Nytt från RUS 8 maj

Maj 2020

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

Nu är vägledningen för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 klar!

RUS nya vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 är nu klar och godkänd av RUS styrgrupp och kontaktlänsråd miljömål.

Vägledningen riktar sig till kommuner och ska ge stöd och inspiration för ett strategiskt arbete med miljömål och hur det bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Den ska också vara ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.

Här hittar du vägledningen

 

För drygt ett år sedan påbörjade RUS arbetet med att uppdatera och utveckla tidigare Guide för lokalt arbete med miljömål från år 2014. Projektledare har varit Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne och Anna-Karin Poussart, miljöstrateg på Lunds kommun. Till sin hjälp har de haft en projektgrupp med representanter från RUS arbetsgrupp och en referensgrupp med kommuner från olika delar av landet. Många länsstyrelser har också varit involverade i arbetet. Bland annat genom att erbjuda möjlighet för dialog om kommunernas behov av stöd i miljömålsarbetet i samband med ordinarie kommunmöten i länen. Projektledningen vill därför rikta ett stort tack till er som är miljömålssamordnare på länsstyrelserna för ett värdefullt bidrag i arbetet med vägledningen.

Informationsmöte om vägledningen den 10 juni

RUS kommer att arrangera ett Skypemöte för information om den nya vägledningen den 10 juni, kl 11-12. Informationen riktar sig till miljömålssamordnare på länsstyrelserna. En särskild inbjudan kommer att skickas ut till detta möte.

Hjälp till att sprida vägledningen till länets kommuner!

RUS vill uppmana samtliga länsstyrelser att hjälpa till med spridningen av vägledningen genom att skicka ut information om vägledningen direkt till länets kommuner. Vägledningen kan också vara en punkt på dagordningen vid ett kommande kommunmöte för diskussion om utveckling av det regionala och lokala arbetet med miljömål och Agenda 2030.

För frågor om vägledningen, kontakta Tommy Persson, 010-224 15 84.

Klimatsmarta transporter och samhällsplanering

Nu har projektet Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering 2.0 startat. Det är en fortsättning på tidigare arbete inom området som ledde till rapporten Hur kan vi göra länstransportplanerna mer klimatsmarta (2018). I projektet kommer vi nu att komplettera och revidera rapporten. Vi kommer att bjuda in till skype-möten för information och uppdatering inom området.

Syftet med projektet är kompetenshöjning för klimatstrateger, miljömålssamordnare och transportstrateger på länsstyrelserna och ökad samverkan internt mellan dessa samt med länsplaneupprättare på regionerna.

Under okt-dec 2020 anordnas 4 workshops för länsstyrelserna. Varje länsstyrelser kan delta med en klimat- och energistrateg, en miljömålssamordnare och en transportstrateg och en översiktsplanerare. De kommer att genomföras som lunch-lunch-internat. Planerade datum för workshops:

8-9 oktober Stockholm, Uppsala, Sörmland, Gotland, Västmanland, Dalarna
22-23 okt Göteborg, Västra Götaland Halland, Värmland, Örebro, Östergötland
4-6 november Jönköping, Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg
2-3 december Umeå, Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten, Gävleborg, Jämtland

I jan-feb 2021 är planen att genomföra workshopar med länsplaneupprättarna. Projektet är ett samarbete mellan RUS och LEKS. I projektgruppen ingår Anna-Lena Lövkvist Andersen och Birgit Nielsen från RUS och Jonas Åker från LEKS.

 

Budskapsplattformen – miljömålen efter 2020

I början av april skickade RUS ut en fråga till länen om hur man planerar att använda sig av den budskapsplattform som Naturvårdsverket tagit fram för att kommunicera vad som händer med miljömålen efter 2020. Ett tiotal län svarade och här kommer en kort sammanfattning.

Ett flertal län har kommunicerat budskapsplattformen internt, det skiljer sig år vilka grupperingar man har kommunicerat med, chefer, miljömålsgrupper, Agenda-2030-grupper, GI-grupper nämns. Några har även kommunicerat budskapsplattformen externt, främst till kommunernas miljöstrateger. Det framgår inte riktigt ifall kommunikationen internt varit muntlig eller skriftlig, externt förefaller det ha varit i samband med möten. Flera län lyfter att det är bra med en budskapsplattform för miljömålen efter 2020 och det verkar finnas en efterfrågan på en pp-presentation som länen kan använda sig av vid kommunikationen. RUS planerar att ha en pp-presentation som länen kan använda framtagen senast första halvan av juni.

Kommunikationsstrategi och RUS roll – RUS styrgrupp 2 april

RUS styrgrupp hade möte den 2 april, där arbetsgruppen också deltog delar av mötet. Vid mötet fastställdes flera projektplaner och ekonomiska beslut för insatser under 2020. Efter mötet fastställdes också en kommunaktionsstrategi för RUS och en reviderad version av dokumentet RUS roll och verksamhetsbeskrivning.

RUS kommunikationsstrategi

RUS roll och verksamhet

Anteckningar från styrgruppsmötet

 

Vi söker kulturmiljöspecialist som stöd till RUS arbetsgrupp!

RUS är länsstyrelsernas samverkansorgan för samordningen av miljömålsarbetet och kulturmiljö ingår i ett flertal av miljömålen. I RUS uppdrag ingår förutom ansvar för den regionala årliga uppföljningen även utveckling av indikatorer, vägledning i miljömålsarbetet och samverkan med nationella myndigheter. RUS arbetsgrupp består av specialister med ansvar för olika miljömål och arbetsområden, bland annat kulturmiljö. I styrgruppen för RUS ingår länsantikvarie Ulf Lindberg, Västerbotten, från Kulturmiljöforum och i arbetsgruppen antikvarie/kulturgeograf Carl-Johan Sanglert, Jönköping.

RUS söker nu en eller två kulturmiljöspecialister som kan fungera som extra stöd för RUS arbetsgrupp inom kulturmiljöområdet under 2020, med eventuell förlängning under 2021.

Arbetsuppgifter

Tjänsten/tjänsterna kan omfatta 10-30%, beroende på sökandes önskemål och intresse. Tjänsten/tjänsterna som extra kulturmiljöstöd kombineras med den sökandes ordinarie arbetsuppgifter. I RUS arbetsgrupp finns idag en kulturmiljöspecialist. Som extra kulturmiljöspecialist kommer du fungera som stöd för RUS arbetsgrupp och arbeta i avgränsade projekt. Exempel på teman för projekt kan vara:

Vattenanknutna kulturmiljöer.
Räkna q (samordning av nationell uppdatering 2020)
Klimatanpassning och Vattenförsörjning, tex kunskapsöversikt mm.
Effekter på kulturmiljöns värden av energianpassning.
Kulturmiljö och hållbart skogsbruk.

 

Du förväntas också delta i och stödja arbetet inom det särskilda nätverk för miljömål och kulturmiljö som initieras av RUS under våren 2020.

Kvalifikationer
Sökande skall vara anställd vid någon av landets länsstyrelser och ha erfarenhet av kulturmiljöfrågor vid länsstyrelserna samt en utbildningsbakgrund inom arkeologi, byggnadsvård eller kulturgeografi med ett stort intresse för kulturmiljöfrågorna inom miljömålsarbetet. Det är också en fördel om sökande har arbetat med eller har intresse av att utveckla tvärsektoriellt arbete och arbetsformer.

Ansökan
Ansökan sker genom intresseanmälan (max 2000 tecken) inklusive utbildningsbakgrund/kompetens, kortfattad beskrivning av nuvarande arbetsuppgifter samt eventuella förslag på projekt eller utvecklingsområden enligt ovan.

Ansökan skall vara inkommen till Carl-Johan Sanglert och Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS arbetsgrupp, senast 2020-05-15.

Frågor
Carl Johan Sanglert, kulturmiljö/RUS arbetsgrupp (Länsstyrelsen i Jönköpings län),
Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS (Länsstyrelsen i Dalarna)

 

Tips om kulturmiljö i Årlig uppföljning 2019

Naturvårdsverket har under våren presenterat den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen (FU19). I rapporten tas kulturmiljöfrågor upp under ett antal miljömål och här är ett särskilt tips om redovisningen av Generationsmålet (s.51) med exempel från länsstyrelsernas miljömålsarbete. Läs mer i Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2020 – Med fokus på statliga insatser. Raport nr 6919 . Bra som förberedelse inför den regionala uppföljningen 2020!.

Räkna q uppdateras

Indikatorn, som ingår i kärnindikatorn Skyddad bebyggelse, kommer uppdateras hösten 2020 och förhoppningen är att ett flertal län skall kunna ingå i ett diagram som sträcker sig fram till 2015. Så gott som samtliga län har nu genomfört grundinventeringen i någon form. Flera länsstyrelser använder också informationen från Räkna q i det regionala arbetet med att främja och stödja kommunernas arbete med kulturmiljöfrågorna i samhällsplaneringen. Under 2020 kommer RUS ta fram ett webgis i syfte att underlätta arbetet med indikatorn.

Vill du medverka i RUS nätverk för kulturmiljö i

miljömålsarbetet?

RUS tar nu initiativ till ett nätverk i syfte att stärka och utveckla kulturmiljöfrågorna i miljömålsarbetet. Nätverket kommer träffas via SKYPE två till tre gånger per halvår för att diskutera aktuella kulturmiljöfrågor med koppling till miljömålsarbetet. Målsättningen är att samla kompetenser inom kulturmiljövårdens olika grenar som byggnadsvård, arkeologi och kulturgeografi. Frågor och intresseanmälan skickas till Carl Johan Sanglert i RUS arbetsgrupp. Skicka gärna intresseanmälan så snart som möjligt.

Mer om Agenda 2030

I förra nytt från RUS tipsade vi om det länsstyrelsegemensamma arbetet med Agenda 2030 och dess samarbetsyta. Samarbetsytan är öppen för alla länsstyrelsemedarbetare och finns här.

Ett processtöd har tagits fram för länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Syftet med arbetet är att integrera Agenda 2030 på ett tydligt sätt för att stärka genomförandet av agendan. Stödet finns på länken nedan och på samarbetsytan.
Processtöd kring Agenda 2030

SCB har tagit fram en webbaserad utbildning om de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Målgruppen för utbildningen är främst anställda inom statsförvaltningen. Utbildning om Agenda 2030 för statsanställda

Den 15 juni väntas regeringen lämna en proposition om Agenda 2030 och den 29 september blir det ny länsstyrelsegemensam konferens om Agenda 2030.
Läs mer om GD-forum på hemsidan här.

För frågor och synpunkter om det länsstyrelsegemensamma arbetet kontakta Magnus Eriksson

UTBILDNING, KONFERENS OCH MÖTE

Regionala seminarier på konsumtionstema

Strax före jul skickade RUS ut information till länsstyrelserna om att anmäla intresse för att genomföra regionala seminarier om hållbar konsumtion. Efter inkomna intresseanmälningar från länen och dialog med de deltagande nationella myndigheterna så har det under våren planerats för genomförande av en handfull regionala konsumtionsseminarier, om än i lite annan form än vad det från början var tänkt.

De här digitala seminarierna körs på konsumtionstemat under våren:

12 maj, Gotland - Hållbar textilkonsumtion
14 maj, Östergötland - Hållbart jord- och skogsbruk - fokus klimatpåverkan från livsmedel och matsvinn
25 maj, Blekinge- Hållbar textilkonsumtion
26 maj, Kalmar - Mer hållbar planet med medvetna mode- och textilval
2 juni, Västernorrland - Minska matsvinnet!

Planeringen för fler regionala seminarier under hösten har också påbörjats. Det finns ännu inget beslut på ifall satsningen med regionala konsumtionsseminarier ska fortsätta 2021 men finns det intresse från länen så undersöker vi i RUS gärna förutsättningarna för detta.

Har du frågor om de regionala konsumtionsseminarierna så är du välkommen att höra av dig till marie-helene.bergstrand@lansstyrelsen.se

 

Kurserna i förändringsledning

​Några grundkurser i förändringsledning hann genomföras innan corona-viruset gjorde entré men flera av kurserna måste nu skjutas upp till hösten och början av 2021. En av grundkurserna kommer dock att genomföras digitalt.

Grundkurs förändringsledning

Syftet med kursen är att stärka kunskaperna inom förändringsledning för ett framgångsrikt förändrings- och processarbete vid genomförande av åtgärdsprogram/strategier och partnerskap. Kursen tar bland annat upp praktiskt processledningsarbete med fokus på förhållningssätt samt metoder och verktyg för delaktighet.

Fortsättningskurs förändringsledning

Fortsättningskursen omfattar samma områden som grundkursen men innebär en fördjupning för deltagarna. Kursen omfattar 2+2+1 dag. För att få delta i kursen ska du ha genomgått grundkurs i förändringsledning (eller motsvarande). Det anordnas två fortsättningskurser - en för miljömålssamordnare och en för klimat- och energistrateger.

Här anmäler du dig till kurserna

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma