Årets tredje nyhetsbrev från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Juli 2021

 

Webbversion

 
Facebook Instagram Nämnden för hemslöjdsfrågor
 
 

Här kommer ett försenat nyhetsbrev...

I och med det tillskott som Nämnden för hemslöjdsfrågor fått för att stärka de professionella utövarna så blev det ytterligare utlysningar som vi jobbat intensivt med de senaste månaderna - läs mer om detta nedan!

Efter sommaren kommer kansliets personal att fortsätta jobba hemma ytterligare hela tredje kvartalet.

Ett lästips till i sommar är Nordisk kulturfonds nya antologi Speglingar om kulturpolitikens utveckling i Norden.

Trevlig sommar!

Ny ledamot i nämnden
Felix Wink, hemslöjdskonsulent i region Västerbotten samt en av upphovspersonerna bakom företaget Täljogram har av regeringen förordnats som ledamot i Nämnden för hemslöjdsfrågor till och med 30 juni 2022. Felix ersätter Jögge Sundqvist.

Vårändringsbudget
I vårändringsbudgeten tilldelades Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 mkr riktade mot enskilda företagare och utövare inom kulturarvsområdet såsom slöjdare och kulturhantverkare. Medlen syftar till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och öka möjligheterna för dessa aktörer att fortsätta arbeta med sin verksamhet.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har fördelat 55 projekt á 30 tkr till slöjdare och kulturhantverkare inom ramen för myndighetens vårutlysning vilket innebär att cirka 30% av de sökande beviljats medel.

Myndigheten har även genomfört en ny typ av utlysning, Slöjdkurator, där ett antal curatingprojekt finansieras till stöd för professionella utövare och för möjliggörande av slöjd i nya sammanhang. Att utveckla arrangörskap inom slöjd- och hantverksområdet är också ett sätt att stötta professionella utövare och ämnesutveckla.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund tilldelas 300 tkr riktade till föreningsverksamhet som involverar professionella utövare. Medlen möjliggör för föreningarna att betala ersättning till professionella utövare även när överenskomna aktiviteter inte kan genomföras.

Under hösten kommer även insatser riktade mot slöjdares och kulturhantverkares organisering och ökad kunskap kring företagande att genomföras.

Kalendarium

31 augusti Slöjd håller. Den andra delen i Nämnden för hemslöjdsfrågoras årskonferens riktad till hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare som i år genomförs utspritt över året. Dagen arrangeras tillsammans med slöjdkonsulentverksamheterna i regionerna Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Konferensen är digital och ett led i arbetet Strategisk slöjd, dagens underrubrik är strategisk kommunikation. Inbjudan har skickats ut till samtliga hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare slöjd.

7-8 oktober Baltic Wool Conference. An international meeting place on Gotland for wool companies, researchers, sheep breeding associations and others involved in wool processing.Baltic Wool Conference 2021

27-28 oktober Kreativ omstart. Den digitala konferensen är ett samarbete mellan Kulturrådet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet och Tillväxtverket för att ge dig inspiration och aktuella kunskaper som du har nytta av i det regionala utvecklingsarbetet. Program och inbjudan på konferensens webbsida.

 

55 projekt beviljade i Vårutlysning 2021

Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning riktad till professionella utövare av slöjd och hantverk, Vårutlysning 2021, var öppen 23 mars- 15 april. I utlysningen kunde ett fast belopp om 30 000 kr sökas för att genomföra ett kortare projekt. Sammanlagt inkom 154 ansökningar från 146 sökande. Vid nämndens möte i juni beslutades att bevilja 55 projekt spridda över hela landet - här är hela listan!

 

En plattform för svensk ull

Nämnden för hemslöjdsfrågor har efter seminariet Nuläge ull (8 juni) påbörjat arbetet med att initiera en plattform för svensk ull. Plattformen ska utvecklas för kommersiella aktörer kopplade till svensk ullnäring. Plattformen ska främja svensk ullindustri samt innovation, forskning och utbildning inom området. En konsult kommer engageras för att ta fram en rapport som omfattar förslag till organisation och finansiering för tre år framåt.

 

Kulturvanor 2020

Myndigheten för kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
Statistiken för Eget skapande Handarbete/Hantverk som de senaste åren legat på ca 46% har ökat under 2020 ökat till 50%.
Läs hela rapporten Kulturvanor i Sverige 2020

 

Projektutlysning inför 2022

Nämnden för hemslöjdsfrågors utlysning av bidrag till projekt som ska genomföras under 2022 riktar sig till föreningar, organisationer, institutioner, enskilda företagare och utövare av slöjd och hantverk som vill genomföra ett- eller fleråriga projekt med syfte att med slöjd nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer. Ansökan är öppen 30 augusti - 15 oktober Projektutlysning inför 2022

Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 4006, 102 61 Stockholm
Besöksadress: Västgötagatan 5

www.nfh.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Avregistrera din adress!

Do not click this link

Skickat med Paloma