Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 
 
 

Nyheter m.m. från länsveterinärerna

Nummer 21, januari 2019

 

Det är mycket att tänka på när du arbetar som djurhälsopersonal. Du ska bland annat komma ihåg att du har en anmälningsskyldighet inom vissa områden. I vinterns nyhetsbrev har vi samlat några av de vanligaste sakerna som du inte ska glömma bort att anmäla och till vem du ska anmäla. Torrt och tråkigt kan det tyckas, men nog så viktigt. Se det som en check på att du kommer ihåg hur det ska vara.

Vi har också med några andra nyheter, till exempel nya föreskrifter och behandlingsrekommendationer samt övervakningen av avmagringssjuka.

Marie-Louise Sjöberg, Inger Nilsson och Maria Nyström

 

Övervakning av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur

 

Chronic Wasting Disease, CWD eller avmagringssjuka som den kallas på svenska, är en prionsjukdom hos hjortdjur. CWD kännetecknas av degenerativa förändringar i hjärnan vilket leder till neurologiska symtom, avmagring och död. Sjukdomen lyder under epizootilagen och vid misstanke om att djur har CWD ska detta anmälas.

Sedan 2018 pågår i Sverige en EU-reglerad övervakning. Den ska pågå under 2018–2020 och omfatta minst 6 000 prover. Viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort, rådjur), hägnad kronhjort och ren ingår i övervakningen. Djur som visar symtom på CWD samt djur som hittas döda eller som avlivas på grund av andra tecken på sjukdom ska undersökas. Dessutom kan trafikdödade djur och djur som kasseras på grund av sjukdom vid jakt och slakt undersökas. Övervakningen är beroende av att prover för analys skickas in till SVA. Den som påträffar ett dött hjortdjur kan kontakta SVA för att få provtagningsmaterial och skicka in prover. Kontakta även SVA om ett magert eller sjukt hjortdjur avlivas. SVA skickar då ut provtagningsmaterial. Du kan läsa mer på SVA:s och Jordbruksverkets webbplatser.

 

Epizootisk och zoonotisk sjukdom

 

En veterinär som misstänker epizootisk eller zoonotisk sjukdom ska anmäla detta per telefon till Jordbruksverket och länsstyrelsen inom sex timmar från det misstanken uppstår. Detta kan du bland annat läsa i K4, Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen.

Vill du uppdatera dig om epizootisjukdomar kan du göra det via epiwebb, en webbplats om epizootilagens sjukdomar. Här hittar du information om sjukdomarna, lagstiftningen samt den organisation och beredskap som finns för att hantera dessa sjukdomar.

 

Andra anmälningspliktiga sjukdomar och smittämnen

En lista över vilka djursjukdomar och smittämnen som är anmälningspliktiga finns i bilagan i Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen, K4. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt ansvariga vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Anmälan av indexfall av anmälningspliktig djursjukdom och smittämnen ska göras på Jordbruksverkets blankett D 30, och skickas till Jordbruksverket och till länsstyrelsen. Anmälningspliktiga sjukdomar hos fisk, blötdjur eller kräftdjur ska göras på blankett D 41. Även sjukdomar som normalt inte förekommer i landet ska anmälas.

 

Klinisk misstanke om vissa hästsjukdomar

När du som veterinär har klinisk misstanke om hästinfluensa typ A, kvarka, virusabort (centralnervös form) eller virusarterit, ska du snarast anmäla detta till aktuell länsstyrelse. Anmäl gärna på Jordbruksverkets blankett (D 65) Kliniskt misstänkt indexfall av hästsjukdom enligt K4 så får du med alla uppgifter.

 

Skickar du prover till utländska laboratorier?

 

Då är det viktigt att känna till att det är du som provtagande veterinär som ska anmäla fall av anmälningspliktiga sjukdomar.

Du ska anmäla till länsstyrelsen i det län där djuret finns och till Jordbruksverket på blankett D30 inom fem dagar. Anmälan ska ske även om provsvaret skickats från det utländska laboratoriet till SVA för verifiering. Kravet hittar du i Jordbruksverkets föreskrift K4.

 

MRSA och MRSP

När du som veterinär misstänker att ett djur kan ha en infektion med meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) ska du provta djuret. Du ska då anmäla detta till länsstyrelsen i det län djuret bor. Om djuret tillfälligt vistas i ett annat län ska du även meddela den länsstyrelsen. Använd Jordbruksverkets blankett, E 9.184. När du sedan har konstaterat att infektionen är avläkt ska du även meddela Länsstyrelsen detta för att vi ska kunna avskriva fallet som ett tillsynsärende. Läs mer om vad du ska göra vid misstanke om MRSA.

För meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) finns inga krav på provtagning vid misstanke, utan du ska meddela Länsstyrelsen när MRSP-infektionen avläkt. Läs mer om vad som gäller vid MRSP.

Som behandlande veterinär ska du informera djurhållaren om de restriktioner som anges i föreskriften K112 vid MRSA eller MRSP.

 

Villkorad läkemedelsanvändning

Du som förskriver läkemedel för användning i besättningar med villkorad läkemedelsanvändning ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Anmälan ska skickas inom två veckor från perioden inleds. Om den villkorade läkemedelsanvändningen inte avbryts mellan förskrivningsperioderna kan anmälan ersättas av ett skriftligt meddelande.

Det är endast om den villkorade läkemedelsanvändningen upphör innan förskrivningsperiodens slut som du behöver anmäla detta till Länsstyrelsen. Även en sådan anmälan ska göras senast inom två veckor.

Vilka uppgifter som anmälningarna och meddelandet ska innehålla samt mer om villkorad läkemedelsanvändning hittar du i kapitel 4 i Jordbruksverkets föreskrift D9. Blanketter, D156 och D157, att använda hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

 

Läkemedelsbiverkningar

 

Det är viktigt och av stort värde att du som veterinär rapporterar biverkningar hos djur. Även biverkningar hos människor till följd av exponering för veterinärmedicinska läkemedel ska rapporteras. Rapportering ska ske redan vid misstanke om biverkning. Mer information om vad du ska rapportera och hur samt föreskrifterna där kravet på rapportering finns hittar du på Läkemedelsverkets webbplats.

 

Om du byter arbetsplats eller flyttar

Du som är djurhälsopersonal ska meddela Jordbruksverket när du byter namn, adress, telefonnummer eller arbetsplats. Skicka information om vilka ändringar det gäller till veterinarfragor@jordbruksverket.se eller till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Bestämmelsen finns i Jordbruksverkets föreskrifter med saknummer D8. Blankett D143 för ändamålet finns på Jordbruksverkets webbplats.

 

Upptäcker du att djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker eller ser att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill.

Anmälan görs till djurskyddshandläggarna på telefon 010-223 61 23 eller via webben. Vi har telefontid på tisdagar och fredagar mellan klockan 9.00-11.00. Ange om möjligt rätt adress, eller en noggrann vägbeskrivning så underlättar du för oss. Anmälan via e-post görs till djurskydd.jonkoping@lansstyrelsen.se

Tänk på att du inte kan vara anonym när du skickar in din anmälan via e-post. Om situationen är akut och det inte går att nå Länsstyrelsen ska du kontakta Polisen i stället.

För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Underrätta Länsstyrelsen när du har avlivat ett svårt sjukt eller skadat hittedjur

 

Om ett djur påträffas så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får en veterinär eller en polisman och i brådskade fall någon annan genast avliva djuret. Den som har avlivat djuret ska underrätta ägaren eller innehavaren av djuret om detta. Om det inte är möjligt ska Länsstyrelsen underrättas. Detta framgår av 30 § djurskyddslagen.

Ibland får veterinärer in katter som påträffats/hittats i så dåligt skick att de bör avlivas av djurskyddsskäl. Om katten inte är märkt, ägaren okänd och inte går att få tag på kan du som veterinär avliva katten med stöd av 30 § djurskyddslagen. Det är i så fall lämpligt att skriva i journalen (utöver allt annat som ska ingå) att djurägaren är okänd och inte går att få tag på, att katten bedöms lida och att den genast bör avlivas av djurskyddsskäl. Efteråt ska du underrätta Länsstyrelsen om det.

Du kan däremot inte avliva ett svårt sjukt djur av djurskyddsskäl med stöd av 30 § mot djurägarens vilja. I sådana fall ska du under dagtid kontakta länsveterinären som har möjlighet att fatta beslut om att omhänderta och avliva djuret. Om det händer utanför kontorstid kan Polisen fatta beslut om att omedelbart omhänderta djuret.

 

Några nya föreskrifter 2019

Den 1 februari 2019 träder nya föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde i kraft, saknr D 74.
Samtidigt träder ändringar i kraft i fråga om avgifter och debitering av officiella uppdrag, saknr D 13.
Nya föreskrifter om hästhållning, saknr L 101, gäller från den 1 mars 2019.
Läs gärna redan nu vad som står i den nya djurskyddslagen, vilken börjar gälla den 1 april 2019.
 

Veterinära författningshandboken

När du behöver titta i någon författning som rör det veterinära området hittar du Veterinära författningshandboken på Jordbruksverkets webbplats. Du kan även prenumerera på nya författningar genom att anmäla dig på Jordbruksverkets webbplats.

 
 

Rekommendation för behandling av hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt

Den senaste behandlingsrekommendationen från 2018 om behandling av hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt, hittar du på Läkemedelsverkets webbplats. Rekommendationen avspeglar kunskapsutvecklingen inom området och ersätter den tidigare rekommendationen från 2005. Bland annat har ett nytt kapitel som rör behandling av akut hjärtsvikt tillkommit.

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon 010-22 36 000
E-post jonkoping@lansstyrelsen.se

Facebook Twitter
 
 

Klicka här för att avregistrera din adress
Tipsa en vän

 

Postman