Nytt från RUS 25 februari

Februari 2022

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 

Detta tar nyhetsbrevet bland annat upp:

RUS verksammhetsberättelse och verksamhetsplan
Regional årlig uppföljning och fördjupad utvärdering av miljömålen

Stockholm+50 och Världsmiljödagen 50 år

Nytt datum för Miljömålsdagarna 2022

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

RUS samarbetsyta har flyttat!

Samarbetsytan har flyttats och uppdaterats till ett modernare utseende. Innehållet är detsamma som innan. Allt nytt material kommer hädenefter ligga på den nya samarbetsytan. Den gamla kommer tas bort inom kort.

Här hittar du RUS nya samarbetsyta

Har du problem att komma in på samarbetsytan eller andra frågor? Kontakta Julia Martinsson

 

RUS verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022

RUS styrgrupp 2 februari och kontaktlänsråd miljömål har nu godkänt RUS verksamhetsberättelse 2021 och fastställt RUS verksamhetsplan 2022. De allra viktigaste särskilda utvecklingsinsatser för RUS år 2022 är: Fördjupad utvärdering 2023 (FU23), Agenda 2030, Strategisk samhällsplanering miljö-, klimat och energimål samt Målkonflikter och synergier. Därutöver rymmer verksamhetsplanen en mängd insatser inom miljömålsuppföljning och stöd i åtgärdsarbetet. Flera insatser sker i samarbete med LEKS. Flera insatser kommer innebära olika aktiviteter där länsstyrelsernas miljömålsamordnare involveras.

För frågor/synpunkter på RUS verksamhet, kontakta verksamhetsledare Magnus Eriksson eller ansvariga i RUS arbetsgrupp för olika delar (ansvar framgår på www.rus.se).

På RUS hemsida hittar du verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen (rus.se)

RUS styrgrupps anteckningar 2022-02-02 (RUS samarbetsyta)

 

Miljömålsrådet (MMR)

MMR hade möte den 18 februari då den rapport som ska lämnas in senast 1 mars, inkl. förslag till regeringen, behandlades. Förslagen till regeringen denna gång avser ramverk för nationell planering, åtgärder inom elektrifiering och styrmedel hållbar konsumtion. Vid länsrådsmötet den 16 februari togs MMMR upp,

Se bilder som visades under mötet här.

Den 10 februari beslutade regeringen att MMR får förlängt uppdrag med ytterligare fyra år. Sametinget tillkommer som ny medlem, Göran Enander för förlängt uppdrag som ordförande för MMR och landshövding Per Bill, Gävleborg, blir länsstyrelsernas representant. I september kommer MMR ha ett möte då prioriteringar för de kommande fyra året ska identifieras. Under våren kommer underlag från länsstyrelserna och chefsnätverken inhämtas om detta. Insatser kommer också att ske med att kommuniceras resultatet av MMR arbete fram till nu, troligen bl.a. genom Skypemöte.

Läs mer om Miljömålsrådet på sverigesmiljomal.se

 

Regionala miljömålsmedel 2021 och 2022

Regionala miljömålsmedel 2021 har nu slutredovisats till Naturvårdsverket. Där framgår också vad alla länsstyrelser gjort för sina nyckelfördelade medel.

Se redovisningen som finns på samarbetsytan (RUS samarbetsyta)

Beslut om regionala miljömålsmedel 2022 fattas inom kort. Information om detta skickas separat till miljömålssamordnare, deras chefer och länsstyrelsernas diarier. Tyvärr blir det något mindre medel 2022 (-10-15%) då mindre anslags erhållits. Användningen och riktlinjer är desamma som tidigare. Inklusive medverkan/deltagande i gemensamt arbete i RUS, inkl. förändringsledningskurser.

 

Regional årlig uppföljning och fördjupad utvärdering av miljömålen

RUS vill tacka alla Länsstyrelser och Skogsstyrelsen med ett gott arbete med regional årlig uppföljning 2021, som denna gång också är viktigt underlag till fördjupad utvärdering 2023. Uppföljningen lämnandes innan jul till nationellt målansvariga och har lagts upp på RUS webbplats. RUS har i januari lämnat sammanfattningar för varje miljömål till nationellt målansvariga och den 18 februari levererades också RUS samlade sammanfattning/analys, som blir ett avsnitt i den rapport årlig uppföljning Naturvårdsverket överlämnar till regeringen. RUS sammanfattning läggs också upp på RUS webbplats under regional årlig uppföljning.

Länsstyrelserna kommer genom miljömålssamordnare och chefer via RUS få möjlighet att lämna synpunkter på målvisa fördjupad utvärdering under perioden ca 28 mars till 29 april. Särskild information kommer om detta.

Nu fortsätter också arbete med målövergripande fördjupade utvärderingen och grupper tillsätts för olika teman där förslag till åtgärder med mera ska arbetas fram till september. Länsstyrelserna medverkar enligt följande:

Biologisk mångfald i skogslandskapet
Kontaktperson: Hilda Klingvall, Naturvårdsverket

Område 1: Öka incitamenten för att bevara höga naturvärden i den produktiva skogen utanför formellt skyddade områden

Område 2: Skapa incitament för biologisk mångfald-anpassat brukande i den produktiva skogen utanför formellt skyddade områden

Länsstyrelse: Johan Niss, Skåne. Kan ev. kompletteras med ytterligare en person vid behov.

Biologisk mångfald i odlingslandskapet
Kontaktperson: Hilda Klingvall, Naturvårdsverket

Område 3: Brist på hävdberoende naturtyper inom ängs- och betesmarker

Område 4: Brist på landskapselement, såsom bryn, småvatten, åkerholmar och obrukade kantzoner, invid åkermark

Länsstyrelse: Anders Bergström, Västra Götaland och Johan Niss, Skåne.

Vatten i landskapet
Kontaktperson: Therese Elfström, Havs- och vattenmyndigheten

Område 5: Incitament för planering, samordning och organisation ur ett avrinningsområdesperspektiv

Område 6: Incitament för att förbättra konnektivitet, retention och rening av vatten i landskapet

Område 7: Incitament för att minska påverkan av näringsämnen och miljögifter

Länsstyrelse: Område 5: Eva Mikaelsson, Västerbotten. Område 6: Mathias Ibbe, Östergötland. Område 7: Marie-Helene Bergstrand, Halland.

Miljö och hälsa
Kontaktperson: Robert de Meijere, Naturvårdsverket

Område 8: Synergier mellan arbetet för miljömål och arbetet för folkhälsa med fokus på friskfaktorer. Arbetet leds av Naturvårdsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Länsstyrelse: Område 8: Magnus Eriksson, Dalarna, Johan Hallberg, Region Dalarna. Ytterligare personer kommer kopplats till arbetet.

Hållbar landsbygdsutveckling
Kontaktperson: Fredrik Rangstedt, Naturvårdsverket

Område 9: Synergier mellan arbetet för en hållbar landsbygdsutveckling och arbetet för miljömålen. Arbetet leds av Naturvårdsverket i dialog med Tillväxtverket.

Länsstyrelse: Lovisa Forssell, Örebro, Carl-Johan Sanglert, Jönköping, Magnus Eriksson, Dalarna.

 

Prenumerera på miljömålsnytt

Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Naturvårdsverket för dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

På naturvårdsverkets hemsida kan du prenumerera på nyhetsvbrevet (naturvardsverket.se)

 

Vill du arbeta nationellt med miljömål och Agenda 2030? – Vi söker kommunikatör till RUS arbetsgrupp och Agenda 2030 arbetsutskott

I arbetet kommer du att:

Ha det övergripande kommunikationsansvaret i RUS och det gemensamma Agenda 2030-arbetet.
Ansvara för våra kanaler så som RUS webbplats, samarbetsytorna för RUS och det länsstyrelsegemensamma Agenda 2030-arbetet, samt nyhetsbrev för de båda.
Vara med i planering och genomförande av arrangemang som till exempel Miljömålsdagarna, en konferens som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och ett värdlän.
Vara en brygga till kommunikatörer vid länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen m.fl.
 

Sökande måste vara anställd vid en länsstyrelse och ha erfarenhet av kommunikationsarbete samt gärna ha erfarenhet eller intresse av miljö- och hållbarhetsarbete. Du får gärna ha erfarenhet att arbeta med de plattformar som används för projektwebbar och samarbetsytor (Wordpress och Sharepoint).

Omfattning är upp till 50 procent av en heltid. Om flera anmäler intresse och inte kan lägga så mycket tid kan tjänsten delas på två personer.

Tillträde under våren och senast vid halvårsskiftet 2022.

Intresseanmälningar/ansökningar skickas till RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson via e-post magnus.eriksson@lansstyrelsen.se.

 

Konsumentverket söker kontakt

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att främja spridning av miljöinformation genom andra aktörer. Den information som specifikt avses att spridas är den som finns samlad på Konsumentverkets upplysningstjänst hallåkonsument.se. Och tanken är att fler konsumenter ska känna till och använda innehållet som är oberoende och framtaget av flera av Sveriges myndigheter med sakkunskap inom miljö. Vi som arbetar med uppdraget pratar gärna mer om varför vi behöver konsumera mer hållbart, vad som finns på webbplatsen och hur vi kan hjälpas åt att sprida innehållet till konsumenter. Ta gärna kontakt med oss så kan vi prata mer om vad vi kan göra tillsammans.

www.konsumentverket.se

www.hallakonsument.se

Kontakt: Maria.Nyquist@konsumentverket.se

 

Checkar för innovationsupphandling 2022 - grön omställning

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling och spridning av nyskapande lösningar som ger ett betydande bidrag till omställningen mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi eller användningen av klimatneutrala varor och tjänster. Tipsa era kommuner och regioner som vill ställa om till cirkulära och resusrsmarta lösningar.

Checkar för innovationsupphandling 2022 - grön omställning | Vinnova

MÖTEN, UTBILDNING, KONFERENSER

NYTT DATUM!
Miljömålsdagarna 7-8 september i Sundsvall

Välkommen till Miljömålsdagarna 2022 – årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Miljömålsdagarna flyttas fram till den 7-8 september för att garantera en fysisk träff i Sundsvall. Årets tema är Att möjliggöra hållbar grön omställning – tillsammans skapar vi vägar framåt. Länsstyrelsen i Västernorrlands län är värd för evenemanget som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) i samarbete med Svenskt Näringsliv, Mittuniversitet, Region Västernorrland och Sundsvalls kommun.

 

Nobelmötet 2022

Den årliga träffen för det regionala miljömålsuppdraget för i första hand miljömålssamordnare och deras chefer blir den 7-8 december i Stockholm. Outlookinbjudan skickas till dessa.

 

Fördjupningsseminarier om konsumtion

Som vi mailade ut från RUS i början av januari så finns det möjlighet för er att arrangera fördjupningswebbinarier inom konsumtionsområdet som en fortsättning/fördjupning utifrån de konsumtionsfrukostar som RUS arrangerade tillsammans med nationella myndigheter under hösten 2021.De nationella myndigheter som deltog på konsumtionsfrukostarna hösten 2021 var: Konsumentverket, Naturvårdsverket om sitt arbete med avfallsförebyggande, textil, minskad plastanvändning samt genomförandet av det tioåriga ramverket - 10YFP och Upphandlingsmyndigheten.

Information om höstens webbinarier och de ppt-presentationer som visades finns på RUS hemsida. På RUS samarbetsyta finns inspelningar som gjordes på webbinarierna.

De av er som deltog på frukostwebbinarierna vet att de var välbesökta, runt ett hundratal deltagare på varje från både kommuner och länsstyrelser. Ni som planerar att arrangera något fördjupningspass utifrån ovan kan ta direktkontakt med de nationella myndigheterna, men informera gärna även RUS också så vi håller oss uppdaterade på vad som händer inom detta. Vill ni ha hjälp med kontaktuppgifter så är ni välkomna att höra av er!

Kontaktperson i RUS: marie-helene.bergstrand@lansstyrelsen.se

 

Stockholm+50 och Världsmiljödagen 50 år

Den 2–3 juni 2022 kommer Sverige tillsammans med Kenya stå värd för FN-mötet Stockholm+50, femtio år efter att den första FN-konferensen om den mänskliga miljön ägde rum i Stockholm. Syftet med Stockholm+50 är att bidra till att öka takten i det globala arbetet med att nå våra miljö- och klimatmål, samtidigt som vi bidrar till en fortsatt grön återhämtning.

Nyheter om Stockholm 50+ - Regeringen (regeringen.se)

Samtidigt har Naturvårdsverket i uppdrag att samordna aktiviteter vid Världsmiljödagen som den 5 juni sker under svenskt värdskap. Temat är 2022 samma som 1972: ”En enda jord – Leva hållbart i samklang med naturen.”

Följ med i förberedelserna av Världsmiljödagen genom att prenumerera på nyhetsbrevet (anpdm.com)

Mer om Världsmiljödagen 2022 (naturvardsverket.se)

Den 24 februari hölls ett informationsmöte om dagarna för myndiheter. Här hittar du bilderna som visades.

Kontakt: varldsmiljodagen2022@naturvardsverket.se

 

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma