Nyhetsbrev Nr 33 2019

Svenska Läkaresällskapet summerar 2019

Det har varit ett intensivt år för Svenska Läkaresällskapet, men även för hälso- och
sjukvården i stort.
Under året har SLS kraftsamlat kring läkares fortbildning och genomfört en mängd utbildnings- och fortbildningsaktiviteter. Vi har lyft viktiga frågor i debatten för att förbättra och utveckla hälso-och sjukvården. Vi har spridit kunskap, belönat forskare och gett stöd till forskning. Vi har utarbetat riktlinjer, uttalanden, rapporter och policydokument samt deltagit som experter i hearings och utredningar, besvarat ett stort antal remisser samt arbetat med medlemsreformen. Vi har valt ut ett axplock från årets alla aktiviteter som visar på SLS kraft och engagemang för bästa möjliga hälsa för alla.

JANUARI

eHälsomyndigheten fångar upp frågan om
förskrivning med utbytesgrupper

PÅVERKSANARBETE Efter ett debattinlägg på DN debatt uppmärksammade eHälsomyndigheten att förskrivning med utbytesgrupper är relevant för det forsatta arbetet med Nationella läkemedelslistan.

– Det är mycket glädjande att eHälsomyndigheten agerar utifrån vår debattartikel och ser över möjligheten att förenkla för patienter där läkemedel byts ut, kommenterade Mikael Hoffmann ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor. Det är en patientsäkerhetsfråga som måste tas på allvar, och som genom enkla åtgärder kan minska risken för felbehandlingar.

Läs mer

FEBRUARI

Läkares arbete med prevention och levnadsvanor – en framgångsfaktor för god och jämlik hälsa

RAPPORT SLS lanserar rapporten ”På väg mot bättre och mer jämlik hälsa” som sammanfattar arbetet inom SLS Levnadsvaneprojekt som pågått sedan 2012 på uppdrag av Socialstyrelsen.
Levnadsvaneprojektet syftar till att skapa förutsättningar inom hälso- och sjukvården för att implementera de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Arbetet har varit mycket framgångsrikt bland vårdens professioner och rapporten lyfter särskilt fram sex framgångsfaktorer som krävs för ett lyckat resultat i arbetet med levnadsvanor.

Läs mer

”Så vill vi läkare reformera den svenska primärvården”

DEBATT Primärvården är underdimensionerad, underfinansierad och kännetecknas av brist på allmänläkare.
En förutsättning för att lösa problemen är att den medicinska professionen får styra utformningen av vården. Principen om en fast läkare för varje patient och ett listtak är också helt nödvändig, skriver SLS ordförande Britt Skogseid, tillsammans med sju företrädare för den svenska läkarkåren på DN debatt.

Läs mer

MARS

Forskning, utbildning och samarbete över
disciplingränserna – framgångsfaktorer för
Agenda 2030

KONFERENSRAPPORT Swedish Global Health Research Conference 2018 samlade världsledande experter, forskare och regeringsföreträdare med målet att lyfta forskningens roll och betydelse för att nå målen i Agenda 2030. I en konferensrapport sammanfattas mötet och arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld.

Läs rapport

APRIL

Patientsäkerheten förutsätter dokumenterad läkarkompetens

DEBATT Kritik har riktats mot kunskapsprovet. Det antyds att en alltför krävande prövning gör det svårt att fylla läkarvakanser och att läkare utbildade utanför EU lämnar landet. Kvalitet är dock viktigare än kvantitet, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet i ett debattinlägg i Läkartidningen.Önskan att få arbeta som läkare får aldrig åsidosätta patientsäkerheten. Formell kompetensprövning är nödvändig. Kraven på läkare som utbildats utanför EU ska motsvara dem vi ställer på svenska studenter.

Läs mer

MAJ

SLS kraftsamlar för att sätta läkares
kompetensutveckling i fokus

PROGRAMTIDNING Svenska Läkaresällskapets programtidning för 2019-2020 distribuerades till hela Sveriges läkarkår med vårens utgåva av ”Framtidens Karriär – Läkare”. SLS presenterar en ny och uppdaterad programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren.

Läs tidning

SLS bygger ny organisation för att stärka
läkarkårens röst i samhället

FULLMÄKTIGE Under 2019 års fullmäktigemöte samlades SLS sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar till en givande och inspirerande dag fylld av framtidstro.

FM tog bland annat ställning till två inkomna motioner, en om kraftsamling för ungas psykiska hälsa och en om klimatfrågan samt två propositioner från SLS nämnd. Under mötet genomfördes flera val, bland annat nya ledamöter till SLS nämnd samt hedersledamöter.Fullmäktige beslöt även att associera Svensk Förening för Narrativ Medicin till SLS. Fullmäktiges största och kanske viktigaste fråga var propositionen om en ny medlemskategori inom SLS.FM beslutade med 2/3 majoritet att säga ja till en ny medlemskategori – medlemsförening – som ska träda ikraft den 1 januari 2021.

Läs mer

SLS för en stärkt primärvård

RAPPORT SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård.
En utbyggd primärvård är en förutsättning för att klara vården av de mest sjuka äldre samtidigt som vi ska tillgodose övriga befolkningens tillfälliga vårdbehov med god tillgänglighet. SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård. Det är vårt bidrag i den diskussion och de arbeten som nu pågår för att reformera primärvården.

Läs mer

Nej tack till tillfälliga satsningar!

DEBATT SLS säger nej tack till tillfälliga satsningar och skärpta vårdgarantier och ja tack till långsiktiga förstärkningar och mer forskning i primärvården.
En välfungerande och utbyggd primärvård är en grundförutsättning för att nå målet om en kostnadseffektiv och jämlik vård. Vägen dit nås inte genom detaljstyrning med skärpta vårdgarantier eller tillfälliga satsningar utan genom långsiktig forskning och utbildning, skriver Svenska Läkaresällskapets Britt Skogseid och Lars Borgquist i ett debattinläggi Dagens Samhälle.

Läs mer

JUNI

Ny färdplan för global barnhälsa

RAPPORT För miljontals barn och ungdomar i världen är mänskliga rättigheter fortfarande bara ett abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta bara i termer av överlevnad.
SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Svenska Läkaresällskapet lanserar en färdplan för global barnhälsa, där framsteg definieras utifrån nästa generations rätt att blomstra och placerar barnen i centrum av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.
 

Läs mer

AUGUSTI

SLS och SLF om läkares livslånga lärande

TEMAARTIKEL Arbetet för att utveckla läkares livslånga lärande på alla nivåer under hela yrkeslivet bedrivs i såväl nationella som internationella organisationer.
I Sverige har både Svenska Läkaresällskapet och Läkarförbundet tagit fram policyer för hur fortbildningen kan utföras med hög kvalitet. I Läkartidningen går SLS och SLF ut med en gemensam artikel som lyfter vikten av att läkarprofessionen måste kliva fram och hårdare driva frågan om läkares fortbildning.

Läs mer

SEPTEMBER

Svenska Läkaresällskapet lanserar global hälsopodd!

PODD SLS kommitté för global hälsa i samarbete med SLS Kandidat- och underläkarförening lanserade under septembermånad en podd om global hälsa och hållbar utveckling.
Podden riktar sig till alla som vill lära sig mer om ämnet global hälsa. Inbjudna experter delar med sig av sin expertis på ett lättförståeligt sätt – för att så många som möjlighet ska kunna ta del av innehållet.

Lyssna på podden

Har du koll på den nya läkarutbildningen?

INFORMATIONSFILM Efter sex års väntan stod det i mars 2019 klart att det blir en ny sexårig läkarutbildning.
Utbildningen förlängs med en termin så att den motsvarar totalt sex års studier och anpassas till de krav för legitimation som följer av riksdagens beslut om propositionen Bastjänstgöring för läkare (BT). SLS Kandidat- och underläkarförening har under året tagit fram en informationsfilm som benar ut begreppen och på ett lättbegripligt sätt förklarar vad moderniseringen av läkarutbildningen egentligen innebär.

Se film

OKTOBER

"Vårdskadorna minskar inte – är det dags att byta strategi?”

DEBATT Ansvaret måste breddas till att omfatta de nivåer i hälso- och sjukvården som ger förutsättningar att bedriva en säker vård, skriver bland andra Kiku Pukk Härenstam, ordförande i SLS delegation för medicinsk kvalitet i ett debattinlägg publicerad i Dagens Medicin.

Artikelförfattarna anser att:

Patientsäkerhet måste behandlas som ett prioriterat forskningsområde.
 
Säkerhetsforskningens nyare rön måste omsättas och tillämpas inom hela hälso- och sjukvårdssystemet – även inom tillsynsmyndigheter.
 
Förutsättningarna för att bedriva en säker vård måste beaktas av samtliga aktörer inom sjukvårdssystemet.
 
Resurser bör avsättas för att förbättra beslutsunderlag, baserat på forskningen, för dem som fördelar de resurser som i sin tur påverkar patientsäkerhetsarbetet.
Läs mer

Rättsmedicinalverket om differentierad felmarginal vid medicinska åldersbedömningar

PÅVERKANSARBETE SLS har under flera år engagerat sig i frågan och ifrågasatt om de tillämpade metoderna för åldersbedömningar är vetenskapligt sunda, om de medger tillräcklig precision samt det sätt som RMV i sina utlåtanden hanterar osäkerheten runt bedömningarna.

Under 2018 uppvaktade SLS generaldirektören för RMV och erbjöd oberoende experthjälp, som RMV senare tackade nej till med hänvisning till att Justitiedepartementet skulle tillsätta en utredning. En utredning som såvitt känt ännu inte är tillsatt.

I juni 2019 läggs en skrivelse ut på RMV:s hemsida med titeln ”Sammanställning av det vetenskapliga underlaget om medicinsk åldersbedömning av personer med manligt kön baserat på magnetkameraundersökning av knä- och tandröntgen”. Till synes verkar Rättsmedicinalverket nu acceptera en differentierad felmarginal vid medicinska åldersbedömningar, och förhoppningsvis förändrar och förtydligar de sitt skrivsätt i utlåtandena. Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation kommenterar.

Läs mer

Rättsläkaren Fredrik Tamsen belönas med Hippokratespriset 2019

ETIK PRISTAGARE Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet tilldelades Svenska Läkaresällskapets etikpris ”Hippokratespriset 2019” för sitt mod, civilkurage och sin starka etiska kompass i läkargärningen.

Läs mer

Aktuella frågor inom SLS och sektionerna på agendan!

Den 16 oktober samlades Svenska Läkaresällskapets sektioner till höstens ordföranderåd för diskussion om aktuella professionsgemensamma frågor. Specialinbjuden gäst var Sofia Wallström, nytillträdd generaldirektör för IVO som bland annat berättade om myndighetens uppdrag.
SLS ordförande Britt Skogseid inledde mötet med att lyfta vikten av att läkarkåren samlas i den vetenskapliga och oberoende professionsorganisationen, särskilt i en tid då hälso- och sjukvårdssystemen hotar patient-läkarmötet.

Läs mer

SLS medlemsreform – för en starkare professionsröst!

MEDLEMSREFORM SLS fullmäktige 2019 beslutade att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är den största organisatoriska förändring inom SLS sedan fullmäktige infördes 1969 med sektioner som röstbärande organ.
Förändringen tydliggör att SLS samlar landets specialitetsföreningar och deras medlemmar i en organisation. Det stärker professionens röst. Hur beskriver man medlemsreformen på ett enkelt sätt? Hur gör man för att ansöka om att bli medlemsförening? Vilka fördelar innebär medlemsreformen? Vi har samlat all information kring SLS medlemsreform för dig som vill veta mer om SLS nya medlemskategori. Ta del av bakgrund, förslaget, fördelar och hur man ansöker om att bli medlemsförening. Här kan du som sektion även ladda ned informationsmaterial.

Läs mer

NOVEMBER

Berömvärd medicinsk forskning belönas

FORSKNING Tisdagen den 12 november ägde Svenska Läkaresällskapets årshögtid rum i Läkaresällskapets vackra hus.
Medicinsk vetenskap var i fokus och årets pristagare fick motta sina priser under högtidliga former. Med under kvällen var SLS pristagare med anhöriga, inbjudna gäster från SLS sektioner, nämnd, delegationer, kommittér och arbetsgrupper samt representanter för samarbetsorgansiationer, myndigheter och beslutsfattare.

Läs mer

Digital vård på distans kompletterar fysisk vård

ARTIKEL Enligt Framtidens Karriär – Läkare anser 77 procent av läkarna att digital vård på distans kan vara till nytta för patienten, och nästan hälften av läkarna anser att AI-lösningar inom sjukvården kan vara till nytta för patienten.
– Det är inte förvånande att majoriteteten av läkarna anser att digital vård på distans kan vara till nytta för patienten, det är snarare anmärkningsvärt att 23 procent inte anser att det kan tillföra patientnytta, säger Göran Petersson, ordförande för SLS kommitté för eHälsofrågor.

Läs mer

DECEMBER

Oroande att standardiserade vårdförlopp införs brett i vården

DEBATT För SLS är det breda införandet av standardiserade vårdförlopp en av de mest brännande frågorna som vi har att hantera. Det är uppenbart att standardiserade vårdförlopp inte kan fungera brett inom hela sjukvården, skriver SLS ordförande Britt Skogseid och Karin Pukk Härenstam, ordförande för SLS delegation för medicinsk kvalitet i en debattreplik i Läkartidningen.
SLS har under hösten inlett ett arbete med att ta fram ett kunskapsunderlag om standardiserade vårdförlopp ur ett kritiskt professionsperspektiv. SLS sektioner kommer att tillfrågas om vilka problem och fördelar de utifrån sina perspektiv ser med standardiserade vårdförlopp på nästa ordföranderåd i början av februari 2020. Då kommer även företrädare för det arbete som nu pågår att inbjudas. SLS kommer även att föra en nära dialog med Socialdepartementet.

Läs mer

SLS ger ut digital tematidning om medicinsk forskning

TEMATIDNING SLS tematidning om medicinsk forskning presenterar SLS samlade syn på forskningsområdet och vårt arbete för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.
Vad krävs för att förbättra förutsättningarna för forskningsinriktade läkare att bedriva forskning på alla nivåer? Ta del av våra åtgärdsförslag! Möt några av Sveriges främsta forskare och läs om deras strävan efter att finna nya behandlingsmetoder. Vi presenterar årets pristagare och hur forskande läkare kan söka stöd och anslag ur våra fonder och mycket mer. Tidningen finns att läsa som pdf eller som blädderbar fil.

Läs mer

Positivt att information om restnoteringar blir mer tillgängligt

AKTUELLT Mikael Hoffmann, ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor kommenterar nyheten om att Fass kommer kunna visa detaljerad information om restnoterade läkemedel.
– Det är bra med mer information till läkare och sjuksköterskor i vården i en kanal
man använder, till apotekspersonal och patienter, säger Mikael Hoffmann i en kommentar i SVTs Rapport. Ännu bättre vore om regionerna tillsammans med Läkemedelsverket kunde ordna så att informationen automatiskt presenteras i journalsystemen när en läkare försöker skriva recept på ett läkemedel som är restnoterat.

Läs mer

För bästa möjliga hälsa för alla!

ORDFÖRANDE HAR ORDET Stort tack för ert engagemang och arbete under det gångna året.
Tillsammans är vi en stark professionsröst som gör skillnad. Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar, där vi som läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation ska fortsätta säkra läkares rätt till fortbildning och möjlighet att forska. För en hälso- och sjukvård som styrs av etiska principer framför ekonomiska incitament och som bygger på tillit och professionellt ansvar. Där uppföljning sker genom en professionsbaserad medicinsk kvalitetsrevision i enlighet med SLS framtagna och testade modell. Där vård ges efter behov och inget annat. Där vi som läkare ges möjlighet att utveckla våra kunskaper och göra vårt jobb utan att ge avkall på de etiska principerna.

Gott nytt år!

Britt Skogseid
Ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Läs mer
Facebook Twitter
 

Besöksadress Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress Box 738 101 35 Stockholm
Växel 08-440 88 60 E-post sls@sls.se Webb www.sls.se

Avregistrera din adress

Läs brevet i din webbläsare

Skickat med Paloma