Nytt från RUS 28 oktober

Oktober 2021

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 

Detta tar nyhetsbrevet bland annat upp:

Anmäl dig till årets Nobelmöte!
Miljömålsenkäten God bebyggd miljö
Se inspelade frukostwebbinarium inom området Konsumtion
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

Budgetpropositionen 2021

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen, som nu behandlar denna. Budgeten innehåller stora satsningar på miljö och klimat. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård har den årliga miljömålsuppföljningen som grund för indelning och lägesbeskrivning. Agenda 2030 tas huvudsakligen upp under utgiftsområde 2 – Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Budgetpropositionen för 2022 - Regeringen.se

 

Miljömålsenkäten God bebyggd miljö

Boverket färdigställer nu tabeller med kommunernas enkätsvar på miljömålsenkäten God bebyggd miljö som görs vart fjärde år. Svarsfrekvensen blev till slut 80 procent. Slutpublicering kommer att ske på Boverkets webb Öppna data - Resultat från miljömålsenkäter - Boverket. Svaren blir underlag till fördjupad utvärdering av miljömålen 2023. Flera frågor blir också indikatorer på Kolada. För frågor om miljömålsenkäten: Carl-Johan Sanglert i RUS arbetsgrupp.

 

Ny presentation om Sveriges miljömål från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram ett nytt presentationsmaterial för miljömålen som finns tillgängligt på sverigesmiljömål.se:

Här kan du ladda ner presentationen.

 

Hjälp oss att sprida kunskap om miljömässigt hållbar konsumtion

En hållbar livsstil blir viktigare för allt fler men det kan kännas svårt att göra rätt. Bristande kunskap och att hitta tillförlitlig information gör det krångligt och skapar osäkerhet. På upplysningstjänsten Hallå konsuments webbplats finns information och råd till konsumenter från flera svenska myndigheter. Det finns både generell information om hållbar konsumtion och delar som är kopplade till specifika varor och tjänster. Miljö och hållbarhet på Hallå konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan konsumenter vända sig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. När det gäller miljö och hållbarhet är det Boverket, Energimyndigheten, Kemikalieinspektion, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket som står bakom innehållet.

Kontakt

Eva Holmgren, eva.holmgren@konsumentverket.se

UTBILDNING, KONFERENS OCH MÖTE

Anmäl dig till årets Nobelmöte!

Nobelmötet är RUS årliga möte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare/strateger och chefer för miljömålsuppdraget.

Tid och plats: 8-9 december på Scandic Anglais, T-bana Östermalmstorg, Stockholm. Möjlighet att följa mötet på distans kommer att ges. Dag 1 startar 10.00 (fika från 9.30), dag 2 avslutas kl. 15.00 (avslutande fika och mingel därefter). Första dagen avslutas med en gemensam middag som vi hoppas att alla vill delta på.

Du anmäler dig via länken här!
OBS! Anmälan fungerar endast för Länsstyrelserna, kontakta oss om du är från en annan organisation och ska delta.

Program skickas ut under vecka 44.

Respektive länsstyrelse betalar sin logi och resa. Vi har reserverat ett antal hotellrum mellan 7-8 och 8-9 december. Hotellrummen är reserverade fram till den 7 november.

Dag 1 planeras att ägnas åt miljömålsuppföljning, fördjupad utvärdering 2023, åtgärdsprogrammen, åtgärdswebben, cirkulär ekonomi, Agenda 2030, stöd till kommunerna.

Dag 2 planeras ha ett tema om hur vi får miljömålen att nå hela vägen ut och omsättas i verkligheten, i landskapet, vattnet och staden. Hur vi får förankring och acceptans för målen och löser målkonflikter. Temat ansluter till pågående projekt om målkonflikter/synergier.

Flera inbjudna gäster kommer att delta, bland andra nationella samordnaren Agenda 2030:s kansli, Miljödepartementet och Naturvårdsverket.

För frågor och synpunkter, kontakta RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson.

 

Frukostwebbinarium inom området Konsumtion

RUS har under vecka 42 och 43 tillsammans med nationella myndigheter genomfört fem olika frukostwebbinarier som tagit upp olika delar av konsumtionsområdet:

AVFALLSFÖREBYGGANDE, Naturvårdsverket
HÅLLBAR KONSUMTION, Konsumentverket
HÅLLBAR PLASTANVÄNDNING, Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten
MINSKAD MILJÖPÅVERKAN FRÅN TEXTILANVÄNDNING, Naturvårdsverket
10 YFP, Naturvårdsverket


Målgrupp har varit miljö- och hållbarhetsstrateger eller motsvarande på såväl kommuner, region som länsstyrelser. Varje möte har haft närmare 100 deltagare.

Förhoppningen är att dessa frukostwebbinarier gett inspiration och konkreta verktyg till deltagarna att ta ytterligare kliv inom något område på vägen mot en mer hållbar konsumtion. Webbinarierna spelades in och finns tillgängliga under två veckor på RUS hemsida, här finns också de presentationer som visades på webbinarierna.

Finns det kommuner i ditt län som är intresserade av fördjupad dialog kring något av områdena? Möjlighet finns att få delaktighet från de nationella myndigheterna i så fall. Kontakta RUS för mer information.

Läs mer på RUS webbplats

 

Förändringsledningskurser på gång

Nya förändringsledningskurser har handlats upp av RUS och LEKS, tilldelning till konsulter som ska hålla kurserna har nu skett och avtalstecknande är på gång. Nya grund- och fortsättningskurser för länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och även nationella klimatanpassningsmyndigheter kommer att hållas av LightSwitch AB med flera underkonsulter och grundkurser för kommuner via länsstyrelserna kommer att hållas av Gotlandsakademin. Vi återkommer i närtid om kursernas genomförande.

Kontakt: Anna-Lena Lövkvist Andersen

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma