Visa i webbläsare | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera

Ledare

Ett gigantiskt svek

Det skrivs spaltmil om Rysslands försök att invadera Ukraina och det går inte slå på radio eller TV utan att nås av en löpande information om händelseutvecklingen. I princip hela västvärldens ledare fördömer president Putins agerande, med rätta. Därför vill jag här ge mina korta kommentarer och reflektioner eftersom föreningen under flera år haft en egen omvärldsspaning som bland annat pekar på risken med ett eskalerande läge i världen.

På ett sätt är det skönt att se hur västvärlden kan nå enighet och fatta mycket viktiga beslut som svar på Rysslands agerande. Beslut som i många fall blir både kostsamma och är obekväma för länderna själva. Kanske kan vi få läsa i framtida historieböcker om en ny ordning där man återupptäckte värdet av samordning och gemenskap i stället för egennytta som annars präglat de senaste årens pandemi.

Tyvärr spär västvärldens resoluthet på en polarisering där stormakten Kina tillsammans med länder som Syrien och Saudiarabien uttalar mer eller mindre ett stöd för Putins agerande. Kina upplevs försöka balansera sin kritik mot Ryssland men väljer samtidigt att skylla på USA. Självklart agerar ledarna i Kina utifrån hur de kan ta en mer framskjuten position i en ny möjlig världsordning.

Demokratin hotas och det på närmare håll än i Ukraina, för vi har länder inom EU där dess ledare försöker begränsa inflytandet för olika institutioner. I USA där demokratin anses vara stark, kan vi också se tydliga exempel på antidemokratiska rörelser. Därför måste vi vara vaksamma på vad som händer och samtidigt stärka våra band med Norden och de länder i Europa som har starka demokratier. Glöm inte att demokratiska länder är i minoritet i världen!

Det ukrainska folket lider men det kommer även det ryska folket göra då de på många sätt drabbas av västvärldens restriktioner. Men mest kommer det svida hos Vladimir Putin själv när hans strategi havererar och det ryska folket vänder sig emot honom. Vi kan bara innerligt hoppas att han detroniseras innan han hinner ställa till för mycket elände eftersom vi just nu lever i en mycket orolig värld på grund av honom.

I dessa osäkra tider så känns det ändå bra att vi från föreningen under flera år har prioriterat säkerhetsarbetet och att våra stadsnät anammat det. Med utbildningar och övningar har vi kommit en bra bit på väg, vilket märks i det samlande återrapporteringsarbete vi gör på uppdrag av myndigheter. Samtidigt så finns det utmaningar kvar för branschen när det kommer till materialförsörjning och bemanning i orostider som sannolikt får ett ökat fokus nu.

Den här ledaren skulle egentligen ha handlat om Telias svartlistning hos Allmänna Reklamationsnämnden för deras svek mot bredbandskunder. Men det sveket är ändå mikroskopiskt, om ens synbart jämfört med Putins svek, så vi tar det en annan gång.

Mikael Ek
Vd, Svenska Stadsnätsföreningen
 

Twitter LinkedIn
 

Nyheter

Hållbarhetsområdet lyfts på Stadsnätsföreningens Årskonferens

Den 25–27 april är det dags för Stadsnätsföreningens Årskonferens på plats i Karlstad. Konferensen erbjuder ett aktuellt och spännande program med Johan Wester som moderator.

På årets konferens kommer bland annat hållbarhet att lyftas ur olika perspektiv. Bland annat kommer Malin Thorsén, hållbarhetskonsult och ägare på Bright Planet, att berätta om vilken roll stadsnäten kan ha i samhällets resa mot ett alltmer hållbart samhälle och hur de kan bli ett verktyg i sina ägares hållbarhetsarbete.

Patrick Amofah, hållbarhetsspecialist, projektledare och segmentsansvarig bygg på Upphandlingsmyndigheten, kommer även att tala om hur tydligare krav i upphandlingar kan förbättra kommunala byggverksamheters hållbarhetsarbete och bidra till hållbar samhällsbyggnad.

Därtill kommer Ulf Linderoth, it-strateg på Malmö stad, att berätta om stadsnätens och kommuners gemensamma hållbarhetsarbete. I Malmö Stad har det varit en självklarhet att inkludera samtliga av kommunens verksamhetsområden i det arbetet för att nyttja den kompetens som finns i den egna organisationen på bästa sätt.

Stadsnätsföreningens webbplats kan man ta del av inbjudan med preliminärt program och anmälan.

För frågor, kontakta Mia Forslöf, eventchef på Stadsnätsföreningen.

 

Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek intar rollen som ordförande i CEDEC:s nya arbetsgrupp 

Innan årsskiftet beslutade Stadsnätsföreningens styrelse om ett medlemskap i den EU-baserade organisationen European Federation of Local Energy Companies, CEDEC. Organisationen företräder mer än 1 500 lokala och regionala energiföretag, mestadels inom offentlig sektor, som sammanlagt hanterar cirka 85 miljoner el- och anslutningskunder i elva europeiska länder.

Hallå där Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen

Under den senaste tiden har CEDEC:s medlemmar fått ett allt större intresse av att utveckla fiberaffären och har nyligen startat en arbetsgrupp för lokalt ägda bredbandsnät. Varför har CEDEC börjat engagera sig i den här frågan?
– Det är många bland deras europeiska medlemmar som efterfrågar ett stöd i bredbandsfrågor och därför har man inom CEDEC fattat beslut om att även arbeta med dessa frågor. Man har länge sett Sverige som ett föregångsland där de allra flesta av våra offentligt ägda lokala energibolag har en omfattande etablerad

fiberinfrastruktur som gynnar samhällets utveckling och skapar nya affärer, säger Mikael Ek.

Mikael, du har utsetts till ordförande i arbetsgruppen. Vad anser du att Stadsnätsföreningen kan bidra med i gruppens arbete?
– Vi har erfarenhet och kompetens inom bredbandsområdet genom vårt långvariga arbete med att hjälpa stadsnäten i deras utveckling i alla dess delar. Det handlar om saker som koordinering, standardisering, samverkan, teknik, plattformar, utbildning och affärer med mera. Det här kan vi bistå våra kollegor runt om i Europa med för att ge dem en möjlighet komma i kapp och kunna boosta sina respektive länders digitalisering, säger Mikael Ek.

Vad innebär det här arbetet för föreningen på EU-nivå?
– Samtidigt som vi delar med oss av vår kunskap så skapar vi en unik möjlighet att kunna påverka och vara delaktiga direkt i viktiga frågor som berör våra medlemmar. Allt fler beslut om vår bransch tas på EU-nivå och med CEDEC som är ett erkänt duktigt påverkansorgan i Bryssel har vi utmärkta förutsättningar att göra oss hörda. Det är hög tid att lokala och regionala bredbandsaktörer får komma till tals i Bryssel, säger Mikael Ek.

 

PTS uppmuntrar fiberaktörer att delta i offentligt samråd inför utlysning av bredbandsstöd 2022

Som en del i förberedelserna inför kommande utlysning av bredbandsstödet 2022 håller Post- och telestyrelsen, PTS, ett offentligt samråd som pågår fram till den 25 mars 2022.

En förutsättning för att PTS ska kunna bevilja bredbandsstöd är att utbyggnaden sker till ett område som i dag saknar tillgång till fast bredband och som inte omfattas av planer på utbyggnad inom de kommande tre åren. Syftet med det offentliga samrådet är att informera om huvuddragen för bredbandsstödet 2022 och kartlägga bredbandsutbyggnaden i samverkan med fiberaktörer för att skapa en så korrekt byggnadsförteckning som möjligt. Byggnadsförteckningen är grunden i PTS utlysningsunderlag som visar var det är möjligt att ansöka om bredbandsstöd.

PTS uppmuntrar därmed nätbyggare och nätägare att ta del av information om huvuddragen för bredbandsstödet 2022 och se över sina verksamhetsområden i bredbandskartläggningen. Om en aktör upptäcker att stöd är på väg att utlysas i områden som redan nås av utbyggnad uppmanas aktören att meddela detta till myndigheten.

PTS webbplats finns mer information om det offentliga samrådet. Vidare finns byggnadsförteckningen och mer information om det praktiska arbetet och allmän information om samrådet i PTS portal (inloggning krävs).

 

Under våren 2022 genomförs Telö 22 – krisövning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation

Telö 22 ingår i en serie av övningar som Post- och telestyrelsen, PTS, regelbundet genomför tillsammans med samverkansforumet Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, där Stadsnätsföreningen ingår.

Under Telö 22 kommer deltagande aktörer att öva parallella kriser. Övningen är planerad utifrån ett antal målområden som har tagits fram genom dialog inom NTSG, erfarenheter från tidigare Telö-övningar samt PTS utbildnings- och övningsstrategi avseende krisberedskap och totalförsvar. Telö 22 omfattar bland annat två övningsaktiviteter, varav en fokuserar på att öva stadsnätens rutiner för lägesrapportering.

Genom utbildning och gemensam övning stärks Sveriges förmåga att upprätthålla elektronisk kommunikation för ett tryggt och fungerande samhälle, även när samhället utsätts för svåra påfrestningar.

 

Propositionen för nya LEK inlämnad

Regeringen har nu beslutat om en proposition som innehåller ett förslag om ny lag om elektroniska kommunikationer, LEK. Förslaget innehåller nya regler om konsumentskydd för användare, tillgång, säkerhetsregler och konkurrensregler. Den nya lagen kommer att beröra alla sektorns aktörer.

– Den här infrastrukturen är helt avgörande för samhällets funktion och robusthet. Hela Sverige får genom den nya lagen ett bättre och säkrare utbud av bredband och mobilkommunikationer. Utbyggnaden av 5G och kommande generationers kommunikationssystem ställer höga krav på samarbete mellan alla delar av samhället för att Sverige fortsätta ska ligga i framkant, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, i en presskommentar.

 

PTS utreder felaktig utbetalning av bredbandsstöd

Under förra året tilldelade Post- och telestyrelsen, PTS, felaktigt ut bredbandsstöd till vissa projekt. Det rör sig om projekt med byggnader som redan är anslutna till fibernät eller är planerade att anslutas.

– Vi ser allvarligt på att detta och vidtar nu flera åtgärder på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att få in mer och korrekt information från nätbyggande aktörer så att vi kan få ett än mer kvalitetssäkrat bredbandsstöd. I processen med bredbandsstöd hämtar PTS in uppgifter från nätbyggande aktörer och dessa är viktiga underlag för beslutsfattandet. Vi kan konstatera att myndigheten i vissa fall fått in felaktiga underlag vilket resulterar i att bredbandsstöd kan ha betalats ut felaktigt, säger Patrik Bystedt, chef PTS avdelning för bredbandsstöd, i en presskommentar.

PTS utreder för närvarande hur stor omfattning det rör sig om och har inlett återkravsärenden. Myndigheten arbetar även med flera åtgärder för att komma till rätta med situationen. Bland annat har de vidtagit åtgärder för att förbättra byggnadsförteckningens kvalitet inför årets tilldelning av bredbandsstöd där svarsplikt kommer att införas angående planerad utbyggnad i Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen. PTS ser även att deltagandet i samrådet behöver öka. För att säkerställa detta kan myndigheten eventuellt komma att se över reglerna för samrådet.

 

Njudung Energi uppgraderar nätet med utrustning från Waystream

Stadsnätet Njudung Energi har tecknat avtal med Waystream vid uppgradering av sitt fibernät. Sammanlagt handlar det om 3 000 portar som ska uppgraderas till nästa generations bredbandsnät.

– När vi skulle ta ett större kliv till nästa generations teknik och implementera en Lager2-lösning letade vi efter en leverantör vi tror på. Vi testade olika produkter i vårt befintliga nät och testerna med Waystreams utrustning föll väl ut, säger Timo Tinderbeck, affärsområdeschef bredband på Njudung Energi, i en presskommentar.

 

Bjäre Kraft väljer utrustning från Maintrac vid uppgradering av fibernätet

Under 2022 kommer stadsnätet Bjäre Kraft att uppgradera sitt fibernät tillsammans med Maintrac. Kapaciteten i det nya corenätet ska utökas till 100 Gbit/s med utrymme för framtida expansion.

– Att uppgradera nätet till nästa generation är ett viktigt steg för att få ett stabilt fundament. Tack vare det kommer vi kunna fortsätta leverera på morgondagens förväntningar från hushållen och företagen i regionen. Maintrac är en trygg teknikpartner och helhetsleverantör sedan några år och vi samarbetar nära varandra. Tillsammans kan vi skapa nya lösningar inom många olika områden. Maintrac har både kompetens, system och erfarenhet som är mycket bra komplement till våra egna resurser, säger Johan Thell, teknik- och utvecklingschef på Bjäre Kraft, i en presskommentar.

 

Nytt datum för FTTH Councils årliga konferens

Den internationella organisationen FTTH Council, som samlar fiberaktörer från hela världen, har beslutat att flytta fram sin årliga konferens, som i år hålls i Wien, till den 23–25 maj.

Efter noggrann analys av rådande situation till följd av covid-19 och efter samråd med lokala experter och myndigheter har FTTH Council tagit detta beslut för oss att säkerställa en säker och framgångsrik konferens.

Upplägget för konferensen kommer att förbli oförändrad och eventuella justeringar kommer att meddelas på konferensens webbplats.

Stadsnätsföreningens medlemmar erbjuds att delta på konferensen till ett rabatterat pris. För anmälan, klicka här och ange koden VIE22P18. Gäller även Early Bird-priser.

 

Kontaktinformation

Redaktionsråd

Mikel Ek

Camilla Jönsson
Lotta Karlsson
Louise Thorselius

Redaktionschef

Louise Thorselius
073-508 63 08
louise.thorselius(at)ssnf.org

Ansvarig utgivare

Mikael Ek
070-598 00 05
mikael.ek(at)ssnf.org

Svenska Stadsnätsföreningen

Drottninggatan 94
111 36 Stockholm
Tfn: 08-214 930
E-post: kansli(at)ssnf.org

LinkedIn Twitter Facebook Egen profillänk

Om oss

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 
Do not click this link

Skickat med Paloma