Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

 

2 maj 2024

 

Vecka 18

 

Inför Eurovision

Polisen och Säkerhetspolisen meddelar att de står väl rustade inför Eurovision, som äger rum i Malmö den 4-11 maj. Polisen har utlyst en särskild händelse under Eurovision och polisnärvaron kommer att vara hög. Det ska emellertid förstås som en försiktighetsåtgärd. Polisen och Säkerhetspolisen har haft ett tätt samarbete med relevanta aktörer för att säkerställa att evenemanget kan genomföras säkert. Det föreligger samtidigt betydande risk för desinformation och ryktesspridning i samband med eventet. Falska rykten och nyheter kan även förekomma som en del av informationspåverkan mot Sverige. ”Tro inte på allt du hör och sprid inte okritiskt budskap vidare”, uppmanar Petra Stenkula, kommenderingschef för Eurovision.

Läs mer på Polismyndighetens hemsida
 

CVE i media: Attacken i Gubbängen

Jonas Trolle, chef för CVE, har intervjuats med anledning av attacken mot ett politiskt evenemang i Gubbängen i södra Stockholm. Det var i samband med ett möte arrangerat av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, till vilket Expo bjudits in som gästföreläsare, som flera män stormade in och började attackera besökarna. I en intervju med SVT beskriver Trolle händelsen som en attack mot demokratin. Våldet har stor effekt och kan göra människor mindre benägna att organisera sig politiskt.

”Det är ett modus att störa den demokratiska ordningen genom att gå in och sabotera ett möte. Det skapar oro och sprider rädsla och hämmar ett samtal och möjligheten att uttrycka sina demokratiska fria rättigheter”, säger han till SVT.

I Sveriges Radio Ekot lyfter Trolle att händelsen kan bidra till ytterligare polarisering och en våldsupptrappning mellan de extrema höger- och vänstermiljöerna, vilket ökar hotnivån.

Lyssna på intervjun med SR här
Se intervjun med SVT här
 
Skärmbild: TV4

CVE i media: Rätt mottagare

Jonas Trolle intervjuades även i TV4 Nyhetsmorgon, där han talade om CVE:s nya regeringsuppdrag Rätt mottagare - som syftar till att förhindra utbetalningar av offentliga medel till organisationer som har kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer. Stödfunktionen ska vara en frivillig remissinstans för bland annat kommuner och myndigheter som fördelar bidrag till civilsamhället. På begäran av ett beslutsorgan ska stödfunktionen genomföra en fördjupad granskning av en verksamhet och lämna ett yttrande. Själva beslutet kommer fortfarande att fattas av beslutsorganet.

I intervjun nämner Trolle att handläggare på kommuner och myndigheter har en mängd olika ansvarsområden och att det kan vara svårt för dem att hålla sig uppdaterade i alla frågor. Det medför en risk att fel personer får pengar, men även att ansökningar avslås på felaktiga grunder. Tanken med Rätt mottagare är att granskningar av verksamheters eventuella kopplingar till våldsbejakande extremism ska centraliseras och standardiseras. Jonas Trolle betonar i intervjun att det är ett komplicerat uppdrag. Stödfunktionen kommer att behöva kompetens inom såväl våldsbejakande extremism som research och juridik. Trolle trycker på att vi har en lång och rik föreningstradition som bygger på tillit, som är viktig att värna, men att det behövs en kontrollfunktion när vi ser att många försöker utnyttja den här tilliten.

Den nya funktionen ännu inte på plats. CVE har i nuläget fått i uppdrag att "vidta förberedelser inför inrättandet."(Regeringen)

Se intervjun med TV4 här
 
 
CVE släpper uppdaterat metodstöd

CVE har uppdaterat sitt metodstöd för yrkesverksamma som kommer i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism. Metodstödet är främst riktat till personer som arbetar inom socialtjänst, polis, skola eller hälso- och sjukvård - men kan också användas av andra yrkesgrupper och aktörer inom civilsamhälle och trossamfund.

Den nya versionen har tagits fram för att ytterligare skräddarsy stödet till aktörer som handskas med ärenden rörande våldsbejakande extremism, och kan användas som komplement till andra myndigheters metodstöd. Utöver kunskap om risk- och skyddsfaktorer, ger metodstödet dig stöd i att hantera oro för en individ och i hur du skapar bättre förutsättningar för samverkan med andra aktörer.

Läs metodstödet här
 

Konferens om skolsäkerhet - nu möjlighet att delta digitalt

I samarbete med flera andra myndigheter arrangerar CVE en konferens i Stockholm den 15 maj med målet att öka förmågan att förebygga och förhindra grövre våld i skolan. Programmet rymmer bland annat hur långsiktigt förebyggande arbete kan integreras i skolans ordinarie arbete, och förutsättningarna för att dela information i brottsförebyggande syfte mellan skola, socialtjänst och polis.

Konferensen riktar sig till dig som är chef eller arbetar strategiskt inom socialtjänst, skola, polis eller hälso- och sjukvård. Det finns även möjlighet att delta digitalt på konferensen.

Anmäl dig till konferensen här
 

Anmäl dig till Stockholm Criminology Symposium

Årets upplaga av Stockholm Criminology Symposium går av stapeln den 10-12 juni i Stockholm, på Münchenbryggeriet. Symposiet arrangeras årligen av Brottsförebyggande rådet (Brå) och samlar kriminologer, beslutsfattare och yrkesverksamma från hela världen för att lyfta och diskutera forskning om brottsbekämpning. Årets program innehåller fler än 70 punkter och 250 talare. Onsdag den 10 juni kommer medarbetare från CVE att delta i en panel på temat Understanding and preventing violent extremism. Du kan ta del av det fullständiga programmet här.

Sista datum för anmälan är 15 maj.

Anmäl dig till symposiet här
 

Förvaltningsrätten upphäver stängningen av Cordobaskolan

Hösten 2023 drog Skolinspektionen in tillståndet för Cordobaskolan i Stockholm att bedriva verksamhet, på grund av brister i huvudmannens ägar- och ledningskrets. I sitt beslut förlitade sig Skolinspektionen i hög utsträckning på yttranden från Säkerhetspolisen, som gjorde gällande "att barn på Cordoba International School riskerar att där radikaliseras och utsättas för ickedemokratiska värderingar." (Skolinspektionen Dnr. 2023:658)

Skolan stängde ner sin verksamhet vid jullovet, men skolans huvudman, ALM Education, överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Stockholm meddelar att de bifaller överklagan och upphäver Skolinspektionens beslut. De bedömer att Säkerhetspolisens uppgifter inte har varit tillräckligt konkreta. Förvaltningsrätten påpekar att "en myndighet som mottar uppgifter från Säkerhetspolisen som utgångspunkt [bör] kunna förlita sig på att uppgifterna är underbyggda.” De ifrågasätter inte heller riktigheten i uppgifterna, som ”tyder på att det kan finnas en viss risk för att barn och elever […] utsätts för radikalisering och icke-demokratiska värderingar.” (Förvaltningsrätten Mål 24319-23)

De konstaterar dock att ”omständigheter[na] som legat till grund för Säkerhetspolisens riskbedömning” (Förvaltningsrätten Mål 24319-23) inte framgår av yttrandena, samt att bedömningen inte får stöd av någon annan utredning i ärendet. De hänvisar bland annat till tillsyn av skolan som genomförts 2021 och 2022, som visade att undervisningen bedrevs icke-konfessionellt och i enlighet med läroplanens värdegrund. De framhåller även att det är Skolinspektionen själva som har efterfrågat ett yttrande från Säkerhetspolisen, och inte Säkerhetspolisen som har initierat ärendet. "Sammantaget medför det att risken ”inte [kan] anses vara konkret på det sätt som krävs enligt lagens förarbeten.” (Förvaltningsrätten Mål 24319-23) De motiverar detta med formuleringar i proposition 2021/22:157, som gör gällande att "risk avser en konkret risk, alltså inte en obetydlig, oklar eller avlägsen risk. Konkreta omständigheter måste alltså finnas som talar för en risk som inte är ringa." (Proposition 2021/22:157, s.120) Det är i skrivande stund inte känt om Skolinspektionen kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut.

I februari 2024 fattade Skolinspektionen beslut om att återkalla tillståndet att bedriva skolverksamhet för Arena Academy i Göteborg och Stockholm, samt Arenaskolan i Örebro. Yttranden från Säkerhetspolisen finns med i bakgrunden även här, men ärendena har i övrigt stora skillnader. Dessa beslut har också överklagats och kommer att prövas i förvaltningsrätten. De berörda skolorna har under tiden beviljats inhibition och bedriver fortsatt verksamhet.

Efter Säpolarm: Cordobaskolan får tillbaka tillståndet (DN 23/4)

Cordobaskolan vann – beslutet att stänga var fel (Nyhetsbyrån Järva 23/4)

Islamistanklagad skola får rätt – var fel att stängas (P4 Stockholm 23/4)

Rätten: Fel att stänga Cordobaskolan (Mitt i 23/4)

Barnen riskerar radikalisering enligt Säpo – nu väntar juridisk strid (DN 27/4)

 
Säkerhetspolisen genomför nytt gripande

Ytterligare en person har gripits och häktats i anslutning till Säkerhetspolisens insats i Tyresö i mars. Mannen är i 60-årsåldern och uppges vara aktiv i Tyresö Islamiska Kulturförening och imam i föreningens moské. Misstanken rör deltagande i terroristorganisation. Sedan den 1 juni 2023 ingår deltagandebrott i terroristlagen. Den omfattar all verksamhet som främjar, stärker eller understöder en terroristorganisation.

Av de fyra tidigare häktade, misstänks två för förberedelse till terroristbrott, alternativt deltagande i terroristorganisation, grovt brott och grovt vapenbrott. De andra två misstänks för grovt vapenbrott.

Läs mer på TV4
Åtal väcks för terrorfinansiering

Åtal har väckts mot en man för terrorfinansiering. Enligt åtalet ska mannen, som är svensk medborgare, ha skickat bitcoin till ett värde av 40 700 kronor till terroranknutna personer under 2019-2020. Enligt Säkerhetspolisens utredning ska mannen även ha rest till Syrien för att strida för en salafist-jihadistisk rörelse. Mannen nekar till brott.

I höstas dömdes en person till fängelse i 4,5 år för bland annat försök till terrorfinansiering. Det ärendet var kopplat till PKK. För den som vill veta mer om terrorfinansiering från svensk mark har Säkerhetspolisen en resurs på sin hemsida.

Läs mer om åtalet på DN
 
Regeringen tillsätter samordnare mot utanförskap

Regeringen har utsett riksdagsledamoten Gulan Avci (L) till nationell samordnare mot utanförskap. Målsättningen är att kartlägga och skapa en övergripande bild av vilka metoder och åtgärder som fungerar bäst i kommunernas arbete mot utanförskap. Särskild fokus ska läggas på skola och förskola.

Läs regeringens pressmeddelande
Aktivistgrupp skiftar fokus

Klimataktivistgruppen Återställ våtmarker meddelar att de upphör med sina aktioner där de blockerar motorvägar. Istället kommer de fokusera på att bekämpa torvbrytning. Avsikten är att ge sig ut, spade i hand, och täppa igen dikad torvmark.

Torv används i energiframställning och på senare tid framför allt i odlingar. Torvbrytning anses vara utsläppsintensivt. Enligt Sveriges Natur gavs 89 nya torvtäktstillstånd mellan 2012 och 2022, vilket Återställ våtmarker kallar ”ett hyckleri utan dess like”.

Läs mer på SVT
 
Skärmbild: Brottsförebyggande rådet
 
Rapport från Brå: Hatbrott mot samer

Brottsförebyggande rådet (Brå) har publicerat en rapport om hatbrott mot samer. Rapporten konstaterar att brotten ofta sker lokalt och inkluderar attacker mot renar och rennäringen. Kränkningar och fördomar mot samisk identitet beskrivs som vanliga. Vissa händelser upplevs ha en utlösande effekt. Det kan här gälla konflikter med markägare, skogsägare och bönder som inte vill att renar vistas på deras mark.

Brotten skiljer sig från hatbrott mot många andra grupper genom att brotten ofta begås inom mindre samhällen, där gärningspersonen är känd av den brottsutsatte. I rapporten föreslås även ett antal åtgärder för att synliggöra samers utsatthet för hatbrott och rasism.

Läs rapporten här

Skrämmande vittnesmål i ny Brå-rapport: ”Madrassen var i smulor” (SVT 29/4)

Brå-rapport: Hot och hat mot samer (SVD 29/4)

Ny rapport från Brå om rasismen mot samer (Sametinget 29/4)

 
 
Rapport från SI: Sverigebilden efter koranbränningar och LVU-kampanjen

Svenska Institutet (SI) har släppt en rapport om Sverigebilden i nio länder efter LVU-kampanjen och koranbränningarna i Sverige. Rapporten har fokuserat på länder i MENA-regionen och Asien. Studien visar att den negativa medierapporteringen om Sverige har varit omfattande. En tredjedel av alla respondenter har har tagit del av rapportering om koranbränningar i Sverige och en femtedel har tagit del av LVU-kampanjen.

Händelserna har haft viss inverkan på Sverigebilden - främst i Marocko och Saudiarabien. En stor majoritet av de tillfrågade uppger fortfarande att de har en positiv eller neutral bild av Sverige. Påverkan på svenska företag i länderna har varit begränsad. Att en negativ bild av Sverige har fått fäste inom en allt större grupp medför i förlängningen en ökad risk att uppfattningarna sprids på längre sikt. Respondenter som har "interagerat med Sverige, till exempel genom studier, tagit del av svensk kultur eller köpt svenska varor har i betydligt mindre omfattning påverkats av koranbränningarna och LVU-kampanjen." (SI, pdf-länk)

I rapporten konstateras att "både koranbränningarna och LVU-kampanjen visar behovet av stärkt samarbete mellan olika offentliga aktörer i Sverige, vare sig de agerar nationellt eller internationellt. Snabb och god samordning är nödvändig för att kunna bemöta reaktioner och informationspåverkan, som alla kan bidra till negativa bilder." (SI, pdf-länk)

Läs även en intervju med Svenska Institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt, om SI:s arbete för att främja Sverigebilden i MENA-regionen, Turkiet och Asien här.

Läs rapporten här
 
 
Rädda Barnens Orostelefon ändrar öppettider

Öppettider för Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering ändras från och med den 6 maj. De nya öppettiderna är helgfria måndagar kl. 12-18 samt torsdagar kl. 9-13. Sprid gärna denna information till relevanta aktörer i era nätverk. Vid frågor kontakta orostelefonen@rb.se.

Rädda barnens orostelefon ger stöd till personer som är involverade i en våldsbejakande miljö eller till dig som anhörig. Du kan ringa anonymt.

Skärmbild: Myndigheten för psykologiskt försvar
 
Myndigheten för psykologiskt försvar lanserar ny hemsida

I början av april lanserade Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) sin nya webbplats. Hemsidan har gjorts mer mobilvänlig och med lättare tillgång till MPF:s stöd och publikationer. MPF:s huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av Sveriges psykologiska försvar. Som en del av detta uppdrag erbjuder MPF stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och andra organisationer.

Foto: Anton Thorstensson/Mostphotos
 
Nätverksträff i Statens demokratinätverk den 23 maj

Torsdag den 23 maj anordnar Statens demokratinätverk, vilket samordnas av Forum för levande historia, en Zoom-träff gällande demokrati och bildning. Anmälan sker senast den 17 maj. Du finner program och mer information om evenemanget här. Du kan anmäla dig till nätverket om du arbetar på en statlig myndighet.

Anmäl dig till nätverksträffen här
 

Man tände eld på sig själv utanför Trumps rättegång

Den 19 april tände Max Azzarello eld på sig själv utanför den pågående rättegången mot Donald Trump i New York. Trots räddningsförsök avled han kort därpå till följd av sina skador. Azzarello hade, inför händelsen, delat ut pamfletter med konspirationsteoretiskt innehåll. På plattformen Substack delade Azzarello en koncentrerad version av sitt konspirationsteoretiska verk under rubriken ”I have set myself on fire outside the Trump Trial”, i vilken han skildrar ”the rotten truth of Posttruth America.’” (Azzarello 19/4)

Azzarello beskrev hur en världsomfattande kupp är i görningen. En grupp miljardärer avser införa en totalitär världsordning genom att använda kryptovalutor som ett samhällsomstörtande pyramidspel. Genom att orsaka en ekonomisk kollaps kan gruppen omkullkasta den politiska ordningen. Terrordåden 11 september 2001 och Covid-19 var enligt Azzarello iscensatta med syfte att dupera befolkningen. Åtskilligt utrymme av Azzarellos manifest tillägnas också hur populärkultur används för att hjärntvätta den amerikanska befolkningen. Azzarello summerade själv sin konspirationsteoretiska diagnos sålunda: ”Cryptocurrency is an economic doomsday device; our government is a secret kleptocracy; The Simpsons exists to brainwash us.” (Azzarello 19/4)

Trots att Azzarello valde plats och tidpunkt med hänvisning till Trump tycks han varken ha varit Trump- eller Biden-supporter. Istället ansågs båda politiska lägren vara investerade i pyramidspelet. Azzarello tog också avstånd från konspirationsteorier som QAnon, som annars är associerad med stöd för Donald Trump. Den politiska arenan betraktades av Azzarello, med ett begrepp som han lånade från wrestling-världen, som kayfabe, ett slags skådespel.

Säkerhetspolisen beskriver konspirationsteorier som vanliga inom våldsbejakande miljöer, men de ser även att spridandet av konspirationsteorier och desinformation kan bidra till att undergräva förtroendet för samhället i bredare bemärkelse - vilket utnyttjas av våldsbejakande extremister. (Säkerhetspolisen 2022-2023, pdf) Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) släppte 2023 rapporten Rutten demokrati - Konspirationspropaganda, rasism och våld, som fokuserar på den så kallade antidemokratiska miljön i Sverige. Rapportförfattarna lyfter att "även de aktörer som själva inte ser våld som ett medel för samhällsförändring, [...] under vissa förhållanden [kan] inspirera till våld." (FOI)

Det finns i skrivande stund inget som tyder på att Azzarello var involverad i våldsbejakande extremism, och hans offentliga manifest innehåller inte några uppmaningar av det slaget. Vänner och bekanta beskriver Azzarello som en vänlig person, som på senare tid uppvisade tecken på att befinna sig i en personlig kris.

Radicalisation Awareness Network (RAN) har publicerat en handbok som ger stöd till personer som i sina yrkesroller möter individer som tror på konspirationsteorier. Bland råden inkluderas följande:

Fastna inte i diskussioner om ämnen som du inte är förtrogen med, då många personer som tror på konspirationsteorier inte är intresserade av en dialog - utan av en scen där de kan sprida sina åsikter.
Prata i allmänna termer om personens världsbild och hur den relaterar till personens liv och livserfarenheter.
Gå in i samtalet med empati och intresse för personen i fråga.

 

För dig som arbetar med socialt arbete, terapi, undervisning eller sjukvård finns fler specifika råd. Du hittar handboken här.

Om du har tankar på att ta ditt liv - eller har en närstående med sådana tankar - kan du kontakta Självmordslinjen på telefonnummer 90101. Du kan även chatta med en stödperson på Mind.se.

 

Sju gripna efter knivdåd i Australien

Sju personer greps den 24 april kopplat till knivdådet som ägde rum vid en kyrka i Sydney veckan dessförinnan. En 16-årig pojke knivhögg en biskop och en präst. Australisk polis stämplade dådet som en ”terroristincident”, eftersom motivet bedömdes vara religiös extremism. Pojken häktades sedermera misstänkt för terroristbrott.

De sju gripna, samtliga minderåriga, beskrivs av polisen som religiöst motiverade extremister. Enligt polisens bedömning utgjorde de en ”oacceptabel risk”, eftersom de sannolikt stod i begrepp att utföra en attack.

Läs mer på Deutsche Welle

 

16-åring gripen i Frankrike för planerat terrordåd

En 16-årig pojke greps den 25 april efter att ha skrivit i sociala medier att han planerade ett terrordåd under sommar-OS i Paris. Vid husrannsakan upptäckte polisen att han hade svurit trohet till IS. Pojken har erkänt och ärendet utreds av åklagarkontoret för antiterroristverksamhet och den franska underrättelsetjänsten DGSI. I mars, efter attentatet i Moskva, höjdes terrorhotsnivån till högsta, en trea på en tregradig skala.

Läs mer på Le Parisien [franska]

 
 

Utbildning. R2COM erbjuder kostnadsfri utbildning

EU-projektet R2COM erbjuder kostnadsfri utbildning för personer inom civilsamhället som arbetar med våldsbejakande extremism och radikaliserade individer som har lämnat fängelset.

Kursen ger en grundläggande förståelse för centrala begrepp kopplade till radikalisering och extremism. Deltagare får lära sig mer om hur fängelser kan bli en grogrund för radikalisering - samt strategier för att motverka detta. Kursen berör även utmaningar som följer efter en persons frisläppande, samt hur civilsamhället kan stötta vid återintegrering av radikaliserade individer. Utbildningen genomförs online.

Läs mer på projektets hemsida
 
 

Call for participants. RAN Practitioners Trust-building and the context of the P/CVE practitioner

Radicalisation Awareness Network (RAN) söker deltagare till nästa träff i deras Families, Communities & Social Care-arbetsgrupp, i slutet av maj. Träffen äger rum i Lissabon.

Läs mer och registrera dig här
 
 

Tidskrift. Spotlight: Rehabilitation and reintegration

Nytt nummer av Spotlight, tidskriften för RAN:s praktiktikernätverk. Numret fokuserar på frågor om rehabilitering och reintegrering.

Läs Spotlight här
Facebook LinkedIn

CVE:s hemsida

CVE, Box 1386,
111 93 Stockholm

Tel: 08-527 44 200
E-post:
info@cve.se

Prenumerera på nyhetsbrevet | Läs tidigare nyhetsbrev

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link