Nytt från RUS 23 juni

Juni 2021

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 

Detta tar nyhetsbrevet bland annat upp:

Lägesrapport för RUS verksamhet
Säg hej till nya ansikten i RUS arbetsgrupp
Uppdatering av körsträckedata och regionala miljömålsindikatorer
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

Era önskemål om RUS verksamhet 2022

Vid RUS arbetsgrupps möte 30 september–1 oktober börjar RUS verksamhetsplanering för 2022. Till dess önskar vi veta länsstyrelsernas önskemål över var RUS insatser och resurser ska läggas 2022, resurser som förhoppningsvis blir i samma storleksordning som idag. Välkomna att lämna förslag på de önskemål och behov ni särskilt har. Det går också bra att lämna förslag på länsstyrelsegemensamma projekt som er länsstyrelse skulle vara intresserade av att driva. Såväl inom miljömålsuppföljning som stöd i åtgärdsarbetet för miljömålen. Lämna förslag och synpunkter på RUS verksamhets 2022 senast den 15 september till RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson.

 

RUS verksamhet - lägesrapport

RUS verksamhetsplan för 2021 rymmer många punkter, löpande verksamhet och utvecklingsinsatser i prioritet 1 och 2. Hela verksamhetsplanen hittar du här.

Mycket är på gång och en del återstår att sätta igång. Här ges en liten lägesrapport över utvecklingsinsatserna i prioritet 1:

Åtgärdsarbetet:

Projekt kring Strategisk samhällsplanering, Målkonflikter och synergier fokus skog, Cirkulär ekonomi och Jordekonomi. Dessa fyra projekt har satts igång under våren tillsamammans LEKS och berörda chefsnätverk. Miljömålssamordnare och chefer för miljömålsuppdraget är målgrupp och bjuds in till möten inom ramen för dessa projekt.
Genomföra kurser i förändringsledning. En ny upphandling av kurser i förändringsledning kommer ske efter sommaren i samarbete med LEKS och nya kurser erbjudas från preliminärt hösten. Kommunkurser kommer också att ingå i upphandlingen.
Fortsatt utveckling regionala åtgärdsprogram och miljömålsprocessen. Remiss över vägledning med rekommendationer för åtgärdsprogram för miljömålen och miljömålsprocessen kommer ut under sommaren. En referensgrupp i RUS för dessa frågor planeras. Under hösten planeras också tillsammans med LEKS erfarenhets- och kompetensträffar på olika teman.
Kommunicera RUS vägledning lokalt arbete med miljömål. RUS referensgrupp kommun har förnyats och nya kommuner har kommit till. Under hösten färdigställs kortversion av vägledningen.
Tillsammans med NV ordna WS om näringsliv och miljömål. Planering igång för denna.
Ta fram vägledning för etappmålen. Färdigställs under hösten.
Bidra i länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030. Mycket aktiviteter sker inom detta arbete i anslutning till RB-uppdraget, bl.a. ny länsstyrelsekonferens 12 oktober. Genom nyhetsbrev och samarbetsyta kan det följas.
Samordning Lst medverkan i Miljömålsrådet. Länsstyrelsen medverkar aktivt i samtliga sju programområden. Nytt nyhetsbrev om vårt arbete i Miljömålsrådet kommer under sommaren.
 

Uppföljning:

Bidra till fördjupad utvärdering 2023. Regional årlig uppföljning blir också ett underlag till FU23. Länsstyrelserna/RUS kommer också medverka i den målövergripande delen av FU23, som bl.a. omfattar en utvärdering av de gröna frågorna och en om vattnet i landskapet.
Fortsätta utveckla regional årlig uppföljning och indikatorer regionalt/lokalt. RÅU och indikatoruppdatering stor uppgift i miljömålsuppdraget under hösten.
Åtgärdswebb för miljömålen – fortsatt implementering.
Bidra till smart miljöinformation, ekonomiskt och kunskap.
Utredning miljöövervakning och miljömål. En sådan har börjat planeras och genomförs 2022.

 

För frågor och synpunkter, tveka inte att höra av er till RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson eller andra i arbetsgruppen för olika områden. Ansvarsfördelningen i RUS arbetsgrupp framgår på hemsidan.

 

Omfördelning av nyckelfördelade miljömålsmedel

Direkt efter sommaren kommer en förfrågan gå ut till miljömålssamordnare och deras chefer om omfördelning av länsstyrelsernas nyckelfördelade miljömålsmedel 2021. De som bedömer att de har behov av mer medel kan då meddela det och de som bedömer att de inte kommer göra av med sina medel kan meddela det.

En översyn pågår också om hanteringen av miljömålsmedlen inför 2022 där dialog sker med miljömålsuppdragets chefer. Ett syfte är att skapa ett enklare ansökningsförfarande och administration för länsstyrelserna.

 

Körsträckedata har uppdaterats

Nu finns uppdaterad statistik över fordon, körsträckor och bränsleförbrukning på läns- och kommunnivå på RUS webbplats.

Följande statistik har uppdaterats till och med år 2020:

bilinnehav per 1000-invånare,
körsträcka per bil och per invånare,andel tungstarka respektive lättsvaga personbilar samtbensin- respektive dieselförbrukning per mil, bil och invånare
 

På sidan finns även statistik över miljöbilar i trafik vid årsskiftet samt nyregistrerade miljöbilar, men dessa uppgifter uppdateras inte efter år 2018 med anledning av ändringar i klassificeringen av miljöbilar.

Ladda ner statistiken från RUS webbplats under Statistik och indikatorer › Körsträckedata

 

Om nationella emissionsdatabasen

Nationella emissionsdatabasen uppdateras något senare än vanligt i och med överflyttningen till SMHI:s luftwebb. Utsläppsuppgifterna för 2019 väntas vara publicerade i månadsskiftet augusti/september. Uppgifterna kommer presenteras mer användarvänligt, och roligast är att nu kommer även kommunerna att få ut sina uppgifter direkt i diagram!

Läs om Transporter på RUS webb

Nu är sidan om Transporter på plats här finns bl.a. vårens workshops och skypemöte inom Projekt Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering. Bland annat ett webbinariet Transporter och samhällsekonomiska analyser. Transporter - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se)

 

 

Höstens regionala uppdatering av miljömålsindikatorerna

I höst ska länsstyrelserna uppdatera de regionala indikatorsidorna på sverigesmiljomal.se. Listan omfattar följande 24 indikatorer:

Begränsad klimatpåverkan

Utsläpp av klimatpåverkande gaser

 

Frisk luft

Utsläpp av kväveoxider (NOx) till luft
Resvanor uppdelade på färdsätt och kön
Utsläpp av partiklar (PM 2,5) till luft

 

Bara naturlig försurning

Mängd vått- och torrt nedfall av svavel per hektar granskog

 

Giftfri miljö

Antal förorenade områden och Naturvårdsverkets bidrag till inventering, undersökning och åtgärder

 

Säker strålmiljö

Hudcancerfall - malignt melanom och Hudcancerfall - tumör i huden, ej malignt melanom

 

Ingen övergödning

Kvävenedfall till barrskog
Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen

 

 

Levande sjöar och vattendrag

Antal vattendrag med föryngring av flodpärlmussla
Skydd av limniska områden
Antal installerade faunapassager och borttagna vandringshinder
Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag

 

Grundvatten av god kvalitet

Naturgrusanvändningens omfattning och vad naturgrus används till
Vattenskyddsområden för grundvattentäkter och ytvattentäkter
Grundvattenkvalitet för dricksvatten, enskild vattenförsörjning

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kustnära byggande vid havet

 

Myllrande våtmarker

Anlagda eller hydrologiskt restaurerade våtmarker
Hydrologisk restaurering av torvmarker

 

Levande skogar

Förändring av arealen gammal skog på produktiv skogsmark

 

Ett rikt odlingslandskap

Hektarskörd vårkorn och höstvete
Betesmarker och slåtterängar
Jordbrukets utveckling

 

God bebyggd miljö

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Läs mer

Hela indikatorlistan och anvisningar med tidplan finns här på RUS samarbetsyta.

Miljömålsindikatorerna finns här: www.sverigesmiljomal.se/indikatorer

 

Konsumtionsområdet – här händer en del

Hållbar konsumtion och produktion är ett viktigt område i miljömålsarbetet. Från RUS vill vi underlätta för länsstyrelserna att vara en länk till lokala aktörer för konsumtionsarbetet kopplat till de uppdrag och projekt som pågår nationellt. Därför planerar vi för en flerstegsraket till hösten med både frukostmöten med nationella myndigheter och därefter möjlighet till regionala fördjupningsdialoger. Visst låter det intressant?

Från RUS har vi bjudit in till ett skype-möte den 26 augusti där vi ger en överblick över vad som är på gång från nationellt håll inom konsumtionsområdet och i samband med det berättar vi också mer om höstens frukostmöten och regionala fördjupningsdialoger. Håll utkik!

Redan nu vill vi dela med oss lite kort om vad som händer hos några nationella myndigheter.

På Naturvårdsverket pågår flera uppdrag/insatser kopplat till konsumtion. Nationell plastsamordning är ett regeringsuppdrag och ska vara en drivande och samlande kraft i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket har samordningsansvaret och ska samla in och förmedla kunskap samt främja dialog och samverkan mellan alla berörda aktörer. Den 18 juni hålls ett webbinarium om Färdplanför en hållbar plastanvändning i Sverige.

Naturvårdsverket arbetar också med hållbar textilkonsumtion, bl a i en av Miljömålsrådsåtgärderna som handlar om att föreslå styrmedel för en mer hållbar textilkonsumtion. Tidigare i vår slutredovisades regeringsuppdraget om informationsinsatser till konsumenter för en mer hållbar textilkonsumtion. Inom uppdraget togs det bland annat fram underlag och inspirationsfilmer som fortfarande går att ta del av, se Textilsmart - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Livsmedelsverkets arbete för minskat matsvinn fortsätter. Just nu pågår ett projekt där Avfall Sverige har uppdragit Ramböll att titta på vilka åtgärder som behövs i hemmet för att minska matsvinnet. Livsmedelverket är med i styrgruppen och utfallet kommer att vara viktig input att arbeta vidare med sedan för aktörer inkl kommuner under 2022. Vi behöver verkligen stärka arbetet för att ändra konsumenternas beteende och minska matsvinnet. Samtidigt kommer det i höst publiceras en rapport där vi undersökt vilken effekt köp 2 betala för XXX har på eventuellt köp och matsvinn.

Nytt uppdrag till Konsumentverket inom hållbar konsumtion
Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument förser konsumenter med information om miljömässigt hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Men fler behöver nås av informationen och använda sig av den i sin konsumentvardag. I ett nytt regeringsuppdrag ska Konsumentverket identifiera aktörer som har goda förutsättningar att vidareförmedla och vidareutveckla informationen om miljömässigt hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi som finns på Hallå konsuments webbplats. Konsumentverket berättar om den konsumentinformation de har inom hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi samt ger tips om hur den kan användas och spridas via er.

Länk till uppdraget

VÄLKOMNA TILL RUS ARBETSGRUPP

 

Johan Niss

Vilken länsstyrelse arbetar du på?

Jag jobbar på miljöavdelningens naturskyddsenhet i Skåne län.

Vilka frågor ska du arbeta med i RUS?

Inom RUS har jag ansvar för en referensgrupp inom gröna frågor och arbetar med ett samverkansprojekt inom Miljömålsrådets programområde för Grön infrastruktur som rör ekosystemtjänster.

 

Annika Svensson

Vilken länsstyrelse arbetar du på?

Jag har jobbat på Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan 2013. Jag arbetar bl.a. med tillsyn av miljöfarlig verksamhet, regional miljöövervakning och detaljplaner med speciellt fokus på luftkvalitet.

Vilka frågor ska du arbeta med i RUS?

I RUS kommer jag i första hand att arbeta med miljömålet Frisk luft samt med den nationella emissionsdatabasen för luftutsläpp.

 

 

Anders Bergström

Vilken länsstyrelse arbetar du på?

Jag har jobbat på Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan 2013. Jag arbetar bl.a. med tillsyn av miljöfarlig verksamhet, regional miljöövervakning och detaljplaner med speciellt fokus på luftkvalitet.

Vilka frågor ska du arbeta med i RUS?

I RUS kommer jag i första hand att arbeta med miljömålet Frisk luft samt med den nationella emissionsdatabasen för luftutsläpp.

 

 

UTBILDNING, KONFERENS OCH MÖTE

Webbinarier om våtmark – hösten 2021

Våtmarker fyller en mängd viktiga funktioner i landskapet och är viktiga pusselbitar i arbetet med att nå ett hållbart samhälle. Naturvårdsverket bjuder därför in till en webbinarieserie om våtmarkers betydelse och roll. Bidrag till denna kunskapshöjande webbinarieserie kommer från myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, forskningsinstitut och privata aktörer.

Webbinarier om våtmark - hösten 2021 - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma