Trafikanalys

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

 

Europeisk utblick

Nr 2/23 3 april - 12 juni

 

Hur pandemin har, eller inte har, förändrat miljö- och klimatpolitiken

I pandemins inledning medförde den ekonomiska inbromsningen att även utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar minskade, vilket genererade förhoppningar om en grön återhämtning av ekonomin efter pandemin. Efter att nödläget under pandemin avslutats av Världshälsoorganisationen noteras ett blandat resultat av den gröna återhämtningen.

Det visar en genomgång av EndsEurope.

 

Elbilar bättre än förbränningsmotorer även ur ett livscykelperspektiv

Europaparlamentet har finansierat en studie där utsläppen av koldioxid från elbilar med batteridrift respektive förbränningsmotorer jämförs ur ett livscykelperspektiv. Den visar att elbilar även ur ett livscykelperspektiv släpper ut mindre koldioxid än bilar med förbränningsmotorer.

Hur stor denna skillnad är skiljer sig åt mellan olika länder.

 

Anpassning av regler för kör- och vilotider för beställningstrafik

Kommissionen föreslår att regelverket för kör- och vilotider för busstrafik som körs som beställningstrafik ska anpassas så att de bättre motsvarar karaktären hos denna typ av trafik. Det betyder att kör- och vilotider ska kunna fördelas på ett mer flexibelt vis.

Läs vidare om anpassningen av reglerna.

 

Moldavien och länder på västra Balkan får ta del av fonden för ett sammanlänkat Europa

Ett nytt avtal ger Moldavien möjlighet att söka pengar ur fonden för ett sammanlänkat Europa för att bland annat förbättra infrastrukturen. Avtalet kan ses som ett stöd från EU till Moldavien som satts under stor press från Ryssland. Ett liknande avtal har tecknats med flera länder på västra Balkan, vilket kan ses som ett stöd till deras strävan om framtida medlemskap i unionen.

Mer om avtalen här.

 

Ökad järnvägstrafik genom harmoniserat regelverk

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) arbetar med att harmonisera det europeiska lapptäcket av nationella järnvägsregleringar för att underlätta ett gränsöverskridande resande inom EU. Arbetet sker i samarbete med nationella myndigheter och syftar till att ta bort regleringar som försvårar gränsöverskridande trafik.

Läs vidare här.

 

Kommissionen föreslår minskade koldioxidavgifter för effektiva släpfordon

Även om ett släp i sig inte förorsakar utsläpp av koldioxid kan dess utformning påverka hur mycket energi som går åt för att dra det. Kommissionen föreslår därför sänkta avgifter för släpfordon som genererar låga koldioxidutsläpp.

Mer om förslaget.

 

Överenskommelse om kvotplikt för flygbränsle inom EU

En politisk överenskommelse har nåtts mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om att bränsleleverantörer i ökande mängder ska blanda in hållbart flygbränsle i flygfotogenet från och med år 2025.

Kravet på inblandning av hållbart flygbränsle beräknas minska flygplanens koldioxidutsläpp med cirka två tredjedelar fram till 2050.

 

Europeiska unionens domstol underkänner coronastöd till flygbolag

Pandemistöd till Lufthansa, SAS och andra europeiska flygbolag har underkänts av EU-domstolen i rättsfall som initierats av Ryanair.

Mer om domstolens utslag.

 
Dela nyhetsbrevet
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 
Följ oss på sociala medier
Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress.

Do not click this link