Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Folkhälsoguidens logga med länk till webbplatsen
 
Facebook Twitter
Nyhetsbrev nr 2 2020
Människor i rörelse på stadsgata

CES ger ut rapporter om coronapandemins effekter på folkhälsan

Under pågående coronapandemi släpper Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ett antal rapporter om coronapandemins potentiella effekter på folkhälsan. Rapporterna publiceras kontinuerligt och samlas på Folkhälsoguiden.
Till rapporterna >

Ung kvinna i mörk korridor
 

Stora risker för psykisk ohälsa under coronakrisen

Vårdpersonal och personer som intensivvårdas för coronaviruset covid-19 löper stor risk för nedsatt psykisk hälsa. Det är även sannolikt att våld mot barn, depression och oro i befolkningen ökar till följd av den ekonomiska krisen i pandemins spår, visar en rapport från CES.
Mer om psykisk ohälsa och coronakrisen >

Tänder en cigarett
 

Viktigt med stöd till rökare som vill sluta under krisen

Eftersom stress och negativa situationer gör det svårare att sluta röka och lättare att återfalla kan rökningen komma att öka under coronapandemin, enligt en rapport från CES. Samtidigt visar aktuell forskning att rökare kan få ett allvarligare förlopp i samband med covid-19, vilket kan motivera fler rökare till att sluta röka. Mer om rökning och coronapandemin >

vattenpipa
 

Vattenpipa kan öka spridningen av Corona

Världshälsoorganisationen (WHO) går ut med en varning för bruket av vattenpipa i samband med coronaepidemin. Att använda vattenpipa kan öka risken för smittspridning av covid-19. Läs mer om vattenpipa och smittspridning >

Barn i klassrum
 

Skolpersonal vill ha mer struktur i arbetet med elevers psykiska hälsa

Skolpersonal med koppling till elevhälsoteamet upplever att den psykiska ohälsan bland elever i grundskolan och gymnasiet har ökat. Det visar en ny rapport där personalen efterfrågar mer struktur och tydlighet kring skolans hälsofrämjande uppdrag och arbete. Läs mer om rapporten >

Kyriaki Kosidou är arbetsledare för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 

”Om tio år ska vi ha gjort skillnad inom SRHR”

Få saker har så stor betydelse för individens upplevelse av hälsa och välmående som den sexuella och reproduktiva hälsan och rätten till denna – fri från fördomar, diskriminering, våld eller tvång. CES bygger nu upp ett team för att utveckla folkhälsoarbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Läs mer om SRHR-teamet på CES >

Vårdkedjorna för unga med adhd och autismspektrumtillstånd ses över

Vården behöver hållas ihop på ett bättre sätt gentemot patienter och anhöriga. Det visar en kartläggning av vårdkedjorna för barn och unga med adhd och autismspektrumtillstånd (ASD) som CES har gjort tillsammans med KIND.
Läs mer om kartläggningen >

Utbildningar, seminarier och nätverksträffar hösten 2020

Utbilda dig till tobaksavvänjare

I höst finns åter möjlighet att gå högskoleutbildningen för att bli tobaksavvänjare. I utbildningen, som genomförs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Kursen ger 7,5 högskolepoäng. Läs mer om kursen >

Metodstöd i implementering

CES enhet för implementering och utvärdering erbjuder under hösten 2020 ett kostnadsfritt metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt. Läs mer om metodstödet >

Rapporter och faktablad

Skolans arbete med elevers psykiska hälsa – Intervjuer med personal på grund-
och gymnasieskolor i Stockholms län (Rapport 2020:1)

Rapporten är baserad på en intervjuundersökning bland skolpersonal inom grund- och gymnasieskolor i Stockholms län. Deltagarna har fått redogöra för observationer och reflektioner kring arbetet med elevernas psykiska hälsa.
Läs rapporten (pdf) >

Screening av psykisk ohälsa med Refugee Health Screener – en uppföljning från Region Stockholm (Rapport 2020:2)

Sveriges regioner ska erbjuda asylsökande en frivillig hälsoundersökning samt informera och underlätta tillgången till hälso- och sjukvård. I rapporten redovisas förekomst av psykisk ohälsa mätt med instrumentet Refugee Health Screener i olika undergrupper samt vårdpersonalens upplevelser av det nya arbetssättet.
Läs rapporten (pdf) >

Folkhälsoguiden är en webbplats för dig som är intresserad av folkhälsofrågor.
Webbplatsen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.
 

Redaktör: Emma Frekke

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Box 45436, 104 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Solnavägen 1 E
Telefon: 08-123 400 00

 
 

Kontakta Folkhälsoguiden på e-post

 
 

Besök Folkhälsoguiden

 

Tipsa en vän

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
Do not click this link

Skickat med Paloma