Miljömålsdagarna, Åtgärdswebben och nytt webbgis för Räkna Q - detta och mer i Nytt från RUS

Maj 2022

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 

Detta tar nyhetsbrevet bland annat upp:

Miljömålsdagarna - dags att anmäla dig!
Checklista Begränsad klimatpåverkan i fysisk planering

Miljöövervakningsdata i miljömålsuppföljningen

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

Fyra punkter om Åtgärdswebben

Mall för inmatning av åtgärder i Åtgärdswebben

För att underlätta planering och upplägg av åtgärdsprogram har vi tagit fram en mall i excel. I filen listas alla inmatningsfält som finns i den del av Åtgärdswebben där man lägger upp åtgärderna. Fältrubrikerna ligger i den ordningsföljd som uppgifterna matas in.

Vi har markerat de uppgifter som är obligatoriska att lägga in. Vi har också markerat vilka uppgifter utöver det som är lämpliga att lägga in för att underlätta hanteringen i Åtgärdswebben.

Du hittar filen under Åtgärdswebben>Handledning och instruktionsfilmer ÅW på RUS samarbetsyta.

Kontakt: LST-RB-Åtgärdswebben Förvaltning

Bollplank för att lägga upp Åtgärdsprogram

Just nu är det hälften av länen som har börjat använda Åtgärdswebben. I huvudsak för åtgärdsprogram för miljömålen, men även strategier och handlingsplaner för klimat- och energi och grön infrastruktur. Ju fler som använder Åtgärdswebben, desto större nytta har alla av den.

Har ni svårt att komma i gång? Svårt att bestämma er för om ni har någon nytta av Åtgärdswebben? Svårt att hitta argument för att övertyga era chefer och medarbetare om nyttan? Kontakta i så fall oss objektspecialister (Louise Ellman Kareld och Monika Puch) så ställer vi gärna upp på ett eller flera möten med er.

Ni når oss via LST-RB-Åtgärdswebben Förvaltning

Nytt ”Åtgärdsområde”

I Åtgärdswebben ska varje åtgärd taggas med ett eller flera åtgärdsområden. Nu har listan kompletterats med "Cirkulär ekonomi".

Ta chansen att vara med och påverka Åtgärdswebben!

Vi efterlyser användare av Åtgärdswebben som vill stötta oss objektspecialister i utvecklingen av Åtgärdswebben genom att ingå i ett användarråd. Ett användarråd har ca 3 händelsestyrda möten per år och syftet är att vara bollplank till objektspecialisterna

Anmäl intresse till LST-RB-Åtgärdswebben Förvaltning

 

Nationellt webbgis för räkna q

RUS utvecklar ett nationellt webbgis för Räkna q, länsstyrelsernas inventering av planskyddad bebyggelse. Inventeringen utgör underlag för delen q-märkt i indikatorn Skyddad bebyggelse för miljömålet God Bebyggd miljö. Arbetet har tidigare utförts i ArcGIS. Det nya webbgis som nu tas fram kommer innehålla de underlag som behövs för arbetet. Det kommer också finnas verktyg för att registrera och administrera data. Webbgis för Räkna q kommer därför öka tillgängligheten och underlätta länsstyrelsernas arbete med inventeringen. I samband med detta kommer länsstyrelsernas data läggas in i en gemensam databas.

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till Calle Sanglert, Länsstyrelsen i Jönköping eller Kristofer Sjöö, Länsstyrelsen i Örebro.

 

Kunskapsrapport Funktionella landskap för biologisk mångfald - Sammanställning från ett kunskapsseminarium

I november 2021 arrangerade Lunds universitet, på uppdrag från länsstyrelsernas GI-stödgrupp och RUS, kunskapsseminariet ”Indikatorer för funktionella landskap”. Syftet var att tillsammans med andra forskare diskutera vad som innebär en funktionell grön infrastruktur för biologisk mångfald, samt hur funktionalitet kan mätas och följas upp med hjälp av indikatorer. De miljöer som diskuterades var skog, gräsmarker, odlingslandskapet och urbana miljöer. Under våren 2022 presenterades resultaten från kunskapsseminariet i en rapport och på ett GI-dropin (kunskapswebbinarium om grön infrastruktur) 19 april redovisade Maria von Post från Lunds universitet de viktigaste slutsatserna.

Rapporten kan laddas ner på RUS webbplats

Webbinariet spelades in och kan ses i efterhand här: Grön infrastruktur - Omvärldsbevakning (lansstyrelsen.se)

 

Frågor om förfrågningar och fördjupningsdialog inom konsumtion?

Efter de välbesökta konsumtionsfrukostarna som RUS arrangerade tillsammans med nationella myndigheter har det tagits fram en kontaktlista på vem man lämpligast tar kontakt med på respektive myndighet för uppföljande frågor eller förfrågningar om föredrag eller fördjupningsdialoger. Den finns på RUS samarbetsyta under kontaktlistor.

 

Checklista Begränsad klimatpåverkan i fysisk planering

Länsstyrelserna har med Länsstyrelsen i Kalmar som projektledande tagit fram en checklistan för Begränsad klimatpåverkan. Syftet med checklistan är att ge vägledning för att på ett systematiskt sätt lyfta in frågan om begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen. Målet är att ge stöd i planeringen så att den medverkar till en minskad klimatpåverkan. Slutarbetet och layouten av rapporten har utförts av projektet ” Hållbar strategisk samhällsplanering som bidrar till miljö-, klimat- och energimålen” samarbetsprojekt för RUS, LEKS och Samhällsbyggnadsnätverket.

Checklistan finns på RUS hemsida

 

Miljöövervakningsdata i miljömålsuppföljningen

Ett av syftena med miljöövervakningsdata är att vara ett underlag för miljömålsuppföljning. Idag används miljöövervakningsdata i miljömålsuppföljningen i olika grad och på olika sätt av länen.

Inom miljömålsuppföljningen finns behov av mer underlag för att bättre kunna göra såväl regionala bedömningar av miljömålen som att följa utvecklingen över tid. RUS har därför avsatt medel under 2022 och början av 2023 för ett projekt som ska se om vi kan underlätta och öka användningen av data från miljöövervakningen till miljömålsuppföljningen. Inledningsvis undersöks nuläget och som ett led i en nulägesbeskrivning kommer kontakt att tas med några olika grupper: projektledare för gemensamma delprogram, kontaktpersonerna för nationell övervakning, länens kontaktpersonernas för miljömålsuppföljningen samt länens ansvariga för genomförandet av delprogram inom miljöövervakningen.

Era svar sammanställs sen till rapporter, en för varje miljökvalitetsmål och en för generationsmålet, vilka också blir underlag för befintliga målmanualerna. Ni som får frågor eller enkäter, var snälla att ta er tid att besvara den. Återkoppling och dialog planeras vid miljömålsdagarna, miljöövervakningsdagarna och skypemötena för miljömålsuppföljningen.

MÖTEN, UTBILDNING, KONFERENSER

Nu är anmälan till Miljömålsdagarna öppen

Miljömålsdagarna är en årlig konferens med fokus på Sveriges miljömål, en återkommande mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Årets tema är: ”Att möjliggöra hållbar grön omställning – tillsammans skapar vi vägar framåt”.

Konferensen kommer att hållas på Clarion Hotell i Sundsvall 7-8 september. Under två dagar erbjuds bland annat inspirerande föreläsningar, lärande exempel, utflykter och samtal.

Länsstyrelsen Västernorrland är värd för årets upplaga av miljömålsdagarna, som anordnas tillsammans med Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet), i samarbete med Svenskt näringsliv, Mittuniversitet, Region Västernorrland och Sundsvalls kommun.

Anmäl dig till Miljömålsdagarna

Sprid gärna vidare anmälningslänken till dina kollegor, kommuner och andra intresserade!

 

Foto: Lars Björkelid/ Länsstyrelsen Västerbotten

Miljöövervakningsdagarna 2022 i Umeå

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till miljöövervakningsdagarna 13-15 september 2022. Denna årliga konferens samlar flera av Sveriges myndigheter som arbetar med miljöövervakning både på nationell och regional nivå. Konferensen är ett bra tillfälle att få en inblick i hur miljödata samlas in och hur den eventuellt kan användas för att följa upp miljömålen.

Temat för årets miljöövervakningsdagar är: Hur ser miljötillståndet ut, och mäter vi rätt?

Anmäl dig till Miljöövervakningsdagarna

 

Nya konsumtionsfrukostar hösten 2022!

I den referensgrupp för konsumtionsområdet som finns har vi haft två möten under våren, för den som är nyfiken på vad vi egentligen tar upp på de här mötena finns det minnesanteckningar på RUS samarbetsyta. En sak vi kommit fram till är att vi ska göra en ny insats med konsumtionsfrukostar under hösten 2022 och arbete med att fånga upp vad som är aktuellt från de nationella myndigheterna pågår. Vi räknar med att ha mer information om innehåll och datum före sommarsemestrarna så håll utkik!

Hur kan vi samverka för resurssmarta och cirkulära lösningar av kommunplasten?

Nationell plastsamordning bjuder tillsammans med Länsstyrelserna /RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet), Ignite Public och Upphandlingsmyndigheten in till ett digital dialogmöte den 7 juni kl 9-10:30.

Boka dagen, 7 juni kl 9-11: Hur kan vi samverka för resurssmarta och cirkulära lösningar av kommunplasten?

Inbjudan och agenda kommer om ett par veckor.

 

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma