Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter om RUS arbete och information som rör länsstyrelsernas miljömålsarbete.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

NYHETSBREV Juni 2023

Genom RUS samverkar länsstyrelserna i miljömålsarbetet. RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter om RUS arbete och information som rör länsstyrelsernas miljömålsarbete.

Sommarhälsning från RUS

Nu närmar vi oss sommaren och här kommer en uppdatering om vad som händer inom länsstyrelsernas gemensamma miljömålsarbete.

RUS verksamhet löper på enligt verksamhetsplanen och många olika aktiviteter har genomförts under våren. Några av dem kan du läsa om här i nyhetsbrevet. Några insatser är försenade, men ambitionen är att hinna ikapp under hösten. Vid styrgruppens möte den 1 juni gavs en lägesrapport om verksamheten, anteckningar finns på RUS samarbetsyta.

Mycket arbete i RUS har under våren också gått till Miljömålsrådet och Agenda 2030. En särskild information om arbetet i Miljömålsrådet kommer innan sommaren och för Agenda 2030 finns ett eget nyhetsbrev som alla kan prenumerera på.

En förfrågan om omfördelning av regionala miljömålsmedel kommer liksom tidigare att gå till länen. I år kommer det ske lite tidigare så att förändringar kan hanteras inför höstens planering på respektive länsstyrelse.

Jag vill påminna om miljömålsdagarna den 27-28 september och Nobelmötet den 6-7 december. Har ni synpunkter på RUS verksamhet i höst och nästa år hör gärna också av er. Den 24-25 augusti har arbetsgruppen planeringsmöte och till det mötet tar jag gärna emot synpunkter och förslag.

Glad midsommar och en skön sommar tillönskas er alla!

Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS

AKTUELLT från RUS

Räkna Q - nytt kartmaterial underlättar arbetet med kulturmiljöer i fysisk planering

Länsstyrelserna har arbetat gemensamt med inventering av planskyddad bebyggelse. Resultatet kommer snart finnas i länsstyrelsernas publika webbkarta.

Räkna Q-webbGIS är framtaget för arbetet med länsstyrelsernas inventering av planskyddad bebyggelse som ligger till grund för delindikatorn q-märkt i indikatorn Skyddad bebyggelse som hör till miljömålet God bebyggd miljö. Indikatorn visar hur stor andel av kommunens bebyggelse som skyddas genom bestämmelse i detaljplan.

I samband med lanseringen under hösten 2023 kommer RUS ordna utbildningar och informationsmöten för att hjälpa länsstyrelserna med att komma igång med arbetet.

Informationen från Räkna Q är därför också till stor nytta i länsstyrelsernas arbete med att främja kommunernas arbete med kulturmiljöer i fysisk planering. Räkna Q-webbGIS innehåller allt som behövs för att kunna genomföra registreringen. Det finns bland annat en direkt koppling till Lantmäteriets planarkiv, flygbilder och fastighetsinformation samt olika verktyg för att underlätta arbetet med registreringen. I samband med detta ersätts också länsstyrelsernas individuella databaser med en gemensam nationell databas för inventering. Detta kommer tillsammans underlätta arbetet med inventeringen, underlätta administrationen och bidra till säkrare lagring av data.

 

Bättre möjligheter att använda data från miljöövervakning i uppföljning av miljömålen

RUS arbetar med projektet Miljöövervakning som underlag till miljömålsuppföljning och tillståndsbeskrivning. Ambitionen är dels att skapa en samsyn kring hur miljöövervakningen skulle kunna utvecklas för att bättre kunna användas till miljömålsuppföljningen, dels hur miljömålsuppföljningen bättre skulle kunna nyttja befintlig miljöövervakning. Projektet har genomförts under 2022 och avslutas sommaren 2023.

I nuläget används miljöövervakningsdata i miljömålsuppföljningen i olika grad och på olika sätt av länen. Inom miljömålsuppföljningen behövs underlag för att kunna göra såväl regionala bedömningar av miljömålen som att följa utvecklingen över tid. Miljöövervakningsdata är i många fall grunden för bedömningarna, men det finns potential att använda mer miljöövervakningsdata än vad som görs i nuläget.

I maj 2023 genomfördes en workshop om hur resultat från miljöövervakning kan användas vid miljömålsuppföljning. Resultaten från dagen finns samlade på RUS webbplats. Där finns också alla målmanualer som respektive miljömålansvariga myndigheter ansvarar för och som är en grund för hur uppföljningen av miljömålen ska göras. Det har också tagits fram förslag till bilagor till målmanualerna med exempel på hur data från miljöövervakning kan användas som underlag till regional miljömålsuppföljning och tillståndsbeskrivning. Bilagorna är i första hand framtagna som stöd till den regionala miljömålsuppföljningen.

En av de parallella workshoparna under miljöövervakningsdagarna 18 oktober 2023 kommer att ägnas åt fortsatt arbete. Återkoppla gärna vilka behov av dialog och fortsatt arbete som du ser behov av till projektledaren Louise Ellman Kareld, louise.ellman-kareld@lansstyrelsen.se

Mer information finns på RUS webbplats, regionala miljöövervakningens webbplats och miljöövervakningens samarbetsyta.

Data från miljöövervakning för miljömålsuppföljning - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, rus.se

Regional miljöövervakning, regionalmiljoovervakning.se

Samarbetsyta regional miljöövervakning, lansstyrelsen.se

REGIONAL ÅRLIG UPPFÖLJNING

Anvisningar för regional årlig uppföljning

Anvisningar för den regionala årliga uppföljningen av miljömålen finns nu på RUS samarbetsyta Anvisningarna är i stort sett likadana som förra året. En skillnad är att antal tecken ändrats från ”max” till ”cirka”.

RUS samarbetsyta - Uppföljning (lansstyrelsen.se).

 

Naturvårdsverket ser över processen kring regional årlig uppföljning

Under våren har Naturvårdsverket påbörjat en översyn av miljömålsuppföljningen. RUS/länsstyrelserna har parallellt påbörjat en egen process i syfta att se över hur vi kan göra miljömålsarbetet ännu bättre och också bidra med underlag till Naturvårdsverkets arbete. RUS kommer bjuda in till en digital workshop om detta i höst där miljömålssamordnare och deras chefer är primär målgrupp.

Inga förändringar görs för uppföljningen av 2023.

Miljömålsrådets programområden

Miljömålsrådets programområden ska öka takten i arbetet med att nå miljömålen

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål.

Miljömålsrådet har sedan 2019 arbetat i sju programområden. Två av dessa fortsätter nu tillsammans med tre nya programområden som rådet gemensamt har prioriterat för perioden 2023–2026.

Miljömålsrådets programområden 2023-2026 är:

Ramverk för nationell planering (fortsättning).
Samverkan för ett hållbart livsmedelssystem (fortsätter i modifierad form).
Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling.
Cirkularitet i klimatomställningens materialflöden.
Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem.


Länsstyrelserna medverkar i samtliga programområden. Under hösten planeras webbinarier för att informera om programområdena och länsstyrelsernas medverkan. Ett första möte om programområdet Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem hölls den 16 juni 2023. Information om de övriga kommer under hösten.

Mer information om miljömålsrådet och programområdena finns på webbplatsen Sveriges miljömål och på RUS webbplats.
Miljömålsrådet - Sveriges miljömål, sverigesmiljomal.se
Miljömålsrådet - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, rus.se

Deltagare i RUS arbetsgrupp och styrgrupp

Bemanning i RUS

Nytt från RUS har haft en paus under våren eftersom RUS har saknat kommunikatör. Genom Moa Lindvert, Jönköping, har vi nu en ny kommunikatör och kan arbeta mer aktivt med kommunikationsfrågorna igen.

Även andra vakanser i RUS arbetsgrupp är fyllda då Susanne Dahlberg, Skåne och Louise Ellman-Karled, Kronoberg, har börjat. Maja Kling Ek, Östergötland, är också ett stöd i arbetet med cirkulär ekonomi.

I styrgruppen har Catarina Kristensson, Jönköping, börjat som företrädare för miljömålscheferna.

På RUS webbplats finns information om vilka personer som ingår i RUS styrgrupp och arbetsgrupp och vilka ansvarsområden var och en har.

Startsida - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, rus.se

Evenemang

Frukostwebbinarier om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi

Under vecka 40 och vecka 41 arrangerar RUS tillsammans med andra myndigheter och organisationer frukostwebbinarier som på olika sätt handlar om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. De programpunkter som är klara än så länge är:

4 oktober berättar Naturvårdsverket om sin rapport Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material.
6 oktober kl. 9.00-10.15 bjuder nationell plastsamordning tillsammans med SIS in till ett webbinarium om kompostering och bionedbrytbarhet. SIS kommer att berätta om befintliga standarder för förpackningar respektive plast.
11 oktober medverkar Avfall Sverige.


Planeringen pågår och det fullständiga programmet kommer under hösten.

 

Miljömålsdagarna

Miljömålsdagarna hålls i år i Borlänge 27-28 september. Årets tema är landskap rustade för framtiden.

Miljömålsdagarna är en årlig konferens för alla som arbetar för ett framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete. Program och anmälningsformulär finns nu tillgängligt. Miljömålsdagarna 2023, invajo.com

 

Nobelmötet

Årets nobelmöte äger rum 6-7 december. Kontakta RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson om du har önskemål om innehåll. magnus.eriksson@lansstyrelsen.se

 

Detta utskick går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna och Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Webbplats: www.rus.se

E-post: rus@lansstyrelsen.se

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma