläppstak och mål för minskat trafikarbete med bil. Även åtgärder och styrmedel för att nå målet presenterades på webbinariet.

Ireland´s national climate target for reduedcar use, Youtube

Climate Action Plan 2023, webbplatsen gov.ie

 

 
 

18 okt

 

Konferens: Fossilfri konkurrenskraft 2023

Fossilfritt Sveriges årskonferens riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur Sverige just nu ställer om. Bland annat deltar John Hassler som den 16 oktober lämnar sin utredning om hur svensk klimatpolitik kan utvecklas, mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Konferensen kommer även att sändas live och publiceras i sociala medier i efterhand.

Konferens: Fossilfi konkurrenskraft 2023, Fossilfritt Sverige

 
 

17 nov

 

Webbinarium: Parkering och mobilitetstjänster

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? Energimyndighetens serie Forskarnytt har ett tillfälle kvar i år. Detta webbinarium handlar om parkering och mobilitetstjänster.

Forskarnytt Parkering och mobilitetstjänster, Energimyndigheten

 
 

30 nov

 

Webbinarium: Vägen mot klimatneutral bebyggelse – Effektarenan

Effektarenan är E2B2s mötesplats för att sprida kunskap och de senaste forskningsnyheterna inom området energieffektivt byggande och boende. Det här webbinariet fokuserar på utmaningen med klimatneutral bebyggelse. Vad är det egentligen? Hur kan vi nå dit? Vad finns det för verktyg och lösningar som hjälper oss? Vilka är svårigheterna och vilka är möjligheterna?

Vägen mot klimatneutral bebyggelse, webbplatsen E2B2

 
 

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan.

LEKS, länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, är ett samarbete mellan länsstyrelserna för att underlätta och effektivisera arbetet.

www.leks.se

 
Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, logotyp

Så hanterar länsstyrelsen dina personuppgifter

 

Bilder som används i detta nyhetsbrev är licensierade via Mostphotos om inget annat anges.

 
Nyhetsbrev och marketing automation
Do not click this link